Βραχύ οδοντικό τόξο: επίπεδο ενημέρωσης, εμπειρία και απόψεις των οδοντιάτρων στην Ελλάδα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Shortened Dental ARch: knowledge, experience, and attitudes in Greece
Βραχύ οδοντικό τόξο: επίπεδο ενημέρωσης, εμπειρία και απόψεις των οδοντιάτρων στην Ελλάδα

Μπόσνα, Συμεωνία Αθανασίου

Σκοπός της εργασίας ήταν να μελετηθούν το επίπεδο ενημέρωσης, οι απόψεις και η εμπειρία των οδοντιάτρων στην Ελλάδα σχετικά με το Βραχύ Οδοντικό Τόξο (BOT). Η συλλογή των πληροφοριών έγινε μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο μοιράστηκε στο 25ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Από ένα σύνολο 600 ερωτηματολογίων που μοιράστηκαν, 225 επιστράφηκαν συμπληρωμένα και κατάλληλα για ανάλυση. Το ποσοστό απάντησης ήταν 37.5%. Το 27% των οδοντιάτρων δηλώνει πλήρη άγνοια για την ιδέα του "βραχέως οδοντικού τόξου". Οι οδοντίατροι στην πληοψηφία του πιστεύουν πως το βραχύ οδοντικό τόξο έχει θέση στην καθημερινή κλινική πράξη και συμφωνούν με τα κριτήρια και τις αντενδείξεις που πρότεινε ο Kayser για την εφαρμογή του. Η εφαρμογή του ΒΟΤ είναι περιορισμένη σε σχέση με τη θεωρητική αποδοχή του. Το αποτέλεσμα της θεραπείας με βραχύ οδοντικό τόξο κρίνεται ικανοποιητικό από την πλειοψηφία των οδοντιάτρων και των ασθενών. Η καλύτερη ενημέρωση σχετίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα πρότασης και εφαρμογής του ΒΟΤ στην κλινική πράξη
The aim of this study was to investigate the knowledge, experience and attitudes of dentists in Greece concerning the Shortened Dental ARch (SDA). Data aim of this study was to investigate the knowledge, experience and attitudes of dentists on Greece concerning the "Shortened Dental Arch"(SDA). Data were collected using a questionnaire, distributed during the 25th Hellenic Dental Congress. Among 600 questionnaires distributed, 225 were returned in a completed and suitable for analysis form. The response rate was 37.5%. 27% of the dentists had no awareness of SDA. Most of the dentists that SDA is a useful clinical modality and agree with the criteria and contraindications for application proposed by Kayser. The application of SDA in clinical practice is limited compared with the theoretical approval of this concept. The outcome of SDA treatment is satisfactory for the majority of dentists and patients. Better knowledge is associated with more frequent and application of SDA in clinical practice

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Greece
Επίπεδο ενημέρωσης
Απόψεις οδοντιάτρων
Εμπειρία οδοντιάτρων
Βραχύ οδοντικό τόξο
Experience of dentists
Ελλάδα
Shortened Dental Arch
Εφαρμογή
Knowledge
Application
Attitudes of dentists

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2006
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Οδοντιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)