δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Φυτοκάλυψη και περιβαλλοντικός σχεδιασμός
Vegetation and landscape design

Γιαννούλη, Δωροθέα Δημητρίου

The aim of the present paper is the bibliographic investigation of the necessity of landscape design energy saving within the buildings, factors influencing vegetation planning, and the usually followed methods. Furthermore, certain strategies for the region around buildings are commented, according to the local climate conditions, as well as a more analytic study of green roofs. The most important natural factors taken into consideration upon the energy planning of buildings are the solar radiation and the wind. They can be controlled with vegetation's rational planning around the buildings, since plants influence the microclimate both inside and outside the building, and contribute in its thermic comfort. The criteria for the selection of the most suitable plant species are based exclusively on the integrate knowledge and comprehension of morphological, ecological and aesthetic characteristics of the plants species, which is acquired by the continuous study and observation of the natural environment, where they grow.The most important objective is the conversion of the urban areas into poles of attraction for residents. This is achieved with the appropriate landscape design and planning, that control and manipulate the beneficial parameters of climate, while at the same time respect for the completion of the optimal conditions of biological comfort (thermic, optics etc) for every individual.
Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η βιβλιογραφική διερεύνηση της αναγκαιότητας του κατάλληλου σχεδιασμού τοπίου για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, των παραγόντων που επηρεάζουν το σχεδιασμό της φύτευσης, και των αρχών που ακολουθούνται γενικά. Εκτός από αυτά, σχολιάζονται μερικές στρατηγικές για την άμεση περιοχή του κτιρίου, σύμφωνα με τις τοπικές κλιματικές ιδιαιτερότητες της περιοχής, καθώς και μια αναλυτικότερη μελέτη των φυτεμένων δωμάτων. Οι δύο σημαντικότεροι φυσικοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά τον ενεργειακό σχεδιασμό των κτιρίων αλλά και του περιβάλλοντός τους, η ηλιακή ακτινοβολία και ο άνεμος, μπορούν να αντιμετωπισθούν με τον ορθολογικό σχεδιασμό της βλάστησης γύρω από αυτά, αφού τα φυτά επηρεάζουν το μικροκλίμα μέσα και έξω από το κτίριο και συνεισφέρουν στη θερμική του άνεση. H θέσπιση των κριτηρίων επιλογής των κατάλληλων φυτικών ειδών βασίζεται αποκλειστικά στην πλήρη γνώση και κατανόηση των μορφολογικών, οικολογικών και αισθητικών χαρακτηριστικών των φυτών, η οποία αποκτάται από τη συνεχή μελέτη και παρατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσονται. Βασικότερος στόχος όλων, αποτελεί η ανάδειξη των χώρων σε πόλους έλξης των κατοίκων και σε φυσικούς πνεύμονες των πόλεων. Αυτό επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο σχεδιασμό, που μεριμνά να αξιοποιεί τις θετικές παραμέτρους του κλίματος, ενώ παράλληλα μεριμνά εξίσου για τη διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών βιολογικής άνεσης (θερμικής, οπτικής κ.λ.π.) για τον άνθρωπο.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Περιβαλλοντικός σχεδιασμός
Landscape design
Urban areas
Vegetation
Energy planning
Φυτεμένα δώματα
Εξοικονόμηση ενέργειας
Φυτοκάλυψη
Green roofs
Microclimate
Σχεδιασμός τοπίου
Μικροκλίμα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.