Η τεκτονική δομή του νοτίου τμήματος της χερσονήσου του Αγίου Ορους

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
The tectonic structure of the southern part of the Agion Oros peninsula
Η τεκτονική δομή του νοτίου τμήματος της χερσονήσου του Αγίου Ορους

Γεωργιάδης, Γεώργιος Αλεξάνδρου

Η γεωλογική δομή του νοτίου τμήματος της χερσονήσου του Αγίου Όρους κυριαρχείται από ένα ασύμμετρο αντίμορφο με άξονα ελαφρά βυθιζόμενο προς τα ΝΔ και φορά προς τα ΒΒΔ και από μια ετερογενή, ΒΒΑ-ΝΝΔ διεύθυνσης, κατακόρυφη διατμητική ζώνη με αριστερόστροφη κίνηση οριζόντιας μετατόπισης. Αναγνωρίστηκαν πέντε τεκτονικά γεγονότα που επέδρασαν στην περιοχή μελέτης. Το πρώτο (D0) αναγνωρίζεται υπολειμματικά. Το δεύτερο τεκτονικό γεγονός DA αποτελεί ένα trasnpressional γεγονός που υπολογίζεται ότι ξεκινάει το Ηώκαινο σε πλαστικές συνθήκες (DAdu) και φτάνει μέχρι το Κάτω Μειόκαινο σε θραυσιγενείς συνθήκες (DAbr). Κατά το Κάτω - Μέσο Μειόκαινο η παραμόρφωση γίνεται transtensional (DB) με τον σ3 οριζόντιο σε ΒΔ-ΝΑ διεύθυνση και τον σ1 κατακόρυφο. Τα δύο επόμενα τεκτονικά γεγονότα (D1 και D2) είναι εφελκυστηκά με ΒΑ-ΝΔ και Β-Ν διεύθυνση εφελκυσμού αντίστοιχα και διάρκεια από το Άνω Μειόκαινο μέχρι και το Πλειόκαινο και από το Κάτω Πλειστόκαινο μέχρι σήμερα.
The geological structure of the southern part of the Athos peninsula is dominated by a SW-plunging antiform with NNW-vergence and a left-lateral heterogeneous shear zone of NE-SW strike. Five tectonic events were recognized to affect the study area. The first one (D0) is overprinted by the following ones and is recognized as relict. The second tectonic event DA is a transpressional one, which is considered to begin in Eocene at ductile conditions (DAdu) and continues until the Early Miocene at brittle conditions (DAbr). During the Early - Middle Miocene the deformation becomes transtensional (DB) with σ3 horizontal trending NW-SE and σ1 at vertical position. The next two tectonic events are a NE-SW trending extension (D1) and a N-S extension (D2) dated as Late Miocene - Pliocene and Early Pleistocene - present respectively.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Hnterland
Σύγκρουση
Transpression
North Aegean
Περιροδοπική ζώνη
Collision
Ενδοχώρα
Βόρειο Αιγαίο
Ρηγμάτωση
Faulting
Circum Rhodope Belt

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)