Οι χωρικές επιπτώσεις των συγκοινωνιακών έργων. Η περίπτωση της Εγνατίας οδού

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
The territorial effects of the road transportation projects. The case of Egnatia Road
Οι χωρικές επιπτώσεις των συγκοινωνιακών έργων. Η περίπτωση της Εγνατίας οδού

Αγγελακάκης, Αγγελος Ευστράτιος

Το βασικό θέμα, που θίγει η παρούσα εργασία, είναι τα οδικά συγκοινωνιακά έργα και πώς αυτά επηρεάζουν μια ευρύτερη περιοχή. Οι χωρικές επιπτώσεις, που μπορεί να έχει ένας οδικός άξονας, ήταν το έναυσμα για την εκπόνηση αυτής της μελέτης, καθώς μελετήθηκε το σημαντικότερο οδικό συγκοινωνιακό έργο του ελλαδικού χώρου, που είναι η Εγνατία οδός. Ο συγκεκριμένος οδικός άξονας αποτελεί σημαντικό κομμάτι του πανευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, το οποίο επηρεάζεται άμεσα από την Ε.Ε. και τις αποφάσεις της. Έτσι είναι απαραίτητη η παρουσίαση της πολιτικής της Ε.Ε. για τα ΔΕ.Δ.μ. και το πόσο επηρεάζουν γενικότερα τα δίκτυα μεταφορών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη σημασία και στις επιπτώσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών για τη χωροταξική οργάνωση και χωρική ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού χώρου, μέσω του Σχεδίου Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου.Στη συνέχεια ακoλουθεί μια συνοπτική παρουσίαση του έργου της Εγνατίας οδού με αναφορά στα πληθυσμιακά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της περιοχής διέλευσης της. Για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων του έργου της Εγνατίας οδού, υπάρχει το Παρατηρητήριο των Χωρικών Επιπτώσεων, το οποίο με τη βοήθεια συγκεκριμένων δεικτών προσδιορίζει και αξιολογεί τις χωρικές επιπτώσεις του έργου και γίνεται μια σύντομη αναφορά για τον τρόπο λειτουργίας του.Οι χωρικές επιπτώσεις είναι το κύριο ερώτημα της εργασίας αυτής και γι' αυτό το σκοπό πραγματοποιήθηκε επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, σχετικών με την αύξηση της κινητικότητας και προσπελασιμότητας στο σύνολο των Περιφερειών και νομών διέλευσης της Εγνατίας οδού. Από αυτή την επεξεργασία προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα για κάθε Περιφέρεια ξεχωριστά, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή διέλευσης του άξονα, τα οποία παρατίθενται στο τέλος της παρούσας εργασίας.
The main subject of this degree project is road transportation projects and how they influence a wider region. The territorial effects, a road axis may cause, was the spark for the development of this study, as it dealt with the most important road transport project of Greece, Egnatia Road. This road axis is an important part of the Pan-European Network of Transport, which is directly influenced by the E.U. and its decisions. Thus is essential the presentation of E.U. policy for the Trans-European Network of transport (T.E.N.t.) and in what level the transport networks influence a region. The importance and the effect of European policies about spatial planning and territorial growth of European space, with the European Spatial Development Perspective, are also indicated.After that follows a brief presentation of Egnatia Road project, referring to the demographic and socio-economic characteristics of the region the road axis cross.Concerning the Egnatia Road effects, there is the Observatory of Spatial Effects, which determines and evaluates the spatial effects of the project, with the help of specific indicators. The way it works is briefly mentioned.The overarching aim of this project is to give a comprehensive view of the spatial effects and for this purpose data, concerning the mobility and accessibility increase of the regions and the prefectures Egnatia Road crosses, were processed and analysed. From this analysis useful conclusions turned up for each Region separately, but also for the wider region of the axis passage, which are mentioned in the end of the project.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Road Transportation projects
Egnatia Road
Οδικά συγκοινωνικά έργα
Χωρικές επιπτώσεις
Σχέδιο ανάπτυξης Κοινοτικού Χώρου
Trans-European Network of transport
Παρατηρητήριο Χωρικών Επιπτώσεων
Εγνατία Οδός
European Spatial Development Perspective
Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)