Κυρηναϊκή φιλοσοφία: θεωρία της γνώσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Cyrenaic philosophy: Theory of knowledge
Κυρηναϊκή φιλοσοφία: θεωρία της γνώσης

Αναστασιάδου, Ελισάβετ Ηλία

The present paper attempts to reconstruct cyrenaic gnoseology having demonstrated the school's socratic identity - namely, the application andevolution of socratic notions such as self-discipline, prudence, the ultimate good and pleasure in aristippean ethics. The paper's main subject, with regand to cyrenaic gnoseology, is to show that the protagorean principle «The human being is the measure of all,...», with its scepticism, ultimate subjectivism and relativism, assumes in cyrenaic thought the attributes of gnoseologically limited subjectivism and, to a lesser extent, ontological scepticism.A thorough examination of the ancient sources in which cyrenaic subjectivism and scepticism are manifest is made along the basic gnoseological axis:«Only passions are perceptible; not the causes that generate them».Finally, the much discussed relationship between the cyrenaic and protagorean theories is examined in the context both of ancient greek and modernthought through an investigation of the various interpretations formulated to define this relationship with the utilisation of various selected excerpts fromthe sources, and - mainly - through a reading of Plato's Thaetetus
Στην εργασία αυτή επιχειρούμε την ανασύνθεση της κυρηναϊκής γνωσιολογίας, αφού αναδείξουμε τη σωκρατική ταυτότητα της σχολής, δηλ., την εφαρμογή και τη μεταποίηση των σωκρατικών εννοιών, π.χ. της αυτοκυριαρχίας και της φρόνησης, του αγαθού και της ηδονής, στην αριστίππεια ηθική. Στην κύρια αναζήτησή μας, την κυρηναϊκή γνωσιολογία, δείχνουμε πως η πρωταγόρεια αρχή, "πάντων χρημάτων μέτρον εστίν άνθρωπος..."-σκεπτικισμός, ακραίος υποκειμενικός και σχετικισμός-, μορφοποιείται στην κυρηναϊκή σκέψη σ΄έναν περιορισμένο γνωσιολογικά υποκειμενισμό και σ'εναν μικρότερου βαθμού οντολογικό σκεπτικισμό. Διατρέχουμε διεξοδικά τις αρχαίες πηγές στις οποίες εμφανίζονται ο κυρηναϊκός υποκειμενισμός και σκεπτικισμός, αρθρωμένα στο βασικό γνωσιολογικό άξονα : "μόνο τα πάθη είναι αντιληπτά, όχι όμως και οι αιτίες που τα προκαλούν". Τέλος, κλείνοντας τη συζήτησή μας, εξετάζουμε την προβληματικοποίηση της σχέσης της κυρηναϊκής και πρωταγόρειας θεωρίας τόσο από τον αρχαίο ελληνικό στοχασμό όσο και το σύγχρονο, διερευνώντας τις ποικίλες ερμηνείες που διαμορφώθηκαν-για τον καθορισμό αυτής της σχέσης-τόσο μέσα από την αξιοποίηση και τον υπερτονισμό διαφορετικών αποσπασμάτων των πηγών όσο και μέσα, κυρίως, από την ανάγνωση του πλατωνικού Θεαίτητου

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κριτήριον
Υψιστο αγαθό
Ultimate good
End (τέλος)or final aim
Τέλος ή τελικός σκοπός
Happiness (eudaimonia)
Subjectivism
Εσωτερικό άγγιγμα
Σχετικισμός
Pleasure and distress (or pain)
Γνωσιολογία
Scepticism
Ευδαιμονία
Σκεπτικισμός
Ηδονή και λύπη (πόνος)
Υποκειμενισμός
Pathe
Gnoseology
Relativism
Internal touch
Criterion (Kriterion)
Πάθη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.