Φωτοκαταλυτική οξείδωση του φυτοφάρμακου imidacloprid

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Photocatalytic degradation of the pesticide imidacloprid
Φωτοκαταλυτική οξείδωση του φυτοφάρμακου imidacloprid

Κίτσιου, Βασιλική Χρήστου

The photocatalytic degradation of imidacloprid has been investigated in two photocatalytic systems using artificial light : heterogeneous photocatalysis with titanium dioxide, and homogeneous photocatalysis with photo-Fenton. The initial rate of degradation and mineralization of the pesticide were measured under different experimental conditions. The concetration of imidecloprid that was used throughout all experiments was 20mg/l. The comparison between the two methods showed that after 90 min of photocatalytic treatment 62% of mineralization was reached in the case of photo-Fenton and UV-A irradiation and 20% in the case of Ti)2 meaning that TOC disappears 3.1 times pastes with photo-Fenton photocatalytic treatment than with TiO2. Thus, toxicity measurements and identification of intermediates during the process with GC-MS, were also concluded
Η φωτοκαταλυτική αποικοδόμιση του Imidacloprid μελετήθηκε σε δύο φυτοκαταλυτικά συστήματα με τη χρήση τεχνητού φωτισμού : ετερογενές φωτοκαταλυτικό σύστημα με το TiOi και ομογενές φωτοκαταλυτικό σύστημα με το photo-Fenton. Μετρήθηκε ο αρχικός ρυθμός αποικοδόμησης και ανοργανοποίησης του φυτοφαρμάκου κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Η συγκέντρωση του imdecloprid που χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα πειράματα ήταν τα 20mg/L. Η σύγκριση των δύο μεθόδων έδειξε ότι μετά από 90 λεπτά επεξεργασίας, πραγματοποιήθηκε ανοργανοποίηση κατά 62% στην περίπτωση του photo-Fenton με ακτινοβολία UV-A κατά 20% στην περίπτωση του TiO2, γεγονός που σημαίνει ότι το TOC εμφανίζεται 3,1 φορές γρηγορότερα με το phto-Fenton από ότι με το TiO2. Ακόμη, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις τοξικότητας και ταυτοποίηση των ενδιάμεσων προϊόντων με τη βοήθεια της GC-MS

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Photocatalysis
Photo-Fenton
Διοξείδιο του τιτανίου
Ομογενής φωτοκαταλυτική οξείδωση
Imidacloprid
T(i)O(3)
Φωτοκατάλυση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)