Η ευθύνη του πωλητή προς αποζημίωση σύμφωνα με το νέο δίκαιο του αστικού κώδικα και τη σύμβαση της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Seller's liability for damages under the new Law of Greek Civil Code and the UN Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods
Η ευθύνη του πωλητή προς αποζημίωση σύμφωνα με το νέο δίκαιο του αστικού κώδικα και τη σύμβαση της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών

Αθανασιάδου Μαρία Γεωργίου

Η διπλωματική εργασία πραγματεύεται την επίδραση της διαμόρφωσης της ευθύνης του πωλητή για ελαττώματα του πράγματος ως ευθύνης του από μη εκπλήρωση κύριας συμβατικής υποχρέωσης (άρ.534επ. στο νέο δίκαιο της πώλησης του Αστικού Κώδικα), ειδικά σε σχέση με την υποχρέωσή του προς αποζημίωση στον αγοραστή (νέα άρ.543-544ΑΚ). Στη συνέχεια ανευρίσκει το πρότυπο της παραπάνω ρύθμισης στη Σύμβαση της Βιέννης (άρ.35 ΣυμβΒιεν) και συγκεκριμένα στη θεμελιώδη της έννοια περί αθέτησης υποχρέωσης (άρ.25 ΣυμβΒιεν), ενώ συγχρόνως διαπιστώνει και τα σημεία στα οποία αυτή εμφανίζεται ευνοϊκότερα προσανοτολισμένη προς τον πωλητή, πάντα σε σχέση με την αιτούμενη από τον αγοραστή αποζημίωση.
This dissertation deals with the influence of the formation of seller's liabiblity for defective goods as a liability caused by non perfomance of a principal contractual obligation (art. 534 under the new Law of Sale in the Greek Civil Code), especially on his obligation to compensate the buyer (art.543-544). In addition, it finds the prescriptive model of the above arrangement in the Vienna Convention (art.35 CISG), particularly in its fundamental concept of breach of contract (art.25 CISG), while it also points out the aspects in which the Convention seems to be in favour of the seller in relation with buyer's claim for damages.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Goods in lack of conformity with the contract (art.35 CISG)
Διαφυγόντα κέρδη
Forseeability rule (art.74.2CISG)
Cosequential damages
Συνομολογημένη ιδιότητα (άρ.534ΑΚ)
Πρόσθετη και συνολική αποζημίωση
Μη ανταπόκριση των κινητών στη σύμβαση (άρ.35 ΣυμβΒιέν)
Guarantee principle
Αρχή της αντικειμενικής ευθύνης
Λόγοι απαλλαγής (εμπόδιο-άρ.79ΣυμβΒιέν)
Περαιτέρω ζημίες
Αρχή της υποκειμενικής ευθύνης
Additional and total recovery of damages
Seller's principal contractual obligation
Ευθύνη προς αποζημίωση
Defects on goods (art.534CC)
Liability for damages
Σύμβαση κάλυψης (74,75,76, ΣυμβΒιέν)
Accumulation of avoidance of contract and claim of damages
Σώρευση υπαναχώρησης και αποζημίωσης
Theory of probable causation
Warranty for particular characteristics(art.534CC)
Πραγματικά ελαττώματα (άρ.534ΑΚ)
Loss of profit
Αρχή της προβλεψιμότητας (άρ.74.β΄ΣυμβΒιέν)
Αρχή του πρόσφορου αιτιώδους συνδέσμου
Fault principle
Grounds for exemption (impediment-art.79 CISG)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)