The influence of the buildings shell in their energy consumption: Study an existing building of the Polytechnic Faculty of the Aristotle University of Thessaloniki

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η επιρροή του κελύφους των κτιρίων στην ενεργειακή τους κατανάλωση: Μελέτη του κτιρίου εδρών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ
The influence of the buildings shell in their energy consumption: Study an existing building of the Polytechnic Faculty of the Aristotle University of Thessaloniki

Μουστάκα, Αναστασία Αλέξανδρου

Ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η ενέργεια στην εξέλιξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής μίας χώρας αποτελεί γεγονός αδιαμφισβήτητο. Η αύξηση των αναγκών και κατά συνέπεια η ολοένα και μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, άρχισε να φέρνει στην επιφάνεια μια σειρά προβλημάτων.χάραξη ενεργειακής πολιτικής αποτελεί μία σημαντική διαδικασία για την εξέλιξη του ενεργειακού τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς ενεργειακές προκλήσεις και εξελίξεις, η οποία θα πρέπει να συγκεράσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις πολλαπλές και συχνά αντικρουόμενες προτεραιότητες και στόχους. Σήμερα, η ενεργειακή πολιτική εμφανίζεται και πάλι στο προσκήνιο και αυτό φαίνεται από τις προσπάθειες όλων των ανεπτυγμένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών τους για να αναπτύξουν συγκροτημένες πολιτικές που να μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της ενεργειακής αγοράς.Ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στην Ευρώπη είναι ο κτιριακός τομέας καλύπτοντας το 40% του συνολικού ενεργειακού ισοζυγίου της. Η ένταση των προβλημάτων του εξωτερικού περιβάλλοντος έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο προβλημάτων και για το κτίριο. Η σημαντική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί κατά τα τελευταία χρόνια έχει επιτρέψει την ανάπτυξη επιστημονικών μεθόδων, τεχνικών και τεχνολογιών που εξασφαλίζουν αφενός βέλτιστο εσωτερικό περιβάλλον και αφετέρου μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας εξετάζεται η επιρροή του κελύφους των κτιρίων στην ενεργειακή τους κατανάλωση και πιο συγκεκριμένα μελετάται με κατάλληλο λογισμικό, ένα υφιστάμενο κτίριο, το Κτίριο των Εδρών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Βάσει των αποτελεσμάτων του προγράμματος η προσοχή εστιάζεται κυρίως στις ενεργειακές καταναλώσεις και με την εφαρμογή διαφόρων επεμβάσεων στο κτιριακό κέλυφος θα αναζητηθούν λύσεις για την εξοικονόμηση μεγαλύτερου ποσοστού ενέργειας, ώστε να περιοριστούν οι δαπάνες θέρμανσης και ψύξης.
The important role that energy plays in the development of the social and economic life is an undeniable fact. The increase of needs, and accordingly the continuously bigger consumption of energy, brought to surface a line of problems.The energy policy design constitutes an important process for the development of energy sector. Taking into consideration the international energy challenges and developments, the energy policy has to combine with the best possible way the multiple and often contradictory priorities and goals. Nowadays, the energy policy arrives again on the scene and that is shown from the efforts of all the developed countries-members of European Union and their governments in order to develop corporate policies which would be able to meet the modern needs of energy market.One of the biggest consumers of energy in Europe is the building sector, covering 40% of the total energy balance. The intensity of exterior environment problems has also shaped a frame of problems for the building. The research that has been realised at the last years allowed the growth of scientific methods, techniques and technologies that ensure, most optimal internal environment and maximum energy saving. The present diplomatic work examines the influence of the buildings shell in their energy consumption and so, an existing building of the Polytechnic Faculty is being simulated with suitable software. Through the results of the program we will mainly focus at the energy consumption and applying various interventions in the building shell we will seek solutions for more energy efficiency so heating and refrigeration expenses are decreased.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ενεργειακό ισοζύγιο κτιρίων
Energy consumption
Energy simulation of the buildings
Building of the Polytechnic Faculty of the Aristotle University of Thessaloniki
Ενεργειακή κατανάλωση
Energy balance of the buildings
Energy policy
Ενεργειακή προσομοίωση κτιρίων
Κτίριο Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ
Ενεργειακή πολιτική
Influence of the buildings shell
Επιρροή κελύφους κτιρίων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.