Estimation of vegetation contribution to slope stability

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Εκτίμηση της συμβολής των φυτών στη σταθερότητα των πρανών
Estimation of vegetation contribution to slope stability

Γκούρα, Αγνή Χριστόφορου

The plants morphology, structure and behavior differ considerably not only among vegetation species, but also in the same type. This distictiveness (many possiple variations) of the above mentioned parameters makes the categorization of root area ratio according to their tensile strength an extremely difficult task. Herbs develop their dense root system in small depth under the ground. Because of that, they keep the ground grains together, increase soil cohesion and control surface erosion and shallow landslips. Trees develop a deeper root system than the herbaceous plants, anchoring ground and protecting it from deep landslips.The presence of vegetation influences the content water of soil. The water is absorbed through the vegetation root system thus resulting in the increase of the soil suction, shear strength and appearance of settlement. All the above lead to the creation of unsaturated conditions and to the change of underground water table.The use of vegetation for accomplicing slope stability is proposed, having very satisfactory results. According to the study shown in this thesis, covering the entire surface slope with vegetation causes an increase in the soil cohesion and safety factor. Greater increase of the safety factor appears when the root system of the vegetation has 3 m depth . An increase in the safety factor is directly connected to the root area ratio growth. It is also demonstrated in this thesis that soils with friction angle φ = 280-450 have greater change in soil cohesion and factor of safety when compared with soils with friction angle φ = 150.
Η μορφολογία, η δομή και η συμπεριφορά των φυτών παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, τόσο στο ίδιο όσο και σε διαφορετικά δασοπονικά είδη. Η ιδιαιτερότητα αυτή κάνει ακόμη πιο δύσκολη την αντιστοίχιση του ποσοστού των ριζών με την τάση αντοχής αυτών. Τα ποώδη φυτά αναπτύσσουν το πυκνό ριζικό τους σύστημα σε μικρό βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στη συγκράτηση των εδαφικών κόκκων, στην αύξηση της συνοχής και κατ' επέκταση στη θωράκιση από την επιφανειακή διάβρωση και ολίσθηση. Τα δέντρα αναπτύσσουν βαθύτερο ριζικό σύστημα, το οποίο και λειτουργεί σαν αγκύρωση στο έδαφος και προστατεύει από βαθιές ολισθήσεις.Η παρουσία των φυτών επηρεάζει την περιεχόμενη κατ' όγκο υγρασία των εδαφών. Η απόσπαση της περιεχόμενης υγρασίας μέσω του ριζικού συστήματος των φυτών έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της εδαφικής αναρρόφησης, της διατμητικής αντοχής του εδάφους, όπως επίσης και την εμφάνιση καθιζήσεων. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η δημιουργία ακόρεστων συνθηκών και η μετατόπιση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.Η χρήση των φυτών για τη σταθεροποίηση των πρανών ενδείκνυται και έχει ουσιαστικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τη μελέτη που παρουσιάζεται σε αυτήν την εργασία, η πλήρης φυτοκάλυψη των πρανών έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της συνοχής του εδάφους και επομένως και του συντελεστή ασφάλειας. Μεγαλύτερη αύξηση του συντελεστή ασφάλειας παρατηρείται στην περίπτωση που το ριζικό σύστημα της φυτοκάλυψης του πρανούς έχει βάθος 3 m. Επίσης, η αύξηση του συντελεστή ασφάλειας συνδέεται και με την αύξηση του ποσοστού των ριζών στο υπέδαφος του πρανούς. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στα εδάφη με γωνία τριβής φ = 280 - 450 (αμμοχαλικώδη εδάφη) η μεταβολή της συνοχής και του συντελεστή ασφάλειας είναι μεγαλύτερη από τα εδάφη με γωνία τριβής φ = 15°.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Root area ratio
Cohesion
Συνοχή
Ευστάθεια πρανών
Friction angle
Vegetation
Φυτοκάλυψη
Slope stability
Soil suctin
Ποσοστό ριζών
Εδαφική αναρρόφηση
Γωνία τριβής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.