Αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών για τους αθλούμενους στις ποδοσφαιρικές ακαδημίες

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
EVALUATION SERVICES QUALITY BY THE ATHLETES PLAYING IN THE FOOTBALL ACADEMIES
Αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών για τους αθλούμενους στις ποδοσφαιρικές ακαδημίες

Αρκούδης, Παναγιώτης Δημητρίου

The scope of the present research was the creation of a questionnaire to evaluate the services provided, within the football academies, by the children athletes playing in them. Another goal was to establish the evaluation dimensions on behalf of the athletes concerning the provided service quality. This questionnaire was formed by Costa, Tsitskari, Tzetzi και Gouda (2004) and modified so as to conform with the status in Greece. Overall, during the season February 2007 - June 2007, 346 questionnaires were collected by children (12-13 years old). The Inspective Factor Analysis that was conducted, showed four variables for evaluating the service quality of the football academies: a) «evaluation of coach», b) «evaluation of program of trainings», c) «evaluation of space of lockers room» and d) «evaluation of athletic installations and material and technical infrastructure of team / academy» and confirmed multidimensional the benefit of services in the football Academies. Based on the 5 rank scale (1-5: 1 «absolutely disagree» - 5 «absolutely agree»), the children athletes evaluated the provided quality of services. The variable "evaluation of program of trainings " was considered as the most important factor (Μ=4,28) that influences the opinion of children athletes in the football Academies with regard to the quality of provided services. The variable "evaluation coach'" received the second bigger price (Μ=4,27), the variable "evaluation of athletic installations and material and technical infrastructure of team /academy" received the third bigger price (Μ=3,70) and the variable "evaluation of space of lockers room " had the smaller mean (Μ=3,66). The results showed that 35,5% of sample it participates in the activities of Academy for time interval > 3 years. Moreover the 68,2% of sample participate in 3 trainings/week. The 52,6% of sample answered that somebody of their family deals with the sports. The 65,8% of sample are member of football Academy because they like the football. The 67,5% asking declared that the ground that training allocates artificial grass. The 46% asking declared that it goes to the ground on foot. The 60,7% of sample believe that coaches have the knowledge and the required qualifications. Moreover the 82,1% of sample have positive opinion for the variety of exercises and games that contains the program of their trainings. The 50,1% of sample do not have positive opinion regarding the general situation of space of lockers room. Also, the 88,4% of sample evaluated negatively the make that the grounds where are carried out the trainings are not protected from meteorological.. The results could be used from the associations but also the organizing beginning of championships (Ε.Π.Ο. and Ε.Π.Σ.Μ.) that can shape the conditions mining at always the growth of sport.
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η δημιουργία ενός οργάνου αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών στις ποδοσφαιρικές Ακαδημίες. Επιπλέον στόχος ήταν η διερεύνηση των διαστάσεων αξιολόγησης της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσιών από την πλευρά των αθλητών. Το όργανο αξιολόγησης δημιουργήθηκε από τους Costa, Tsitskari, Tzetzi και Gouda (2004) και τροποποιήθηκε έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα ελληνικά δεδομένα. Αρχικά πραγματοποιήθηκε μετάφραση του ερωτηματολογίου στα Ελληνικά με τη μέθοδο back-to-back (δηλαδή μετάφραση στα Ελληνικά, στα Αγγλικά και πάλι στα Ελληνικά), προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ομοιότητα μεταξύ των δύο κλιμάκων. Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας πραγματοποιήθηκαν δύο πιλοτικές έρευνες, προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα κατανόησης του μεταφρασμένου και διαμορφωμένου οργάνου αξιολόγησης. Μετά από κάποιες σχετικές διορθώσεις, διαμορφώθηκαν 30 ερωτήσεις (9 συλλογής δημογραφικών χαρακτηριστικών και 21 αξιολόγησης). Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε για δεύτερη φορά στους ίδιους συλλόγους. Αυτή η δεύτερη πιλοτική έρευνα δεν έδειξε δυσκολίες στην κατανόηση του οργάνου αξιολόγησης. Το ερωτηματολόγιο, τελικά, δόθηκε σε 17 ποδοσφαιρικές Ακαδημίες του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Συνολικά, κατά την περίοδο Φεβρουάριου - Ιουνίου 2007, συλλέχθηκαν 346 ερωτηματολόγια από παιδιά ηλικίας 12-13 ετών που αθλούνταν σε ποδοσφαιρικές Ακαδημίες της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση που πραγματοποιήθηκε κατέδειξε τέσσερις παράγοντες αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών των ποδοσφαιρικών Ακαδημιών : α) «αξιολόγηση του προπονητή» (με 6 ερωτήσεις και α=0,76), β) «Αξιολόγηση του προγράμματος προπονήσεων» (με 4 ερωτήσεις και α=0,60), γ) «αξιολόγηση του χώρου των αποδυτηρίων» (με 4 ερωτήσεις και α=0,75) και δ) «αξιολόγηση των αθλητικών εγκαταστάσεων και της υλικοτεχνικής υποδομής της ομάδας/ ακαδημίας» (με 7 ερωτήσεις και α=0,71) και επιβεβαίωσε το πολυδιάστατο της παροχής υπηρεσιών στις ποδοσφαιρικές Ακαδημίες. Με βάση μια 5βάθμια κλίμακα (1-5: 1 «Διαφωνώ Απόλυτα» - 5 «Συμφωνώ Απόλυτα»), οι αθλούμενοι αξιολόγησαν την παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών. Η μεταβλητή «αξιολόγηση του προγράμματος προπονήσεων» εκλήφθηκε ως ο πιο σημαντικός παράγοντας (Μ=4,28) που επηρεάζει την άποψη των αθλούμενων στις ποδοσφαιρικές Ακαδημίες σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η μεταβλητή «αξιολόγηση του προπονητή» έλαβε τη δεύτερη μεγαλύτερη τιμή (Μ=4,27), η μεταβλητή «αξιολόγηση των αθλητικών εγκαταστάσεων και της υλικοτεχνικής υποδομής της ομάδας/ ακαδημίας» έλαβε την τρίτη μεγαλύτερη τιμή (Μ=3,70) και η μεταβλητή «αξιολόγηση του χώρου των αποδυτηρίων» είχε το μικρότερο μέσο όρο (Μ=3,66). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 35,5% του δείγματος συμμετέχει στις δραστηριότητες της Ακαδημίας για χρονικό διάστημα >3 έτη. Επιπλέον το 68,2% του δείγματος συμμετέχει σε 3 προπονήσεις /εβδομάδα. Το 52,6% του δείγματος απάντησε ότι κάποιος από την οικογένειά τους ασχολείται με τον αθλητισμό. Το 65,8% του δείγματος είναι μέλος ποδοσφαιρικής Ακαδημίας διότι τους αρέσει το ποδόσφαιρο. Το 67,5% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι το γήπεδο που προπονούνται διαθέτει τεχνητό χόρτο. Το 46% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι πηγαίνει στο γήπεδο με τα πόδια. Το 60,7% του δείγματος πιστεύει ότι οι προπονητές τους έχουν τις γνώσεις και τα απαιτούμενα προσόντα. Επιπλέον το 82,1% του δείγματος έχει θετική άποψη για την ποικιλία των ασκήσεων και παιχνιδιών που περιέχει το πρόγραμμα των προπονήσεων τους. Το 50,1% του δείγματος δεν έχει θετική άποψη σε ότι αφορά την γενική κατάσταση του χώρου των αποδυτηρίων. Επίσης, το 88,4% του δείγματος αξιολόγησε αρνητικά το γεγονός ότι τα γήπεδα όπου διεξάγονται οι προπονήσεις δεν προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες.. Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους συλλόγους αλλά και τις διοργανώτριες αρχές των πρωταθλημάτων (Ε.Π.Ο. και Ε.Π.Σ.Μ.) που μπορούν να διαμορφώσουν τις συνθήκες με στόχο πάντα την ανάπτυξη του αθλήματος.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ικανοποίηση αθλητών
Παιδικός αθλητισμός
Children's sports
Athletes satisfaction
Ποιότητα υπηρεσιών
Ποδόσφαιρο
Service quality
Football

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)