Μεθοδολογία συλλογής στοιχείων για σύνταξη αρχικής περιβαλλοντικής ανάλυσης και για ακολουθη αξιολόγηση των εντοπισθέντων περιβαλλοντικών πλευρών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Methodology of collecting data for the creation of an initial environmental analysis and for the following assessment of the existing environmental sides, the case study : a metal processing factory
Μεθοδολογία συλλογής στοιχείων για σύνταξη αρχικής περιβαλλοντικής ανάλυσης και για ακολουθη αξιολόγηση των εντοπισθέντων περιβαλλοντικών πλευρών

Παπαδόπουλος, Σταύρος Γεωργίου

The aim of this paper is the creation of a systematized frame (formula) for the collection of the required data, which will be used in order to conduct an Initial Environmental Analysis. This frame was created through questionnaires, so as to be more practical in its application and constitute a "tool" for the user. The creation of the questionnaires was based on the case of a metal processing factory. Prior to the presentation of the questionnaires, a general report of the company was made, that included the presentation of the company, its flow chart, its functional principles in the frame of applying the Environmental Management System, as well as a general description of the different parts of its productive activities, which also included flow charts of materials and waste.The questionnaires made, are distinguished in three categories: 1) The first category, which is the most basic, includes the questionnaires that record the current situation of the company’s environmental subjects. More specifically, the questionnaires deal with the effect of the enterprising activity in the following subjects: a) Existence of the required permits – receipts, b) Energy consumption, c) Water consumption, d) Use of natural resources (including a’ and b’ matterials), e) Gas and dust emissions to the atmosphere, f) Toxic and dangerous waste production, g) Liquid waste production, h) Solid waste production, i) Creation of noise, j) Subjects of transports, k) Incidents, accidents and emergency (dangerous) situations – work safety. The creation of these questionnaires was largely based on the legal requirements connected with each of the units described above. 2) The second category includes the questionnaire that records the opinion of the company’s employees regarding its environmental subjects. 3) The third category includes the questionnaire that records the administrative elements required for the installation of the Environmental Management System in the company. After the creation of the above questionnaires, their analytic completion took place with answers collected after meeting with the administration and personnel supervisors. The paper is concluded with the presentation of the results derived from the questionnaires, and a first estimate of the differentiations observed before and after the use of the questionnaires and, therefore, before and after the application of the Environmental Management System in the company.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός συστηματοποιημένου πλαισίου (φόρμας) για τη συλλογή των στοιχείων εκείνων που απαιτούνται για τη σύνταξη μιας Αρχικής Περιβαλλοντικής Ανάλυσης. Το πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε σε μορφή ερωτηματολογίων, έτσι ώστε να είναι πιο πρακτικό στην εφαρμογή του και να μπορεί να αποτελέσει με τον τρόπο αυτό ένα «εργαλείο» για το χρήστη του. Η ανάπτυξη των ερωτηματολογίων έλαβε χώρα για την περίπτωση ενός εργοστασίου επεξεργασίας μετάλλων. Πριν την ανάπτυξη των ερωτηματολογίων που περιγράφονται παρακάτω, πραγματοποιήθηκε μια γενική αναφορά στην επιχείρηση, η οποία περιλάμβανε την παρουσίαση της εταιρείας, το οργανόγραμμά της, της λειτουργικές της αρχές στα πλαίσια εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, καθώς και μια γενική περιγραφή των επιμέρους παραγωγικών της διεργασιών, πλαισιωμένη με διαγράμματα ροής υλικών και αποβλήτων.Όσον αφορά στα ερωτηματολόγια που καταρτίστηκαν, αυτά διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: α) Η κατηγορία αυτή, που είναι και η βασικότερη, περιλαμβάνει τα ερωτηματολόγια καταγραφής της τρέχουσας κατάστασης των περιβαλλοντικών θεμάτων της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, τα ερωτηματολόγια διαπραγματεύονται την επίδραση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στα παρακάτω θέματα: α) Ύπαρξη των απαιτούμενων αδειών – παραστατικών, β) Κατανάλωση ενέργειας, γ) Κατανάλωση νερού, δ) Χρήση φυσικών πόρων (συμπεριλαμβανομένων των α΄ και β΄ υλών), ε) Εκπομπές σκόνης και αερίων στην ατμόσφαιρα, στ) Παραγωγή τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων, ζ) Παραγωγή υγρών αποβλήτων, η) Παραγωγή στερεών αποβλήτων, θ) Δημιουργία θορύβου, ι) Θέματα μεταφορών, ια) Περιστατικά, ατυχήματα και έκτακτες (επικίνδυνες) καταστάσεις – ασφάλεια εργασίας.Η ανάπτυξη των παραπάνω ερωτηματολογίων βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στις νομικές απαιτήσεις που συνδέονται με κάθε μια από τις παραπάνω ενότητες.β) Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο αποτύπωσης και καταγραφής της άποψης των εργαζομένων της επιχείρησης αναφορικά με τα περιβαλλοντικά της θέματα.γ) Στην τρίτη κατηγορία υπάρχει το ερωτηματολόγιο καταγραφής των διαχειριστικών στοιχείων που απαιτούνται για την εγκατάσταση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στην εταιρεία. Μετά τη σύνταξη των παραπάνω ερωτηματολογίων, έλαβε χώρα η αναλυτική συμπλήρωσή τους, με στοιχεία που συλλέχθηκαν από επισκέψεις στην εταιρεία και από συναντήσεις με υπευθύνους της διοίκησης και του προσωπικού. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη χρήση των ερωτηματολογίων, όπου γίνεται και μια πρώτη εκτίμηση των διαφοροποιήσεων που παρατηρήθηκαν πριν και μετά τη χρήση των ερωτηματολογίων και κατ’ επέκταση πριν και μετά την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στην εταιρεία.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Περιβαλλοντική Πολιτική
Environmental Policy
Environmental Legislation Environmental Effects
Environmental Program
Initial Environmental Analysis
Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Αρχική Περιβαλλοντική Ανάλυση
Ερωτηματολόγια
Περιβαλλοντική νομοθεσία
Environmental Management System
Environment of Organisation Τreatment of metals Questionnaires
EMAS
Περιβάλλον Οργανισμού
Επεξεργασία μετάλλων
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)