Οι λατρείες των Θεών και των Ηρώων στην Ανω Μακεδονία κατά την αρχαιότητα (Ελίμεια, Εορδαία, Ορεστιάδα, Λυγκηστίδα)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2007 (EN)
The cults of Gods and Heroes in Upper Macedonia during the antiquity(Elimeia, Eordaia, Orestia, Lyncestis)
Οι λατρείες των Θεών και των Ηρώων στην Ανω Μακεδονία κατά την αρχαιότητα (Ελίμεια, Εορδαία, Ορεστιάδα, Λυγκηστίδα)

Χατζηνικολάου, Καλλιόπη Γ.

Η εργασία αυτή παρουσιάζει και αναλύει τις λατρείες των θεών και των ηρώων στην Ανω Μακεδονία κατά την αρχαιότητα με εξαίρεση την αυτοκρατορική λατρεία, η οποία αποτελεί ένα ιδιαίτερο θρησκευτικό φαινόμενο του ρωμαϊκού κόσμου. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν και αξιοποιήθηκαν οι εως σήμερα γνωστές μαρτυρίες από το χώρο της Δυτικής Μακεδονίας(Π.Γ.Δ.Μ). Σ'αυτόν το γεωγραφικό χώρο, γνωστό ως Ανω Μακεδονία από τις αρχαίες πηγές, λατρεύονται οι Ολύμπιοι Θεοί, θεότητες ξένης προέλευσης, προγονικοί ήρωες και προσωποποιημένες έννοιες. Η μελέτη στηρίχθηκε σ'έναν κατάλογο μαρτυριών κατά θεότητες, όπου προτάσσονται οι Ολύμπιοι Θεοί και ακολουθούν άλλοι Θεοί και ήρωες : η Εν(ν)οδία, η Εκάτη, η Πασικράτα, ο Πλούτων, η Εστία, ο Ασκληπιός, ο Ηρακλής, ο Παν, οι Νύμφες, μία Ποτάμια θεότητα, Θεοί επήκοοι, ο Αλέξανδρος, ο Ηρωας ιππέας, προσωποποιήσεις και θεότητες ανατολικής προέλευσης. Στη συνέχεια εξετάζονται στοιχείο για τα ιερά και τους χώρους λατρείας. Οι μαρτυρίες ταξινομούνται κατά περιοχές εντός του χώρου της Ανω Μακεδονίας : Ελίμεια, Εορδαία, Ορεστιάδα, Λυγκηστίδα. Τα στοιχεία προέρχονται από χώρους-κτήρια, νομισματικούς τύπους, γλυπτά, επιγραφές, πήλινα και χάλκινα ειδώλια και μικροαντικείμενα εντός των συμφραζόμενων τους. Η έρευνα και παρουσίαση των λατρειών του άκρου βορειδυτικού τμήματος της Μακεδονίας συμπληρώνει την εικόνα για τις θρησκευτικές αντιλήψεις των κατοίκων του βορειοελλαδικού χώρου, όπως αυτές διαμορφώνονται κατά τους ελληνιστικούς και κυρίως κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους
This study presents and analyses the cults of the gods and heroes in Upper macedonia during the antiquity except fot he imperial cults which constitutes a particular religious phenomenon of the toman world. To intent this purpose, the till today known attestations from the region of Western Macedonia and the southern part of F.Y.R.O.M were used and utilized. In this geographical space best known as Upper Macedonia by the ancient texts, Olympian Gods, deities of foreign origin, ancestral heroes and personifications were worshipped. This study was based on a catalogue of attestations per deities, in which the Olympian Gods come first and other gods and heroes grollow them : Ennodia, Hecate, Passikrata, Pluton, Hestia, Asclepius, Hercules, Pan, the Nymphes, a flurial god, Gods Epikooi, Alexander the Great, the Hero-horse man, personification and deities of anatolian origin. Then, temples and staines are examined. The attestations are classified by smaller regions within the territory of Upper macedonia : Elimeia, Eordaia, Orestia, Lyncestis. The elements come from spaces or buildigs, monetary types, sculptures, inscriptions, terracotte and bronze figurines and miscellanea within their context. The research and presentation of the cults of the extreme northwestern part of Macedonia completes the image of the religions aspects and thoughts of the people inhabiting the northern zone of Greece, as they take their form during hellenistic and especially during roman period

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Gods, heroes, cults, inscriptions
Ηρωες στην τέχνη
Αρτεμη Σιβοννική, Τύχη Πόλεως, Συρία Θεά, Νύμφες, Ηρακλής Κυναγίδας
Apollo Messioriskos, Artemis Agrotera, Cybele
Gods, Greek, in art
Gods, Greek, Macedonia
Ηρωες, Μυθολογία, Μακεδονία
Αθηνά, Αφροδίτη, Απόλλων Νόμιος, Εν(ν)οδία
Athena, Aphrodite, Apollo Nomios, Ennodia
Δίας Υψιστος, Ηρα, Ποσειδών, Δήμητρα
Θεοί, Αρχαίοι Ελληνικοί, στην τέχνη
Heroes in art
Απόλλων Μεσιορίσκος, Αρτεμη Αγροτέρα, Κυβέλη
Elimeia, Eordaia, Orestis, Lyncestis
Artemis Sivonniki, Tyche Poleos, Nymphes, Dea Syria, Hercule Kynagidas
Heroes, Mythology, Macedonia
Θεοί, Αρχαίοι Ελληνικοί, Μακεδονία
Zeus Hypsistos, Hera, Poseidon, Demeter

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)