Ξήρανση ιλύος αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Dewatering of sewage sludge using solar energy
Ξήρανση ιλύος αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας

Κατσιμαντού, Κωνσταντίνα Ηρακλής

Τα τελευταία χρόνια κατασκευάστηκαν και συνεχίζονται να κατασκευάζονται Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) σε όλη τη χώρα, με στόχο την προστασία των υδάτινων αποδεκτών, σε εφαρμογή της Οδηγίας 91/271. Με τη λειτουργία των ΕΕΛ παράγονται σημαντικές ποσότητες ιλύος (λάσπης), αλλά και άλλα παραπροϊόντα (εσχαρίσματα, άμμος). Τα παραπροϊόντα αυτά απαιτούν ασφαλή και περιβαλλοντικά αποδεκτή διαχείριση, συγκεκριμένες προδιαγραφές τις οποίες ορίζει η σχετική νομοθεσία.Μία από τις βασικές διεργασίες της λυματολάσπης, πριν αυτή ταφεί υγειονομικά ή χρησιμοποιηθεί είναι η ξήρανση. Η ξήρανση της ιλύος κρίνεται απαραίτητη, καθώς με την απομάκρυνση του νερού που περιέχεται σε αυτή καθίσταται ικανή για περαιτέρω διάθεση και αξιοποίηση. Επίσης, με την ξήρανση της ιλύος μειώνεται ο κίνδυνος της ρύπανσης εξαιτίας της αποστράγγισης, εάν η ιλύς διατεθεί ενυδατωμένη στο έδαφος.Οι κλασσικές μέθοδοι ξήρανσης της ιλύος, που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα χωρίζονται σε μηχανικές και θερμικές. Μία νέα όμως μέθοδος είναι αυτή της ξήρανσης της λάσπης με τη χρήση ηλιακής ενέργειας που παρουσιάζει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, καθώς για την εφαρμογή της χρησιμοποιείται η ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, ο ήλιος.Στη σημερινή εποχή, που το ενεργειακό πρόβλημα τείνει να πάρει τεράστιες διαστάσεις, γίνονται εμφανή τα πλεονεκτήματα της μεθόδου, ειδικά εάν αυτή χρησιμοποιηθεί σε χώρες με ιδιαίτερη ηλιοφάνεια όπως η Ελλάδα. Παρόλα αυτά η μέθοδος τώρα αρχίζει να χρησιμοποιείται σε ερευνητικό και πειραματικό στάδιο και δυστυχώς χωρίς εφαρμογή στον Ελλαδικό χώρο.
In the past years, the increased production of urban and industrial sewage led to the creation of Installations of Sewage Treatment (IST). The processed sewage is estimated relatively safe for the sea recipients, in which they are also disposed. However, residue of IST is silt, which is often particularly toxic and its disposal in the environment becomes with definite specifications, which match the relative legislation. One of the basic procedures of silt treatment, before its sanitary landfilling or its sanitary usage, is also the drying. It is considered essential, as with the removal of water that is contained in the silt, this is rendered capable of further disposal and exploitation. Also, with the drying of sludge the danger of pollution because of the draining is decreased, if the silt is sold hydrated in the soil. The classic methods of silt desiccation, which are used up to today, are separated in mechanical and thermal procedures. A new however method, that of sludge drying using solar collectors, presents particular advantages, as sun, a renewable source of energy, is used for its application. In current days, when the energy problem tends to take enormous dimensions, the advantages of this method become obvious, specially if it is used in countries with particular sun exposure, like Greece. Nevertheless, the method now begins to be used in inquiring and experimental stage and unfortunately without application in Greece yet.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ιλύς
Solar energy
Treatment of humid waste
Επεξεργασία υγρών αποβλήτων
Ηλιακή ξήρανση ιλύος
Ξήρανση ιλύος
Sludge
Sewage sludge
Solar dewatering of sludge
Ηλιακή ενέργεια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)