The tramway of Athens. Evaluation of the level of service that provides to its users and proposals for its improvment

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Το τράμ της Αθήνας. Αξιολόγηση του παρεχόμενου επιπέδου εξυπηρέτησης στους χρήστες και προτάσεις για βελτιωτικές επεμβάσεις
The tramway of Athens. Evaluation of the level of service that provides to its users and proposals for its improvment

Γιαλαμά, Τατιάνα-Ιωάννα

The present research is an effort to evaluate the tramway of Athens with regard to the level of service that provides for its users. At the same time certain proposals for its improvement are put forward.The level of service to its users, is determined by the degree with which specific criteria such as the passage from regions with big demand for locomotions of urban character, big speeds of exploitation, reliability of itineraries, safety of passengers inside the trains and at the stations, dynamic comfort during the transport, availability of trains, cleanness of trains and stations, acceptable distance between the stations, service for disabled persons, additionality with other means of transport e.t.c. are satisfied.In this work it is initially given a general description of a tramway system and the sizes that characterize the level of service that it provides for its users are analyzed. Afterwards it is recorded concisely the existing situation of the tramway of Athens. The description concerns the infrastructure, the rolling stock and the exploitation.More specifically, concerning the exploitation, there are given elements for the all characteristics that, according to the international practice, consist the level of service that a tramway provides for its users. These elements are both qualitative (e.g. evaluation by the users) and quantitatively (e.g. results of measurements ad situm). There is also an effort to evaluate the criteria mentioned above and at the same time there are recorded the constructional and functional parameters of the system that it influences. The necessary information for the description and evaluation was collected by means of measurements and observations ad situm (during the summer and the autumn period) and after interviews with the personnel of TRAM S.A. At the same time, other elements were taken into consideration, such as the opinions of users, as they have been recorded after researches of questionnaires. The evaluation of each parameter of quality was based on: A. prices of reports, that have been adopted by the international practice and experience by other tramway systems, comparing them with the possibilities of the particular system, as this was designed to function, andB. comparing the above criteria of quality with the equivalents, that the competitive means of transport in the regions that the tram serves, provide today. The time period of research is considered to the months between August and October 2007. However the evolutionary course of tram has also been examined with regard to its records from the day of its first operation up to today. Finally, a series of interventions that aim to improve the quality of the level of service that is provided to the users today, is proposed. These interventions concern the three components of a tramway and of the railway system in general, that is to say the railway infrastructure, the rolling stock and the exploitation.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται προσπάθεια να αξιολογηθεί το τροχιοδρομικό σύστημα της Αθήνας όσον αφορά στο επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχει στους χρήστες του. Παράλληλα διαμορφώνονται προτάσεις για τη βελτίωσή του. Το επίπεδο εξυπηρέτησης των χρηστών, καθορίζεται από το βαθμό με τον οποίο ικανοποιούνται κριτήρια ποιότητας όπως διέλευση από περιοχές με μεγάλη ζήτηση για μετακινήσεις αστικού χαρακτήρα, μεγάλες ταχύτητες εκμετάλλευσης, αξιοπιστία δρομολογίων, μικρή χρονοαπόσταση συρμών, αξιοπιστία δρομολογίων, ασφάλεια των επιβατών εντός των συρμών και στις στάσεις, δυναμική άνεση κατά τη μεταφορά, ανεκτή πληρότητα συρμών, καθαριότητα συρμών και στάσεων, προσβασιμότητα και αποδεκτή απόσταση σταθμών, εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα μεταφοράς, ενημέρωση επιβατών για τα στοιχεία της διαδρομής εντός των συρμών και στις στάσεις κ.τ.λ.Στην εργασία αυτή αρχικά δίδεται μια γενική περιγραφή του τροχιοδρομικού συστήματος μεταφορών και αναλύονται τα μεγέθη που χαρακτηρίζουν το επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχει στους χρήστες του. Στη συνέχεια καταγράφεται συνοπτικά η υφιστάμενη κατάσταση του τραμ της Αθήνας. Η περιγραφή αφορά στην υποδομή, στο τροχαίο υλικό και στην εκμετάλλευση. Ειδικότερα για την εκμετάλλευση δίδονται στοιχεία για όλα τα μεγέθη, που σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, συνιστούν το επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχει ένα τροχιοδρομικό επίπεδο εξυπηρέτησης στους χρήστες του. Τα στοιχεία αυτά είναι τόσο ποιοτικά (π.χ. αξιολόγηση από τους χρήστες), όσο και ποσοτικά (π.χ. αποτελέσματα μετρήσεων επί του πεδίου).Ακολούθως γίνεται μια προσπάθεια να αξιολογηθούν τα παραπάνω κριτήρια ενώ παράλληλα καταγράφονται οι κατασκευαστικές / λειτουργικές παράμετροι του συστήματος που τα επηρεάζουν (ποσοστό διαχωρισμένου διαδρόμου, στοιχεία χάραξης, σύστημα σηματοδότησης κ.τ.λ.). Τα απαραίτητα για την περιγραφή και αξιολόγηση στοιχεία συλλέχθηκαν με μετρήσεις / παρατηρήσεις πεδίου (τόσο κατά τη θερινή όσο και κατά τη φθινοπωρινή περίοδο) και μετά από συνεντεύξεις με το προσωπικό της ΤΡΑΜ Α.Ε. Παράλληλα λήφθηκε υπόψη η γνώμη των χρηστών, όπως αυτή καταγράφηκε μετά από έρευνα ερωτηματολογίων. Η αξιολόγηση για κάθε μέγεθος ποιότητας έγινε :A. με βάση τιμές αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από τη διεθνή πρακτική και εμπειρία από άλλα τροχιοδρομικά συστήματα, συγκρίνοντάς τες με τις δυνατότητες του συγκεκριμένου συστήματος όπως αυτό σχεδιάστηκε να λειτουργεί και B. συγκρίνοντας τα παραπάνω κριτήρια ποιότητας με τα αντίστοιχα που παρέχουν σήμερα τα ανταγωνιστικά μέσα μεταφοράς στις περιοχές που εξυπηρετεί το τραμ.Ως χρονική περίοδος αναφοράς για την αξιολόγηση θεωρήθηκε το διάστημα από τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβριο του 2007 ωστόσο εξετάσθηκε η εξελικτική πορεία του τραμ όσον αφορά στις επιδόσεις του από την ημερομηνία της πρώτης του λειτουργίας μέχρι σήμερα.Στη συνέχεια, προτείνονται μια σειρά από επεμβάσεις που αποσκοπούν στο να βελτιώσουν την ποιότητα του επιπέδου εξυπηρέτησης που παρέχεται σήμερα στους χρήστες. Οι επεμβάσεις αυτές αφορούν και στις τρεις συνιστώσες ενός τροχιοδρομικού και γενικότερα ενός σιδηροδρομικού συστήματος, δηλαδή τη σιδηροδρομική υποδομή, το τροχαίο υλικό και την εκμετάλλευση.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Τραμ Αθήνας
Tramway of Athens

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.