Συγκριτική θεώρηση μοντέλων πρόβλεψης φυσικών κινδύνων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
A comparative overview of natural hazard prediction models
Συγκριτική θεώρηση μοντέλων πρόβλεψης φυσικών κινδύνων

Τσέργα, Δήμητρα Θεοδοσίου

Natural hazards constitute a permanent threat to modern societies, not only in developing but also in developed countries. The gravity of their consequences, which include inestimable losses of human lives and huge material damages, renders the need to adopt an integrated management plan imperative.The basic stage of a complete natural hazard management plan is hazard prediction, which can be accomplished via technologies of element processing, particularly geographic information, and techniques like multi-criteria analysis and neural networks. The first type facilitates the collection, storage and management of essential information, as well as the production of hazard maps of regions. On the other hand, neural networks and multi-criteria analysis techniques contribute mainly in the analysis of complicated natural phenomena.The present thesis refers to the most important natural hazards that hit our planet as well as to the technologies and techniques of their prediction, such as the Geographic Systems of Information, the Multi-Criteria Analysis and the Artificial Neural Networks. Landslide hazard, which is very common in the Greek territory due to the special geological and geomorphologic conditions, is thoroughly analyzed. In this context, an example of landslide hazard estimation in the wider region of Pieria is presented. The two foresaid techniques were used and susceptibility maps were produced. Thus, it became possible to evaluate and compare the results in order to reach useful conclusions.
Οι φυσικοί κίνδυνοι αποτελούν μόνιμη απειλή για τις σύγχρονες κοινωνίες, τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η σημαντικότητα των επιπτώσεών τους, οι οποίες περιλαμβάνουν τεράστιες απώλειες ανθρώπινων ζωών και ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές, καθιστά επιτακτική την ανάγκη υιοθέτησης και καθιέρωσης ενός σχεδίου ολοκληρωμένης αντιμετώπισής τους.Βασικό στάδιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των φυσικών κινδύνων αποτελεί η πρόβλεψή τους, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω τεχνολογιών επεξεργασίας στοιχείων, και ιδιαίτερα γεωγραφικών πληροφοριών, και τεχνικών όπως η πολυπαραγοντική ανάλυση και τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Οι πρώτες διευκολύνουν τη συλλογή, αποθήκευση και διαχείριση των απαραίτητων πληροφοριών, αλλά και την παραγωγή χαρτών επικινδυνότητας των περιοχών. Οι τεχνικές των νευρωνικών δικτύων και της πολυπαραγοντικής ανάλυσης, από την άλλη, εξυπηρετούν κυρίως την ανάλυση των πολύπλοκων φυσικών φαινομένων. Η παρούσα εργασία αναφέρεται στους σημαντικότερους φυσικούς κινδύνους που πλήττουν τον πλανήτη καθώς και στις τεχνολογίες και τεχνικές πρόβλεψης αυτών, όπως τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και η Πολυπαραγοντική ανάλυση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο φαινόμενο των κατολισθήσεων που εμφανίζεται με μεγάλη συχνότητα στον Ελλαδικό χώρο λόγω των ιδιαίτερων γεωλογικών και γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών του. Στα πλαίσια αυτά, παρουσιάζεται ένα παράδειγμα εφαρμογής εκτίμησης της κατολισθητικής επικινδυνότητας για την ευρύτερη περιοχή της Πιερίας. Γίνεται χρήση των δύο προαναφερθέντων τεχνικών και παρατίθενται οι χάρτες επιδεκτικότητας που προέκυψαν σε κάθε περίπτωση, έτσι ώστε να αξιολογηθούν και να συγκριθούν τα αποτελέσματα και να διεξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πρόβλεψη
Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα
Multi criteria analysis
Prediction
Artificial neural networks
Κατολισθητική επικινδυνότητα
Φυσικοί κίνδυνοι
Landslide hazard
Πολυπαραγοντιή ανάλυση
Natural hazards

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)