Διερεύνηση των συνθηκών γένεσης και δυνατότητας βιομηχανικής χρήσης του Χουντίτη - Υδρομαγνησίτη των νεογενών σχηματισμών Λευκάρων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2007 (EN)
Study of the origin conditions and possibilities of industrial applications of the hunite/hydromagnesite of the neogene formation in Leukara Kozani
Διερεύνηση των συνθηκών γένεσης και δυνατότητας βιομηχανικής χρήσης του Χουντίτη - Υδρομαγνησίτη των νεογενών σχηματισμών Λευκάρων

Ηλιάδου, Σοφία Κ.

Στην περιοχή η οποία ορίζεται από τις πόλεις Κοζάνη, Αιανή και Σέρβια αναπτύσσεται μία Νεογενής λεκάνη που καταλαμβάνει έκταση περίπου 400 km2. Στην λεκάνη αυτή διακρίνονται δύο σειρές στρωμάτων: α) Η Κατώτερη Νεογενής Σειρά που περιλαμβάνει κυρίως ψαμμίτες, αργίλους και μάργες οι οποίες εγκλείουν λιγνιτικά σώματα και β) Η Ανώτερη Νεογενή Σειρά η οποία αποτελείται από δολομιτικές μάργες, ψαμμίτες, διατομίτες και ασύνδετη ηφαιστειακή στάχτη πάχους 20 cm περίπου, σχηματισμοί οι οποίοι εγκλείουν στρωματοειδείς, φακοειδείς και κονδυλώδεις αποθέσεις λευκών, μαγνησιούχων κυρίως, ορυκτών ιζηματογενούς προέλευσης. Οι αποθέσεις αυτές περιέχουν κυμαινόμενα ποσά μαγνησίτη (MgCO3), χουντίτη [Mg3Ca(CO3)4], υδρομαγνησίτη [Mg5(CO3)4⋅4H2O] και αραγωνίτη (CaCO3) και έχουν συνήθως πολύ λαμπρό λευκό χρώμα. Τα παραπάνω ανθρακικά ορυκτά έχουν πιθανότατα αποτεθεί σε μικρά τενάγη παραλίμνιων περιοχών, τα οποία τροφοδοτούνταν από ανερχόμενα ρευστά. Στη συγκεκριμένη διατριβή ειδίκευσης εξετάζονται 15 δείγματα χουντίτη /υδρομαγνησίτη από την περιοχή των Λευκάρων Κοζάνης, καθώς και ένα εδαφικό δείγμα
In the region defined by the cities of Kozani, Eani and Servia, a Neogene basin is being developed occupying an area of about 400 km2. In this basin two series of deposits are distinguished: a) The Lower Neogene Series which mainly consists of sandstones, claystones and marls containing lignite bodies and b) The Upper Neogene Series which is consisted of dolomite marls, sandstones, diatomites and unconsolidated volcanic ash of an approximate thickness of 20 cm, formations that contain layered, lenticular and nodular deposits of white, mainly magnesium containing, minerals of sedimentary origin. These deposits contain fluctuating amounts of magnesite (MgCO3), huntite [Mg3Ca(CO3)4], hydromagnesite [Mg5(CO3)4⋅4H2O] and aragonite (CaCO3) and they usually have a very bright white color. The above carbonate minerals have been most likely deposited in small swamps of lake areas, which were supplied with upward flowing fluids. In this doctoral thesis fifteen samples of huntite / hydromagnesite of the region Leukara of Kozani, as well as a soil sample, are examined

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Υδρομαγνησίτης, Ελλάδα
Ανθρακικά πετρώματα
Hountite, Greece
Hydromagnesite, Greece
Χουντίτης, Ελλάδα
Servia
Carbonate rocks
Σέρβια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)