Σύγκριση της αρχικής κατάρτισης καθηγητών αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής και ιταλικής γλώσσας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Comparison of the teachers' initial training in the english, french, german and italian language
Paragone tra formazione iniziale di professori di lingue inglese, francese, tedesco e italiano
Σύγκριση της αρχικής κατάρτισης καθηγητών αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής και ιταλικής γλώσσας

Καρολίδου, Ευγενία Γρηγορίου

Λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα του ρόλου του εκπαιδευτικού στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, μας δόθηκε το έναυσμα για την ανάλυση της αρχικής κατάρτισης που προσφέρεται στα ξενόγλωσσα τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τη σύγκριση αυτών, και για τον εντοπισμό της επάρκειας αυτής της κατάρτισης σύμφωνα με κριτήρια που θέτονται βάσει στοιχείων είτε της Ευρωπαϊκής Ενωσης είτε άλλων φορέων. Με άλλα λόγια, έπειτα από αποσαφήνιση ορισμένων εννοιών, όπως μάθηση, εκπαίδευση και κατάρτιση, παρουσίαση τυπολογιών αναφορικά με τον ιδανικό εκπαιδευτικό, και μετά από αναφορά στην πρόταση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις γλώσσες, ελέγχεται αν η εκπαίδευση των καθηγητών ξένων γλωσσών στην Ελλάδα χρήζει βελτίωσης και αν οι εν λόγω εκπαιδευτικοί έχουν τα απαραίτητα εφόδια προκειμένου να ανταποκριθούν στη σύνθετη πραγματικότητα
The importance of teacher's role in teaching foreing language triggered off the analysis of the initial training offered in the departments of foreign languages in the Aristotle University of Thessaloniki. Furthermore, there has been a comparison between tehm anf the detection of this training according to criteria ste by either the Common European Framework or other official vehicles. In this way, there can be controlled whether it is required an improvement in foreign language teachers' training in Greece and whether the particular teachers are well-equipped in order to meet complex reality

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Καθηγητές αγγλικής γλώσσας
Teachers of german language
Σύγκριση
Βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών
Teachers of italian language
Καθηγητές ιταλικής γλώσσας
Teachers of french language
Καθηγητές γερμανικής γλώσσας
Καθηγητές γαλλικής γλώσσας
Αρχική κατάρτιση
Comparison of english language

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)