Ιδιοκτησία ΙΧ, κυκλοφορία στα εθνικά οδικά δίκτυα και σε αστικές περιοχές, επιβατική κίνηση σε επιλεγμένους άξονες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Car ownership factor, traffic volumes, expedational road network and in urban areas, passenger tranport in certain roots
Ιδιοκτησία ΙΧ, κυκλοφορία στα εθνικά οδικά δίκτυα και σε αστικές περιοχές, επιβατική κίνηση σε επιλεγμένους άξονες

Αρβανιτοζήση Αθηνά Βασιλείου

Με στόχο την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης Πολιτικής Μεταφορών και τον συστηματικό καθορισμό των μέτρων και ενεργειών που περιλαμβάνονται σε αυτήν, μέσω του Σχεδιασμού των Μεταφορών, είναι αναγκαία η συλλογή και η γνώση τόσο των σημερινών επίκαιρων δεδομένων και παραγόντων που αφορούν στις Μεταφορές, όσο και η πρόβλεψη για τα μελλοντικά μεγέθη αυτών.Τα δεδομένα, κατά πρώτον, που αφορούν τη «ζήτηση» για μεταφορές, μπορούν να προσδιορισθούν από τον συνδυασμό πρωτογενών στοιχείων και δεικτών με έρευνες χαρακτηριστικών των μετακινήσεων, προέλευσης – προορισμού και άλλων μελετών. Τα δεδομένα, κατά δεύτερον, που αφορούν την «προσφορά», είναι οι υποδομές και τα δίκτυα, καθώς και η λειτουργία τους, το προσφερόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης και η συμπληρωματικότητά τους.Στα πλαίσια της παρούσας Εργασίας, έγινε προσπάθεια συλλογής στοιχείων που αφορούν τρία μεγέθη: τον Δείκτη Ιδιοκτησίας Ι.Χ., τους κυκλοφοριακούς φόρτους στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο και σε αστικές περιοχές και της επιβατικής κίνησης με μέσα δημοσίων συγκοινωνιών (πλοία, αεροπλάνα, τραίνα και λεωφορεία) σε συγκεκριμένους, επιλεγμένους κατά μέσο, «άξονες» της χώρας.Στόχος αυτής της Διπλωματικής Εργασίας είναι να δώσει την πραγματική σημερινή και «λογικά» αναμενόμενη για το μέλλον διάσταση και εικόνα της Ελλάδας, με τη βοήθεια περιγραφών και δεδομένων από υπάρχουσες μελέτες και μετρήσεις, για τα παραπάνω μεγέθη. Η παρακολούθηση της εξέλιξής τους μέσω χρονικών σειρών στα πλαίσια μίας πενταετίας ή και περισσότερο, δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης και αποτίμησης αυτών.Στην αρχή γίνεται μία σύντομη εισαγωγή και περιγράφεται η μεθοδολογία συλλογής των στοιχείων, η ύπαρξη μελετών που περιέχουν μετρήσεις για τα συγκεκριμένα θέματα και οι πηγές από όπου μπορεί κανείς να ανατρέξει για να βρει αυτές τις μετρήσεις και τις μελέτες, για την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων.Κατόπιν δίνονται τα στοιχεία του δείκτη ιδιοκτησίας Ι.Χ. για το σύνολο της χώρας και για όλους τους Νομούς, σε χρονική σειρά εικοσαετίας και δεκαετίας. Παρουσιάζονται και σχολιάζονται γραφήματα με την εξέλιξη του δείκτη σε σχέση με τον πληθυσμό και με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανά Νομό και ανά Περιφέρεια.Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κυκλοφοριακοί φόρτοι από πρόσφατες μελέτες στο ΕΟΔ, οι φόρτοι της Εγνατίας Οδού (ΕΜΗΚ) ανά τμήματά της για τα έτη 2004-2006 και οι φόρτοι των αστικών περιοχών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Λάρισας από πρόσφατες μελέτες και μετρήσεις.Η επιβατική κίνηση με πλοία, αεροπλάνα και τραίνα σε επιλεγμένους άξονες της χώρας κατά μέσο παρουσιάζεται για χρονική σειρά πενταετίας, κατά διαδρομή για τα δύο πρώτα μέσα και η συνολική για το τελευταίο.Τέλος, γίνεται μία προσπάθεια ερμηνείας των δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων σχετικών με την εξέλιξη των παραπάνω μεγεθών και με την αναμενόμενη για αυτά κατάσταση.
In order to achieve an integrated Transport Policy and define the measures and actions included in it through Transportation Planning, collection and full knowledge of current data and factors affecting Transportation is so important, as it is the prediction of their future levels.Data regarding Transport Demand can be defined by the combination of first level data and factors with household transport characteristics, origin – destination enquiries and other researches. Data regarding Transport supply are infrastructure, the networks and their operation, the offered service level and their interoperability.In this Msc Thesis, an effort was made to collect the data regarding three parameters: Car ownership factor, vehicle traffic volumes at the National Road Network and in urban areas and passenger transport levels by public transport services (ships, airplanes, trains and buses) in certain routes.The purpose of this work is to provide the real current and sensibly expected for the future condition for Greece with the aid of descriptions and data selected from existing studies and measurements for the above parameters. The survey of their evolution through time-series for a time interval of five years or even more, give the capability of performing comparisons and assessments for them.In the first part of the Msc Thesis, a brief introduction is provided describing the methodology of data collection together with the already existing studies, which include measurements for these aspects, as well as the resources for the farther acquisition of the data.During the second part, the data regarding the car ownership factor for Greece and especially for each Prefecture and Region of Greece, are provided in two time-series referring to twenty years and ten years. The plots for the time evolution of this factor are presented and commented as a function of the population and the GDP per person for each Prefecture and Region.In the next part, the road traffic volumes in the National Greek Route, as reported in recent studies, together with the traffic volumes for certain segments of Egnatia Route for the years 2004-2006, are presented. The traffic volumes of the urban areas of Athens, Thessaloniki, Patra and Larissa are also presented, as they are reported in recently published studies.Ship and airplane passenger traffic for selected routes and the total train passenger traffic are presented for a five years time-series.Finally, an effort is made to interpret the collected data and to derive some conclusions regarding the evolution of the above factors for the future.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ.
Transport supply
Ζήτηση μεταφορών
Προσφορά μεταφορών
Traffic volume
Transport demand
Car ownership factor
Transport policy
Πολιτική μεταφορών
Κυκλοφοριακός φόρτος
Passenger transport
Επιβατική κίνηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.