Σύγκριση της μυϊκής δύναμης μεταξύ προτιμώμενου και μη προτιμώμενου κάτω άκρου σε ποδοσφαιριστές χρονικής ηλικίας 8-12 ετών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Comparison of the muscle strenght between the preffered and non preffered leg of young football players aged 8-12 years old
Σύγκριση της μυϊκής δύναμης μεταξύ προτιμώμενου και μη προτιμώμενου κάτω άκρου σε ποδοσφαιριστές χρονικής ηλικίας 8-12 ετών

Ιωαννίδης, Εμμανουήλ Ιωάννη

Το ποδόσφαιρο είναι ένα συμμετρικό άθλημα που απαιτεί τη χρήση και των δύο ποδιών για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των ποδοσφαιρικών δεξιοτήτων. Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό τη σύγκριση της μυϊκής δύναμης μεταξύ του προτιμώμενου και μη προτιμώμενου ποδιού σε νεαρούς ποδοσφαιριστές χρονικής ηλικίας 8-12 ετών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν τα δύο κάτω άκρα διαφέρουν ή όχι μεταξύ τους στην παράμετρο αυτή. Δύο βασικές υποθέσεις διατυπώθηκαν για τη συγκεκριμένη έρευνα: α) Οι ποδοσφαιριστές που επιδεικνύουν ισχυρή προτίμηση ποδιού (αριστερή ή δεξιά), θα έχουν μεγαλύτερη μυϊκή δύναμη στο προτιμώμενο πόδι σε σύγκριση με το αντίπλευρό τους και β) οι ποδοσφαιριστές που επιδεικνύουν μη ισχυρή προτίμηση ποδιού (αμφιδέξιοι στη προτίμηση ποδιού) δε θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη μυϊκή δύναμη στο ένα από τα δύο πόδια. Στην εργασία έλαβαν μέρος 65 αγόρια χρονικής ηλικίας 8-12 ετών (μ.ο.: 10,6 χρ, τ.α.: 1,2) που ασχολούνται συστηματικά με το ποδόσφαιρο για 3 τουλάχιστον χρόνια σε παιδικό τμήμα ενός συλλόγου ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη. Για την αξιολόγηση της προτίμησης ποδιού χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Elias, Bryden και Bulman-Flemming, (1998). Για τη μέτρηση και αξιολόγηση της μυϊκής δύναμης χρησιμοποιήθηκε το ισοκινητικό δυναμόμετρο τύπου Cybex Norm (Lumex Corporation, Ronkohoma, NY). Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων μέσω του λογισμικού στατιστικού πακέτου SPSS 15.0 χρησιμοποιήθηκε: T-test για εξαρτημένες και ανεξάρτητες μεταβλητές. Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαφάνηκε ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη διαφορά της μυϊκής δύναμης μεταξύ των κάτω άκρων ούτε στους ποδοσφαιριστές που επεδείκνυαν ισχυρή προτίμηση ποδιού (αριστερή ή δεξιά), αλλά ούτε και στους ποδοσφαιριστές που επεδείκνυαν μη ισχυρή προτίμηση ποδιού (αμφιδέξιοι στη προτίμηση ποδιού). Ακόμη, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη μυϊκή δύναμη μεταξύ των κάτω άκρων σε όσους επεδείκνυαν ισχυρή προτίμηση, με εξαίρεση στους καμπτήρες των ποδοσφαιριστών που επεδείκνυαν προτίμηση στο δεξί πόδι. Γίνεται εμφανές ότι οι νεαροί ποδοσφαιριστές αυτής της χρονικής ηλικίας χρησιμοποιούν επί το πλείστον μόνο το προτιμώμενο πόδι για κάθε τεχνικοτακτική τους ενέργεια ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αθλήματος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. Συμπερασματικά, μπορεί να λεχθεί ότι οι αναπτυξιακές παράμετροι της χρονικής ηλικίας 8-12 ετών σε συνδυασμό με στρατηγικές και τακτικές παραμέτρους του συγκεκριμένου αθλήματος, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν υφίστανται στατιστικά σημαντικές διαφορές στη διαφορά της μυϊκής δύναμης μεταξύ των κάτω άκρων σε παιδιά ίδιας χρονικής ηλικίας.
Football is a symmetrical sport that requires the use of both legs for the more effective execution of the football skills. This study aims to the comparison of muscle strength between the preferred and non-preferred leg of young football players aged 8-12 years old, in order to find out if both lower extremities differ or not in relation to this parameter. Two basic assumptions were expressed for this study: a) The football players that prefer one leg (left or right) will show larger muscle strength at the preferred leg in comparison with their opponent and b) the football players that do not show any preference for any leg (ambidextrous legs). Sixty-five boys, 8-12 years old (average mean: 10,6 years old, variance: 1,2) trained systematically in football at a children football club of Thessaloniki for at least 3 years participated in that team. As regards the evaluation of the leg preference, the questionnaire of Elias, Bryden and Bulman-Flemming (1998) was used. As regards the measurement and evaluation of muscle strength the Cybex Norrn isokinetic dynamometer (Lumex Corporation, Ronkohoma, NY) was used. As regards the statistic analysis of the results via a software statistic package SPSS 15.0 the following were implemented: T-test for dependent and independent variables. The evaluation of the results showed that there are no statistically important differences of muscle strength between the lower extremities nor at football players that showed strong preference to one leg (left or right) nor at football players that did not show any specific preference (ambidextrous legs). Further, there were no statistically important differences of muscle strength between the lower extremities at those that showed a strong preference, with exception the flexor muscles of those football players that showed a preference to the right leg. It is obvious that young players of this age use more the preferred leg for every technotactical action in order to meet the requirements of this port in the best possible way, based on their skills. By inference, one may say that the development parameters of ages between 8 and 12 in combination with the strategic and tactical parameters of this sport lead to the conclusion that there are no statistically important differences of muscle strength between lower extremities of peer children.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πλευρίωση
Μυϊκή δύναμη
Muscle strength
Προτίμηση ποδιού
Ισοκινητικό δυναμόμετρο Ποδόσφαιρο
Λειτουργική εγκεφαλική ασυμμετρία
Isokinetic dynamometer
Αμφιδεξιότητα
Leg preference
Laterality
Football
Functional asymmetry

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)