Το δικαίωμα στην προστασία προσωπικών δεδομένων ως εργαλείο στάθμισης των συνταγματικών δικαιωμάτων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
The right to the protection of personal data as weighting tool of the constitutional rights
Το δικαίωμα στην προστασία προσωπικών δεδομένων ως εργαλείο στάθμισης των συνταγματικών δικαιωμάτων

Μπιζιούρα, Ιωάννα Ορέστη

Nowadays, with the spread of technological advancements and the increasing expansion of globalisation the issue of the protection of personal data and the need of being constitutionally guaranteed has arisen. The legal guarantee of personal data consists in facing the increased dangers arising from the nature of these data and especially, of the danger of unfavourable distinction on the occasion of revealing certain aspects of an individual's personal life, as well in view of the fact that with the processing and use of sensitive information an individual's private life is invaded more intensely. The right to the protection of private life, the area of privacy, and generally the right to the free development of the personality as well as other constitutionally entrenched rights of the individual are violated every day with the danger of being totally deprived.The study in question demonstrates – in the light of the theory and the case law – the importance of laying down the new constitutional provision of article 9A of the Constitution, outlines the details of its implementation and approaches the role it plays when and to the degree that the modern conditions of control undermine the personality, the independence, the autonomy and generally the freedom of a person. At the same time, it is also necessary that the development of the free circulation of ideas and information is not hampered. In this direction it is assumed if and to which degree the right to the protection of personal data crosses, runs against, compromises or predominates regarding other constitutionally entrenched rights.The protection of personal data is, therefore, approached through the relations that the right develops inside the system of constitutional freedoms in an attempt to make the nature of this right and its function and range clear after being separated legally and entrenched constitutionally. The main aim of the current study is to demonstrate the way and the degree to which the right to the protection of personal data may contribute – and it really contributes – to clearing potential conflict of most constitutional rights operating either as a weighting tool and an assessment criterion or playing the role of a weighting figure itself.With the hope-wish that in a global society the right to the protection of personal data will indeed contribute to making the presence of each citizen respected away from petty policies that insult the free development of a person’s personality and dignity, I dedicate my study to every citizen in the world.
Στη σύγχρονη εποχή, με τη διάδοση των τεχνολογικών επιτευγμάτων και την ολοένα αυξανόμενη εξάπλωση του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης, ανέκυψε το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και η ανάγκη της ρητής συνταγματικής κατοχύρωσής τους. Η δικαιοπολιτική θεμελίωση των προσωπικών δεδομένων συνίσταται στην αντιμετώπιση των αυξημένων κινδύνων που ανακύπτουν λόγω της φύσεως των δεομένων αυτών και ειδικότερα, του κινδύνου δυσμενούς διάκρισης με αφορμή την αποκάλυψη ορισμένων πτυχών της ιδιωτικής ζωής του ατόμου, καθώς και ενόψει του ότι με την επεξεργασία και χρήση των ευαίσθητων δεδομένων προσβάλλεται εντονότερα η ιδιωτική ζωή του ατόμου. Το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, η σφαίρα του απορρήτου και γενικότερα το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, καθώς και άλλα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα του ατόμου παραβιάζονται καθημερινά με κίνδυνο την οριστική απώλειά τους. Η παρούσα μελέτη καταδεικνύει – υπό το φως της θεωρίας και της νομολογίας – τη σημασία της θέσπισης της νέας συνταγματικής διάταξης του άρθρου 9Α του Συντάγματος, διαγράφει το κανονιστικό της πεδίο και προσεγγίζει το ρόλο που αυτή διαδραματίζει όταν και στο βαθμό που οι σύγχρονες συνθήκες ελέγχου υποδαυλίζουν την προσωπικότητα, την ανεξαρτησία, την αυτονομία και γενικότερα την ελευθερία του ανθρώπου. Παράλληλα, όμως, είναι απαραίτητο να μην παρεμποδίζεται η ανάπτυξη της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και πληροφοριών. Στην κατεύθυνση αυτή διαγιγνώσκεται αν και σε ποιο βαθμό το δικαίωμα στην προστασία προσωπικών δεδομένων διασταυρώνεται, συγκρούεται, υποχωρεί ή υπερτερεί σε σχέση με άλλα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων προσεγγίζεται, λοιπόν, μέσα από τις σχέσεις που το δικαίωμα αναπτύσσει στο εσωτερικό του συστήματος των συνταγματικών ελευθεριών σε μία προσπάθεια να αποκρυσταλλωθεί η φύση του εν λόγω δικαιώματος και η λειτουργία και εμβέλειά του μετά την κανονιστική αυτονόμηση και ιδιαίτερη συνταγματική κατοχύρωσή του. Κυρίως, όμως, στόχος της παρούσας μελέτης είναι να καταδείξει με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό το δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να συμβάλει – και πράγματι συμβάλλει – στην άρση ενδεχόμενης σύγκρουσης πλείστων όσων συνταγματικών δικαιωμάτων, λειτουργώντας είτε ως εργαλείο στάθμισης και γνώμονας αξιολόγησης, είτε αναλαμβάνοντας το ίδιο ρόλο σταθμιζόμενου μεγέθους. Με την ελπίδα – ευχή ότι σε μια κοινωνία παγκόσμια το δικαίωμα στην προστασία προσωπικών δεδομένων θα συμβάλει τα μέγιστα ώστε να γίνει σεβαστή η παρουσία του κάθε πολίτη ξεχωριστά, μακριά από μικροπολιτικές που προσβάλλουν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου αλλά και της αξιοπρέπειας, αφιερώνω την παρούσα εργασία μου σε κάθε πολίτη του κόσμου.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Προσωπικά δεδομένα
Προσωπικότητα
Στάθμιση
Συνταγματικά δικαιώματα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.