Σχέση των μυοηλεκτρικών και μηχανικών χαρακτηριστικών μεταξύ του κατακόρυφου άλματος (SJ) και σύγκεντρης δοκιμασίας σε τριαρθρικό ισοκινητικό μηχάνημα των κάτω άκρων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Relation of myoelectrical and mechanical characteristics between vertical jump (SJ) and concentric test in treeangle isokinetic maschiene of under extremities
Σχέση των μυοηλεκτρικών και μηχανικών χαρακτηριστικών μεταξύ του κατακόρυφου άλματος (SJ) και σύγκεντρης δοκιμασίας σε τριαρθρικό ισοκινητικό μηχάνημα των κάτω άκρων

Ξανθόπουλος, Νικόλαος Σταύρου

The purpose of this work was to evaluated the relation of myoelectrical and mechanical characteristics betwenn the vertical squat jump (SJ) and the concentric isokinetic test (Isokinetic Shortening Cycle) in treeangle dynamometer, where participates the total of kinematic chain of under extremities (H-K-A), at the prospect to control the possibility of use of deliberate training loads. The sample of measurement constituted 18 students of Department of Physical Education & Sport Sciences (TEFAA, Serres), (age M=19,78years, sd=1,63, height M=178,06cm, sd=5,99 and weight M=74,42Kg, sd=8,54) without problems of wounds. The research took place in the Laboratory of Sport Biomechanics of TEFAA Serres of AUTh. The following methodology of measurement was used: a) Forceplate Kistler (type 9281CA), (frequency of sampling 1000Hz), b) Surface electrodes (motion Control co.) with preamplifier (was recorded the electromuscle activity from rectus femoris (RF), bicips femoris (BF) and gastroknemius (GAS), frequency of sampling 1000Hz), and c) Videocamera, type Panasonic AG-188 (frequency of sampling, 60f/sec). The evaluation of kinematic, dynamic and electromyographic characteristics became with the APAS system (Ariel Performance Analysis System). The evaluation of data of measurements became with the statistical program SPSS 10.0 for windows. The results showed statistically important correlations between the ISC and the vertical squat jump (DJ) in kinematic, dynamic and electromyographic characteristics of the two movements (p≤.05). More concretely the maximal angular velocity of the FA (SJ) presented statistical important relation with the maximal angular velocity of KA (r = 0,582, p = 0,014*) and the time of force in the maximal kurve of ISC (r = 0,503, p = 0,033*). The maximal angular velocity of KA (SJ) presented statistical important relation with the maximal angular velocity of the KA (r = 0,500, p = 0,041*) and the time of force in the maximal kurve of ISC (r = 0,509, p = 0,031*). The maximal angular velocity of the HA (SJ) presented statistical important relation with the time of force in the maximal kurve of ISC (r = 0,557, p = 0,016*). Also, the lower place of CM (SJ) presented statistical important relation with the force in the first 100msec (r = -0,563, p = 0,015*), the force in the maximal kurve (r = -0,548, p = 0,019*) and the maximal angular velocity of the FA of ISC (r = -0,515, p = 0,034*). With regard to dynamic characteristics, the maximal force (SJ) presented statistical important relation with the force in the first 100msec of ISC (r = 0,483, p = 0,042*). The take-off velocity (SJ) presented statistical important relation with the mean EMG of GAS in ISC (r = 0,521, p = 0,027*) and the mean of Work (SJ) presented statistical important relation with the index of RFD in the ISC (r = 0,551, p = 0,018*). Finally, the mean of pre-activation and activation of BF (SJ) presented statistical important relation with the index of RFD in the ISC (r = 0,694, p = 0,001** και r = 0,530, p = 0,024* αντίστοιχα) and the mean of GAS in the support phase (SJ) presented statistical important relation with the time of force in the maximal kurve in the ISC (r = 0,550, p = 0,018*). In order the results of degree of correlation could the test of ISSC be considered a appreciable test for the measurement dynamic and power variables. Another one important application could appear to present in the process of training.
Σκοπός της εργασίας ήταν να αξιολογηθεί η σχέση των μυοηλεκτρικών και μηχανικών χαρακτηριστικών μεταξύ του κατακόρυφου άλματος (SJ) και μιας σύγκεντρης ισοκινητικής δοκιμασίας (Ισοκινητικός Κύκλος Διάτασης Βράχυνσης) σε τριαρθρικό δυναμόμετρο, όπου μετέχει το σύνολο της κινηματικής αλυσίδας των κάτω άκρων (Ι-Γ-Α), με προοπτική να ελεχθεί η δυνατότητα χρήσης σκόπιμων προπονητικών επιβαρύνσεων. Το δείγμα της μέτρησης αποτέλεσαν 18 φοιτητές του ΤΕΦΑΑ Σερρών (ηλικίας Μ=19,78έτη, sd=1,63, ύψους Μ=178,06cm, sd=5,99 και βάρους Μ=74,42Kg, sd=8,54) χωρίς προβλήματα τραυματισμών. Η έρευνα έλαβε χώρα στο Εργαστήριο Αθλητικής Βιομηχανικής του ΤΕΦΑΑ Σερρών του ΑΠΘ. Χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω μεθοδολογία μέτρησης: α) Δυναμοδάπεδο Kistler (τύπος 9281CΑ), (συχνότητα δειγματοληψίας 1000Hz), β) Επιφανειακά ηλεκτρόδια (motion Control co.) με προενισχυτή (καταγράφηκε η ηλεκτρομυϊκή δραστηριότητα από τον ορθό μηριαίο, δικέφαλο μηριαίο και γαστροκνήμιο, συχνότητα δειγματοληψίας 1000Hz), και γ) Videocamera τύπου Panasonic AG 188 (συχνότητα δειγματοληψίας, 60f/sec). Η αξιολόγηση των κινηματικών, δυναμικών και ΗΜΓ χαρακτηριστικών έγινε με το σύστημα APAS (Ariel Performance Analysis System). Η αξιολόγηση των δεδομένων των μετρήσεων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 10.0 για windows. Τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ του ΙΚΒ και του κατακόρυφου άλματος από ημικάθισμα (SJ) στα κινηματικά, δυναμικά και ΗΜΓ χαρακτηριστικά των δυο κινήσεων (p≤.05). Πιο συγκεκριμένα η μέγιστη γωνιακή ταχύτητα της ΠΑ (SJ) παρουσίασε στατιστικά σημαντική σχέση με τη μέγιστη γωνιακή ταχύτητα της ΑΓ (r = 0,582, p = 0,014*) και το χρόνο της δύναμης στη μέγιστη κυρτότητα του ΙΚΒ (r = 0,503, p = 0,033*). Η μέγιστη γωνιακή ταχύτητα της ΑΓ (SJ) παρουσίασε στατιστικά σημαντική σχέση με τη μέγιστη γωνιακή ταχύτητα της ΑΓ (r = 0,500, p = 0,041*) και το χρόνο της δύναμης στη μέγιστη κυρτότητα του ΙΚΒ (r = 0,509, p = 0,031*). Η Μέγιστη γωνιακή ταχύτητα της ΑΙ (SJ) παρουσίασε στατιστικά σημαντική σχέση με το χρόνο της δύναμης στη μέγιστη κυρτότητα του ΙΚΒ (r = 0,557, p = 0,016*). Επίσης η χαμηλότερη θέση του ΚΒΣ (SJ) παρουσίασε στατιστικά σημαντική σχέση με την τιμή της δύναμης στα πρώτα 100msec (r = -0,563, p = 0,015*), την τιμή της δύναμης στη μέγιστη κυρτότητα (r = -0,548, p = 0,019*) και τη μέγιστη γωνιακή ταχύτητα της ΠΑ του ΙΚΒ (r = -0,515, p = 0,034*). Όσον αφορά τα δυναμικά χαρακτηριστικά η μέγιστη δύναμη (SJ) παρουσίασε στατιστικά σημαντική σχέση με τη δύναμη στα πρώτα 100msec του ΙΚΒ (r = 0,483, p = 0,042*). Η ταχύτητα απογείωσης (SJ) παρουσίασε στατιστικά σημαντική σχέση με το μέσο όρο ενεργοποίησης του GAS του ΙΚΒ (r = 0,521, p = 0,027*) και ο μέσος όρος του έργου (SJ) παρουσίασε στατιστικά σημαντική σχέση με το δείκτη του Ρυθμού Ανάπτυξης της Δύναμης του ΙΚΒ (r = 0,551, p = 0,018*). Τέλος ο μέσος όρος προ-ενεργοποίησης και ενεργοποίησης του BF (SJ) παρουσίασε στατιστικά σημαντική σχέση με το δείκτη του Ρυθμού Ανάπτυξης της Δύναμης του ΙΚΒ (r = 0,694, p = 0,001** και r = 0,530, p = 0,024* αντίστοιχα) και ο μέσος όρος του GAS στη φάση στήριξης (SJ) παρουσίασε στατιστικά σημαντική σχέση με το χρόνο της δύναμης στη μέγιστη κυρτότητα του ΙΚΒ (r = 0,550, p = 0,018*). Βάσει των αποτελεσμάτων του βαθμού συσχέτισης θα μπορούσε η δοκιμασία του ΙΚΔΒ να θεωρηθεί μια αξιόλογη δοκιμασία (test) για τη μέτρηση δυναμικών και ταχυ-δυναμικών μεταβλητών. Μια σημαντική επίσης εφαρμογή του φαίνεται να παρουσιάζετε στη διαδικασία της προπόνησης

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Maximal force
Σύγκεντρη συστολή
Isokinetic
Squat jump
Μυοηλεκτρικά και μηχανικά χαρακτηριστικά
Ισοκίνηση
Concentric contraction
Αλματα από ημικάθισμα
Μέγιστη δύναμη
Myoelectrical and mechanical characteristics

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)