Consumers' socioeconomic characteristics buying behaviour towards floral products

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η επίδραση των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών των καταναλωτών στην αγοραστική τους συμπεριφορά ως προς τα ανθοκομικά προϊόντα
Consumers' socioeconomic characteristics buying behaviour towards floral products

Τζαβάρας, Μαρίνος Δ.

Purpose. The purpose of this dissertation was to study and measure the purchasing consumers' behaviour towards floral products in order to form consumers' profile and finally to propose a model for analyzing the causes and effects created through the correlation of the frequency of buying cut flowers and the factors which affect it. Methodology. The methodology consisted of two stages, the first stage was the qualitative and the second was the quantitative research. In the qualitative research, ten focus groups with fifty floral products' consumers and nine interviews with florists were undertaken. The sample of the quantitative research came from two stages of random stratified sampling. Afterwards, 1071 valid questionnaires were collected with personal interviews. The data was analyzed with methods of descriptive, multidimensional and multivariate statistic analysis. These methods were associated with parametric and non parametric control tests. Results. On a different occasion, a different floral product seems to be preferred. Consumers often purchase floral products from their neighbourhood flower store. The freshness is the most important criterion for selecting cut flowers, whereas the appearance is the most important criterion for the selection of pot plants. Consumers appreciated and rated eight cut flowers according to their price and their fashion. An one way relationship of ten criteria - variables concerning the choice of a floral shop and a bouquet, was discovered. Significant statistical differences occur between consumers' behaviour and their socioeconomic characteristics. In addition, four consumers' cut flowers' clusters arise called neutral cut flowers' consumers, involved cut flowers' consumers, quality cut flowers' consumers and romantic cut flowers' consumers. The frequency of buying cut flowers is affected either directly or indirectly by the reasons of purchasing cut flowers, by the consumers' attitudes and by the information deriving from various sources
Στόχος: Η διερεύνηση και η μέτρηση της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών ως προς τα ανθοκομικά προϊόντα. Η δημιουργία προφίλ καταναλωτών. Πρόταση μοντέλου στο οποίο ν΄ αναλύεται η ύπαρξη αιτίας - αποτελέσματος μεταξύ της συχνότητας αγοράς των κομμένων ανθέων και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Μεθοδολογία: Ποιοτική και ποσοτική έρευνα. Η ποιοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δέκα ομάδες εστίασης συνολικά πενήντα καταναλωτών. Ακόμη διεξήχθησαν συνεντεύξεις με εννέα ανθοπώλες. Το δείγμα της ποσοτικής έρευνας προήλθε από τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία δύο σταδίων. Συλλέχθηκαν 1071 ερωτηματολόγια με προσωπικές συνεντεύξεις. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με μεθόδους της περιγραφικής στατιστικής, της πολυδιάστατης ανάλυσης δεδομένων και της πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης. Οι αναλύσεις αυτές συνδυάστηκαν με ελέγχους παραμετρικής και μη παραμετρικής επαγωγικής στατιστικής. Αποτελέσματα. Για την εκάστοτε περίπτωση φαίνεται να προτιμούνται διαφορετικά είδη ανθοκομικών προϊόντων. Σημείο αγοράς είναι κυρίως το ανθοπωλείο της γειτονιάς. Κριτήριο για την επιλογή κομμένων ανθέων είναι η φρεσκάδα, ενώ για τα φυτά γλάστρας η εμφάνιση. Οι καταναλωτές φαίνεται να αντιλαμβάνονται και να κατατάσσουν οκτώ κομμένα άνθη σύμφωνα με την τιμή τους και το πόσο κλασικά ή μοντέρνα τα θεωρούν. Βρέθηκε μονοσήμαντη σχέση δέκα κριτηρίων - μεταβλητών κατά την επιλογή ανθοπωλείου και ανθοδέσμης από τους καταναλωτές. Προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών και των κοινωνικοοικονομικών τους χαρακτηριστικών. Εμφανίστηκαν τέσσερις ομάδες καταναλωτών κομμένων ανθέων, όπως οι ουδέτεροι, οι εμπλεκόμενοι, οι ποιοτικοί και οι ρομαντικοί. Η συχνότητα αγοράς των κομμένων ανθέων φαίνεται να επηρεάζεται είτε άμεσα είτε έμμεσα από τους λόγους αγοράς τους, από τη στάση των καταναλωτών και την ενημέρωση τους από διάφορες πηγές

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Structural Equation Modeling(SEM)
Floral products, Marketing
Consumer's segmentation
Ερευνα αγοράς
Ανθοκομικά προϊόντα, Μάρκετινγκ
Cut flowers, Marketing
Κομένα άνθη, Μάρκετινγκ
Δομικά συστήματα εξισώσεων
Καταναλωτές, Συμπεριφορά των, Ελλάδα
Τμηματοποίηση καταναλωτών
Marketing research
Consumer behavior, Greece

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.