Ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης επιβατικής κίνησης μέσων μαζικών μεταφορών σε αστικά κέντρα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Predictive models of passengers movement by the means of mass transport in the big urban centers
Ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης επιβατικής κίνησης μέσων μαζικών μεταφορών σε αστικά κέντρα

Σιάνης, Σωκράτης Ιωάννη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν σκοπό τη διερεύνηση και τη διάκριση του ποσοστού χρήσης του κάθε μέσου μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Η παραπάνω διάκριση κρίνεται αναγκαία τόσο για λόγους οικονομικής διαχείρισης όσο και για την σωστή κατανομή των εσόδων του συστήματος αστικών συγκοινωνιών της Πρωτεύουσας. Στo 2ο κεφάλαιο αναλύονται ορισμένες βασικές έννοιες της Οικονομίας οι οποίες έχουν χρησιμότητα στην αγορά των Μεταφορών. Οι έννοιες αυτές αφορούν την Ζήτηση και την Προσφορά αγαθών καθώς και την ελαστικότητα τους σε σχέση με τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Σύμφωνα με τη θεώρηση ότι οι μεταφορές γίνονται αντιληπτές από τους χρήστες ως οικονομικό αγαθό ή γενικότερα μια προσφερόμενη υπηρεσία η εξέταση τους γίνεται με βάση τις οικονομικές έννοιες που αφορούν και τα υπόλοιπα αγαθάTo 3ο κεφάλαιο περιλαμβάνει την περιγραφή της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείται στη στατιστική επεξεργασία και την παρουσίαση της επιλεγόμενης μεθοδολογίας. Το 4ο κεφάλαιο περιέχει τη στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων που συγκεντρώθηκαν και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας πεδίου.Το 5ο κεφάλαιο περιλαμβάνει την παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων και την ερμηνεία τους. Επιπρόσθετα, διατυπώνονται τα σημαντικότερα συμπεράσματα και παρατίθενται σχετικές προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.Από την περιγραφή των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την στατιστική ανάλυση των στοιχείων της βάσης δεδομένων με τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης προκύπτει ότι τη μεγαλύτερη επιρροή στη κατανομή του μεταφορικού έργου στις αστικές συγκοινωνίες ασκεί η λειτουργία του Μετρό. Η επιλογή του Μετρό ως κυρίαρχου μέσου στο χώρο των αστικών συγκοινωνιών συμπαρασύρει σε άνοδο τα ποσοστά χρήσης τόσο του ΕΘΕΛ όσο και του ΗΛΠΑΠ εξαιτίας των απαιτούμενων μετεπιβιβάσεων .
The present diplomatic work has as aim the investigation and the discrimination of rate of use of each means of mass transport in the big urban centers and particular in the wider region of Athens. The previous discrimination is judged necessary so much for reasons of economic management what for the right distribution of income of system of urban transport of Capital. In 2nd chapter are analyzed certain basic significances of Economy that have usefulness in the market of Transports. This significances concern the Demand and the Offer of goods as well as their elasticity in combination the factors that influence him. According to the regard that the transports become perceptible from the users as economic good or more generally a offered service their examination becomes with base the economic significances that concern also the remainder goods The 3rd chapter includes the description of base data that is used in the statistical treatment and the presentation of selected methodology.The 4th chapter contains the statistical treatment of answers that were assembled and the presentation of the results.The 5th chapter includes the presentation of final results and their interpretation. Besides, are formulated the more important conclusions and are mentioned relative proposals for further research.From the description of results that resulted from the statistical analysis of elements of base data with the method of linear regression it results that the bigger influence in the distribution of figurative work in the urban transport practises the operation of Underground. The choice of Underground as sovereign means in the space of urban transport sweeps along in rise the rates of ΕΘΕΛ and ΗΛΠΑΠ because of the required re-embarkations.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Passanger movement
Γραμμική παλινδρόμηση
Linear regression
Predictive models
Μοντέλα πρόβλεψης
Επιβατική κίνηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.