Η συμβολή των μικρών υδροηλεκτικών έργων στην επίτευξη των στόχων του πρωτοκόλλου του Κιότο. Εφαρμογή στην Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
The contribution of small hydro plants for the achievement of Kyoto protocoll targets. Application in Greece
Η συμβολή των μικρών υδροηλεκτικών έργων στην επίτευξη των στόχων του πρωτοκόλλου του Κιότο. Εφαρμογή στην Ελλάδα

Τραϊκάπη, Ευγενία Κωνσταντίνου

Οι δεσμεύσεις του Πρωτοκόλλου του Κιότο και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2001/77,ισχυροποιούν τη θέση των ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή ενέργειας, σε ευρωπαϊκόεπίπεδο. Τα στοιχεία για την Ελλάδα είναι θετικά σε ότι αφορά το διαθέσιμο δυναμικό,ωστόσο καθυστέρηση σημειώνεται στη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών στηνηλεκτροπαραγωγή.Συγκεκριμένα, η υδροηλεκτρική ενέργεια μικρής κλίμακας εκτός από την παραγωγή ενέργειαςαπαλλαγμένης από εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, είναι ένας πόρος αποδοτικός πουσυμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Σημαντική είναι η συμβολή της στην περιφερειακήανάπτυξη, κυρίως ορεινών περιοχών, ενώ στις αγροτικές περιοχές των αναπτυσσόμενωνχωρών υπάρχουν ήδη εγκαταστημένοι εκατοντάδες μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί,προσφέροντας ηλεκτρικό ρεύμα σε νοικοκυριά και μικρές βιοτεχνίες. Ένα στοιχείο σημαντικόγια το βιώσιμο χαρακτήρα των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών, πέρα του ότι ικανοποιούντις τωρινές ανάγκες χωρίς να υπονομεύουν τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών, είναι ηδυνατότητα να συνδυάζονται με άλλες χρήσεις νερού όπως άρδευση, ύδρευση και αναψυχή.Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια εξέτασης των παραμέτρων που καθυστερούντην ανάπτυξη της υδροηλεκτρικής ενέργειας μικρής κλίμακας στην Ελλάδα, παρουσιάζονταςσυγχρόνως τις αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Ηεγγυημένη τιμή κιλοβατώρας έχει επιλεγεί για την ενίσχυση των επενδύσεων σε ανανεώσιμεςπηγές, όμως η μη αποτίμηση του εξωτερικού κόστους των συστημάτων παραγωγήςενέργειας, θέτει τις ανανεώσιμες πηγές μη ανταγωνιστικές στην ενεργειακή αγορά μεαποτέλεσμα η ηλεκτροπαραγωγή της χώρας να στηρίζεται στα συμβατικά καύσιμα.Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές λειτουργίας και εγκατάστασης των μικρών υδροηλεκτρικώνέργων αλλά και η δυνατότητα παραγωγής ενέργειας με τη δημιουργία μικρού υδροηλεκτρικούσταθμού στο Μενοίκιο Όρος. Με τη χρήση του λογισμικού RETscreen γίνεται μίαπροσπάθεια εκτίμησης των οικονομικών μεγεθών της προτεινόμενης εφαρμογής.Παρά τα θετικά στοιχεία της εφαρμογής των υδροηλεκτρικών σταθμών μικρής κλίμακας,πρόκειται για ένα τεχνικό έργο το οποίο κατασκευάζεται σε υδάτινο οικοσύστημα και για τολόγο αυτό γίνεται ειδική αναφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το ρόλο της μελέτης καιαξιολόγησης των περιβαλλοντικών περιπτώσεων καθώς είναι καθοριστικός για την ομαλήλειτουργία του σταθμού και κυρίως την προστασία του περιβάλλοντος.
The engagements of Kyoto Protocol and European Directive 2001/77, strengthen the placeThe engagements of Kyoto Protocol and European Directive 2001/77, strengthen the placeof renewable sources in the production of energy, in European level. The elements forGreece are positive regarding the available potential, however delay are marked in theinfiltration of renewable sources in the generation of electricity.Particulary, the small scale hydroelectric energy, apart from the production of energyexempted from greenhouse emissions, is a efficient resource that contributes in thesustainable development. Its contribution is important in the regional growth, mainly inmountainous regions, while in the rural regions of developing countries already have beenestablished hundreds small hydroelectric power stations, offering electricity in householdsand small manufactures. An important element for its sustainable character of smallhydroelectric power stations, is that beyond they satisfy the current needs withoutundermining the needs of future generations, there is the possibility of combining themselveswith other uses of water as irrigation and water supply.In the present work, becomes an effort of examination the parameters that cause the delay ofsmall hydro plants development in Greece, presenting also the changes in the legalframework which were accomplished the last years. The guaranteed price of Kwh, has beenselected as aid to the investments in renewable sources, however as the external cost of theenergy systems isn’t valuated, the renewable sources are not competitive in the energymarket and the result is that the electricity generation of Greece country depends onconventional fuels.The basic principles of operation and installation of small hydro plants are shown and alsothe possibility of production energy by the construction of small hydro plant in the Menoikiomountain. With the use of RETscreen software, becomes an effort to estimate the economicaspect of the proposed application.Despite the positive elements of application of small hydroelectric power stations, they aremainly technical works which are manufactured to aquatic ecosystem and for this reasonbecomes special report in the environmental impacts, the role of study and evaluation ofenvironmental impacts as it is decisive for the smooth operation of station and mainly the protection of environment

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πρωτόκολλο Kioto
Current legal framework
External cost
Environmental impacts
Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
Υδροηλεκτρικά έργα μικρής κλίμακας
Εξωτερικό κόστος
Small hydro plants
Kyoto protocol
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.