Η κατασκευαστική βιομηχανία στη Βουλγαρία, προοπτικές δραστηριοποίησης ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών και μηχανικών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
The construction industry in Bulgaria, prospects for greek construction companies and engineers
Η κατασκευαστική βιομηχανία στη Βουλγαρία, προοπτικές δραστηριοποίησης ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών και μηχανικών

Τζιούγκρα, Χριστίνα Σπυρίδωνα

The subject of this Thesis is to examine the construction industry in Bulgaria and alsothe prospects for greek companies and engineers. Initially, the main localcharacteristics are presented, in relation to the local construction industry, next, themain projects planned and under construction together with relevant EU and otherfinancial sources. Follows an examination of the legal and taxation regime togetherwith the competitive environment.The most active, in Bulgarian Market, greek companies are presented together withthe major projects they have undertaken.A SWOT analysis (strengths, weaknesses, opportunities and threats) is madeconcerning the position of greek construction companies in relation to the Bulgarianmarket.Finally, the main conclusions of this Thesis are presented together with the mainproposals focusing on the following levels i.e.− Hellenic government level− Hellenic construction companies level− Hellenic Technical chamber level− How this work should continue
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των συνθηκών πουεπικρατούν στον κατασκευαστικό τομέα της Βουλγαρίας, και η δυνατότηταδραστηριοποίησης στην χώρα των Ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών.Αρχικά παρουσιάζονται τα στοιχεία που συνθέτουν τις συνθήκες που επικρατούνστην Βουλγαρία σε συσχετισμό με τον κατασκευαστικό κλάδο. Στην συνέχειαπαρατίθενται τα κύρια έργα που εκτελούνται και σχεδιάζονται στη χώρα, ενώακολουθεί η μελέτη των πηγών χρηματοδότησης και των χρηματοδοτικώνπρογραμμάτων για την χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.Έπειτα, εξετάζονται το νομικό και φορολογικό καθεστώς που ισχύει για τις ξένεςεταιρίες, ενώ ακολουθεί η ανάλυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος πουαντιμετωπίζουν οι Ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες στην Βουλγαρία και ηπαρουσίαση των μεγαλύτερων από αυτών που δραστηριοποιούνται στη χώρααυτή.Ακολουθεί, η αναλυτική μελέτη των δυνατών και αδύναμων στοιχείων τωνΕλληνικών εταιριών καθώς και οι ευκαιρίες και απειλές της αγοράς τηςΒουλγαρίας.Τέλος, διατυπώνονται βασικά συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά με την δράσητων εταιριών, την διαμόρφωση της στρατηγικής τους και την στήριξη των φορέωντης Ελληνικής πολιτείας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Competition
Κατασκευαστικές εταιρίες
Ευρωπαϊκή Ενωση
European Union
Construction companies
Financing
Χρηματοδότηση
Βουλγαρία
Ανταγωνισμός
Bulgaria
SWOT

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.