Ισίδωρος Γλαβάς, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης: Iστορικά, πνευματικά και κοινωνικά προβλήματα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2007 (EN)
Isidore Glavas, Archibishop of Thessaloniki: historical, spiritual and social problems
Ισίδωρος Γλαβάς, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης: Iστορικά, πνευματικά και κοινωνικά προβλήματα

Κρικώνη, Αικατερίνη-Ελένη Χρ.

A combined research of the sources was carried out in this thesis. First, the works of bishop Isidoros Glavas was studied as the primary source, from which information was drawn on the history of Thessaloniki of the second half of the 14th century. Furthermore, other secondary sources were used not only from that era, but also prior as well as posterior narrative sources. Information was also drawn from the correspondence and letter writing of that era, the mail and the letters that were exchanged among intellectuals and other people who were involeved at the time. Finally the information in question was further enriched by contemporary bibliography. Using the sources(works of Isidoros Glavas) as historic testimony, evidence emerges about the history of Thessaloniki during the second half of the 14th century. A new approach to historic issues is carried out. The bibliographic evidence of Isidoros and information on his works are presented. The metropolitan actions of Isidoros and the historic problems that are relevant to the history at that time, mainly the four-year siege of Thessaloniki by the Ottomans and the passing on of the city under conditions to sultan Mourat A' are examined. Special emphasis is placed on the institution of the mass kidnapping of children; something that is first mentioned inthe works of Isidoros. Moreover, the incident of the dethronement and reinstatement of Isidoros, alway relative to the historic framework, the history, as well as the intrigues in Thessaloniki and the actions of the Byzantine emperor and the Ottoman sultan, is analyzed. Also, valuable information is drawn from the works of Isidoros Glavas on the intellectual problems the people of Thessaloniki were faced with in the second half of the 14th century, like mixed marriages, the ethos of clergymen, and the spiritual downfall of the faithfull. Finally, social problems, the social contrasts that existed in Thessaloniki around the time of Isidoros and his effirts in resolving them and cultivating peace among his flock are presented
Στην εργασία αυτή έγινε συνδυαστική έρευνα των πηγών. Κατ'αρχάς μελετήθηκε το συγγραφικό έργο του μητροπολίτη Ισιδώρου Γλαβά ως πρωτογενής πηγή απ'όπου αντλήθηκαν πληροφορίες για την ιστορία της Θεσσαλονίκης του β' ημίσεος του 14ου αιώνα. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν αφηγηματικές πηγές. Πληροφορίες επίσης αντλήθηκαν από την επιστολογραφία της εποχής, την αλληλογραφία και τις επιστολές που αντήλασσαν οι λόγιοι της εποχής αλλά και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Τέλος οι πληροφορίες αυτές εμπλουτίστηκαν από τη σύγχρονη βιβλιογραφία. Χρησιμοποιώντας τις πηγές(έργο Ισίδωρου Γλαβά) ως ιστορικές μαρτυρίες αναδεικνύονται στοιχεία για τη ιστορία της Θεσσαλονίκης κατά το β'ήμισυ του 14ου αιώνα. Γίνονται νέες προσεγγίσεις σε ιστορικά ζητήματα. Παρουσιάζονται τα βιογραφικά στοιχεία του Ισιδώρου και πληροφορίες για το συγγραφικό του έργο. Εξετάζονται αναλυτικά η μητροπολιτική δράση του Ισίδωρου και ιστορικά προβλήματα που σχετίζονται με την ιστορία της εποχής, κυρίως η τετράχρονη πολιορκία της Θεσσαλονίκης από του οθωμανούς και η παράδοση της πόλης με όρους στο σουλτάνο Μαράτ Α'. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο θεσμό του παιδομαζώματος, του οποίου η πρώτη μνεία βρίσκεται στο έργο του Ίσιδώρου. Επιπλέον αναλύεται η περιπέτεια της καθαίρεσης και αποκατάστασης του Ισιδώρου σε σχέση πάντοτε με το ιστορικό πλαίσιο, την ιστορία αλλά και τα τεκταινόμενα σε Θεσσαλονίκη, αλλά και τις ενέργειες του βυζαντινού αυτοκράτορα και του οθωμανικού σουλτάνου. Επίσης μέσα από το έργο του Ισιδώρου Γλαβά αντλούνται πολύτιμες πληροφορίες για τα πνευματικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι θεσσαλονικείς του β' ημίσεος του 14ου αιώνα, όπως οι μεικτοί γάμοι, το ήθος των κληρικών και η ηθική κατάπτωση των πιστών. Τέλος παρουσιάζονται τα κοινωνικά προβλήματα, οι κοινωνικές αντιθέσεις που υπήρχαν στα χρόνια του ισιδώρου στη Θεσσαλονίκη και οι προσπάθειες που αυτός κατέβαλλε για την άμβλυνσή τους και την ειρήνευση στο ποίμνιό του

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Παιδομάζωμα
Isidoros Glavas, Archibishop of Thessaloniki
Βαγιαζίτ Α' Σουλτάνος Οθωμανών
Nilus,Patriarch of Constantinople
Mass kidnapping of children
Manuel II Palaologus
Μανουήλ ΙΙ' Παλαιολόγος
Vajezid I, Sultan of Ottomans
Νείλος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)