δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Προγραμματισμός κατασκευής οικοδομικού έργου
Buildings construction time planning

Σαφαρίκα, Βασιλική Νικηφόρου

The present dissertation is referred to the schedule of a building's construction, which belongs to the Greek Industry of Sugar (E.B.Z.) in Thessaloniki and includes offices. In particular, this building project consists of the foundation and the superstructure main frame works. The whole construction is made of reinforced concrete. The foundation is constituted by diaphragm walls and bored piles.More concretely, the present dissertation analyzes the time planning of the building's construction, based on the required equipment and human resources on daily performance. Also, the dissertation analyzes the building's construction budget which is calculated based on the current prices, and as well as the estimate of the constructive cost per each work and for the whole building.
Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στον προγραμματισμό κατασκευής ενός κτιρίου γραφείων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης στην Θεσσαλονίκη.Συγκεκριμένα, το εν λόγω οικοδομικό έργο περιλαμβάνει την κατασκευή της θεμελίωσης και του σκελετού της ανωδομής από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η θεμελίωση αποτελείται από διαφραγματικούς τοίχους και φρεατοπασσάλους.Ειδικότερα, στην παρούσα εργασία αναλύεται και παρουσιάζεται ο χρονικός προγραμματισμός της κατασκευής του έργου με βάση τον απαιτούμενο εξοπλισμό (μηχανήματα και προσωπικό) και την ημερήσια απόδοσή του. Γίνεται λεπτομερής περιγραφή των φάσεων κατασκευής. Επίσης, αναλύεται ο προϋπολογισμός του έργου με βάση τις σημερινές τιμές καθώς και η εκτίμηση του κόστους κατασκευής για κάθε εργασία όπως και συνολικά για το έργο.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Θεμελίωση
Bored piles
Φρεατοπάσσαλοι
Χρονικός προγραμματισμός
Διαφραγματικοί τοίχοι
Κόστος κατασκευής
Project budget
Cost estimation
Foundation
Diaphragm walls
Προϋπολογισμός έργου
Time planning

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.