Διαχείριση διακινδύνευσης κατολισθήσεων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Landslide risk management
Διαχείριση διακινδύνευσης κατολισθήσεων

Σακουμπέντα, Ελένη Νικολάου

Η παρούσα εργασία αναπτύσσει τη διεργασία της Διαχείρισης ΔιακινδύνευσηςΚατολισθήσεων αναλύοντας την στις επιμέρους συνιστώσες της και περιγράφοντας έναπρος ένα τα βήματά της. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης αυτής αποσαφηνίζονται βασικοί όροιδιακινδύνευσης, περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά των κατολισθήσεων καικαταγράφονται οι αβεβαιότητες και τα διάφορα επίπεδα ανάλυσης στη μελέτησταθεροποίησής τους. Παρέχονται κατευθυντήριες οδηγίες για μεθόδους υπολογισμούστοιχείων της ανάλυσης και δίνονται πίνακες για την ποιοτική εκτίμησή τους όταν ηπσοσοτικοποίησή τους δεν είναι εφικτή. Τέλος, γίνεται περιορισμένης μορφής ανάλυσηδιακινδύνευσης σε κατολίσθηση πάνω στην χάραξη της Εγνατίας οδού για δύο εναλλακτικάσενάρια μέτρων σταθεροποίησης. Η ανάλυση καταλήγει στην πιθανότητα αστοχίας και μεβάση συγκεκριμένες παραδοχές, υπολογίζεται το συνολικό κόστος κάθε εναλλακτικούσεναρίου. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης σχολιάζονται σε σχέση με τα ήδη εγκεκριμένακαι υπό κατασκευή έργα σταθεροποίησης.
The present thesis deals with the process of the Landslide Risk Management. It analyses theprocess into its components and describes in more detail its various stages. In theframework of the discussion, it clarifies the fundamental terms in the risk domain, presentsthe basic features of landslides and reports the uncertainties and design levels involved in alandslide stabilisation design. Furthermore, it provides general guidance on methods forcalculating elements of the risk analysis and tables for qualitative estimates of theseelements when a quantitative estimate is not feasible. Finally, it includes a preliminary riskanalysis carried out for a landslide identified on Egnatia motorway alignment. The analysisresults in the probability of failure and, based on particular assumptions, in the total cost oftwo scenarios of stabilization measures. The results of the analysis are commented withrespect to the already approved stabilisation measures which are currently underconstruction.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Landslides
Επικινδυνότητα
Κατολισθήσεις
Risk
Vulnerability
Management
Διαχείριση
Reliability
Διακινδύνευση
Τρωτότητα
Αξιοπιστία
Hazard

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.