Ανάλυση χειραγώγησης αγορών ηλεκτρικής ενέργειας με ευφυείς πράκτορες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Analysis of Market power exercise in electricity markets with intelligent agents
Ανάλυση χειραγώγησης αγορών ηλεκτρικής ενέργειας με ευφυείς πράκτορες

Τελλίδου, Αθηνά Χρ.

Η παρούσα διατριβή έχει ως στόχο τη μελέτη της συμπεριφοράς των παραγωγών σε μία απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάλυση φαινομένων χειραγώγησης της αγοράς, όπως η παρακράτηση δυναμικού και η σιωπηρή συμπαιγνία. Το πρόβλημα της μεγιστοποίησης των κερδών του παραγωγού προσεγγίζεται με τη βοήθεια της θεωρίας της ενισχυτικής μάθησης. Η συμπεριφορά του παραγωγού μοντελοποιείται με τον αλγόριθμο Q-learning και η πολιτική που χρησιμοποιείται, βασίζεται στο κριτήριο metropolis της προσομοίωσης ανάκτησης. Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας περιγράφεται με όρους θεωρίας παιγνίων και μοντελοποιείται η συμπεριφορά παικτών με τη βοήθεια του αλγόριθμου ενισχυτικής μάθησης. Επίσης, δίνεται μία συνοπτική περιγραφή της συνολικής διαδικασίας, η οποία ακολουθείται κατά τη διάρκεια των προσομοιώσεων, και παρατίθενται οι περιορισμοί του μοντέλου. Τέλος, παρουσιάζονται δύο παραδείγματα εφαρμογής του. Στο πρώτο παράδειγμα, χρησιμοποιείται ένα σύστημα δύο ζυγών και αναλύονται δύο περιπτώσεις, με δύο και οκτώ παραγωγούς, ενώ στο δεύτερο παράδειγμα αναλύεται ένα σύστημα πέντε ζυγών με πέντε παραγωγούς
The goal of the present doctoral thesis is the study of generators' behavior in a deregulated power market and the analysis of market power exercise phenomena, like capacity withholding and tacit collusion which can emerge in the market. The generator's profit maximization problem is approached through the scope of reinforcement learning theory. The generator's behavior is modeled with Q-learning algorithm, while the policy used is based as the metropolis criterion of simulated annealing. The power maket is described in terms of game theory and is modeled as a repeated game. The players' behavior is modeled the reinforcement learning algorithm. Further more, a brief description of the process followed during simulations is given, and the model limitations are cited. Finally, two examples are presented : one two-node system with two and eight generators and one five-node systems with five generators

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Παρακράτηση δυναμικού
Αλγόριθμος μάθησης Q-learning
Tacit collusion
Ευφυείς πράκτορες
Επιχειρήσεις ηλεκτρισμού, Οικονομικές απόψεις
Capacity withholding
Reinforcement learning
Σιωπηρή συμπαιγνία
Intelligent agents
Q-learning algorithm
Electric utilities, Economic aspects

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.