Σύμβαση franchising (έννοια, διάκριση από συγγενείς μορφές, κατάρτιση και λύσης της σύμβασης)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
FRANCHISING- SIGNIFICANCE, TRAINING, DISCRIMINATION BY RELATIVES FORMS, AND UNDOING, IN THE COURSE OF COMMERCIAL LEGAL ACTS, SECTOR: COMMERCIAL AND ECONOMIC RIGHT
Σύμβαση franchising (έννοια, διάκριση από συγγενείς μορφές, κατάρτιση και λύσης της σύμβασης)

Αλεξίου, Δέσποινα Δημητρίου

The contract franchising constitutes a contract of dynamics of collaboration (relational contract) organisational. The contracting of contract franchising, constitutes from economic view, a method of commercial collaboration, between an economically important enterprise, the franchisor and various other smaller enterprises or businessmen, franchisees, according to which it seeks the first one the creation of bigger number of points of sale and promotion of franchisor's products and services and the second one the gain of profit taking advantage of the exploitation of commercial fame, organisation and know-how of the first. In reality, from legal view, franchising is not nothing different from a contract of collaboration between two enterprises, where the one, that constitutes the assignor or donor, grants in the other, that is the assignee or recipient, the right of exploitation of total or "package", as is called, Franchising, against certain direct, or be it indirect, economic return and aiming at the sale of concrete types of products or even services potentially, in the final users. With the term "package of franchising" more specifically, is meant the total of rights industrial or intellectual property, that concerns the commercial signals or names, discreet traits of shops, drawings, models, models of use, licenses but also the essential know-how.So, a franchise is the agreement or license between two legally independent parties which gives a person or group of people (franchisee) the right to market a product or service, using the trademark or trade name of another business (franchisor). Franchising includes the following:• for the franchisee, the right to market a product or serviceusing the operating methods of the franchisor• for the franchisee, the obligation to pay the franchisor feesfor these rights• for the franchisor, the obligation to provide rights andsupport to franchisees.A good relationship between the franchisor and franchisee is critical for the success of both parties. Since franchising establishes a business relationship for years, the foundation must be carefully built by having a clear understanding of the franchise program. Unfortunately, understanding the legal language of franchising can be daunting. The advice of an experienced franchise attorney should be sought to help a prospective franchisee understand the legal issues and to protect them from making costly mistakes.The contract franchising presents an entire line from economically and competitive advantages, so much for the assignor what for the assignee, that renders him particularly attractive as modern form of entry and predominance in the market, with exceptionally big probabilities of success. This is achieved with strict organisation and promoted degree of collaboration, thing that presupposes the undertaking of important obligations from contracting and the imposition of certain restrictions. So that does not exist danger of perturbation of collaboration from reasons that are reported in the application of rules of competition, is required particular attention at the training of relative contracts, so these to correspond with the interests of franchisors and franchisees, to function in legal frames and to provide the essential legal safety. For this reason, the specialised legislative regulation of institution is judged necessary so that it strengthens and confirms the positive elements of institution, but also it undermines by any chance problems that emerge today from contracts franchise, which arise precisely from the existence of this legislative void.
Η σύμβαση franchising αποτελεί μια σύμβαση δυναμικής διεπιχειρησιακής συνεργασίας (relational contract) οργανωτικής υφής. Η σύναψη της σύμβασης δικαιόχρησης-franchising, αποτελεί από οικονομική άποψη μια μέθοδο εμπορικής συνεργασίας ανάμεσα σε μια οικονομικά σημαντική επιχείρηση, τον λεγόμενο δικαιοπάροχο ή δότη-franchisor και διαφόρων άλλων μικρότερων επιχειρήσεων ή επιχειρηματιών, των δικαιοδόχων ή ληπτών-franchisee, σύμφωνα με την οποία επιδιώκει η πρώτη τη δημιουργία μεγαλύτερου αριθμού σημείων πώλησης και προώθησης των προϊόντων της και υπηρεσιών της και οι δεύτεροι την αποκόμιση κέρδους μέσω της εκμετάλλευσης της εμπορικής φήμης, της οργάνωσης και τεχνογνωσίας της πρώτης. Στην πραγματικότητα, από νομικής απόψεως, το franchising δεν είναι τίποτα διαφορετικό από μια σύμβαση συνεργασίας μεταξύ δύο επιχειρήσεων, όπου η μία που αποτελεί τον δικαιοπάροχο ή δότη παραχωρεί στην άλλη που είναι ο δικαιοδόχος ή λήπτης το δικαίωμα εκμετάλλευσης του συνόλου ή «πακέτου», όπως είθισται να αποκαλείται, Franchising, έναντι κάποιου άμεσου, ή έστω έμμεσου, οικονομικού ανταλλάγματος και με σκοπό την πώληση συγκεκριμένων τύπων προϊόντων ή και υπηρεσιών ενδεχομένως, στους τελικούς χρήστες. Με τον όρο «πακέτο» franchising ειδικότερα, εννοείται το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, που αφορούν τα εμπορικά σήματα ή επωνυμίες, διακριτικά γνωρίσματα καταστημάτων, σχέδια, υποδείγματα, πρότυπα χρήσης, ευρεσιτεχνίες αλλά και την απαραίτητη τεχνογνωσία.Οι συμβάσεις franchising παρουσιάζουν μια ολόκληρη σειρά από οικονομικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τόσο για το δικαιοπάροχο όσο και για το δικαιοδόχο, που τις καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικές ως σύγχρονη μορφή εισόδου και επικράτησης στην αγορά με εξαιρετικά μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας Αυτό επιτυγχάνεται με αυστηρή οργάνωση και προωθημένο βαθμό συνεργασίας, πράγμα που προϋποθέτει την ανάληψη σημαντικών υποχρεώσεων από τους συμβαλλόμενους και την επιβολή ορισμένων περιορισμών. Προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος διατάραξης της συνεργασίας από λόγους που αναφέρονται στην εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων, έτσι ώστε αυτές αφενός μεν να ανταποκρίνονται στα συμφέροντα των συμβαλλομένων, αφετέρου δε να λειτουργούν μέσα σε νόμιμα πλαίσια και να παρέχουν την απαραίτητη νομική ασφάλεια. Για το λόγο αυτό, η εξειδικευμένη νομοθετική ρύθμιση του θεσμού κρίνεται αναγκαία προκειμένου να ενδυναμώσει και επιβεβαιώσει τα θετικά στοιχεία του θεσμού, αλλά και να αποδυναμώσει τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν σήμερα από συμβάσεις franchise, τα οποία απορρέουν ακριβώς από την ύπαρξη του νομοθετικού αυτού κενού.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Franchisor
Δικαιόχρηση
Franchise

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.