Θέματα Εργατικής Νομοθεσίας Εταιρειών Γεωτεχνικών Ερευνών και Μελετών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Labour Legislation Issues concerning Geotechnical Consultant and Research Companies
Θέματα Εργατικής Νομοθεσίας Εταιρειών Γεωτεχνικών Ερευνών και Μελετών

Τοπάλογλου, Γεώργιος Αρμάνδου

This M.Sc. Thesis Statement introduces the main issues which result from the workmanship's relations, created and developed among the Company - Employer and the Employees, in Geotechnical Consultant and Research Companies. In Greece we mainly observe Geotechnical Companies oriented mostly in field-surveying or consulting. In this paper, all occasions are examined. First some basic concepts are presented of the labour legislation and in succession, the factors which configurate the relationship of dependent employment and their hierarchy, the main general regulations which are valid as minimum defending limits for all employees, giving particular importance at the employer's obligations, which are legal rights for the employees, as well as all subjects which concern the termination of the workmanship relation and the obligations for the publicity - declaration of the Employer to the public authorities. Finally specific regulations are presented, which are applied at the employees of the specific companies, only when they are more favourable than the general regulations and ofcourse we examine the law's provisions in cases in which none of the above are applied. In conclusion, this paper can be used as a "technical text", summarizing the legal framework which exists today, but giving also the way for updating readjustments, and at the same time is a "model study" for the production of other relevant papers, for other types of Technical Companies.-
Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν από τις εργασιακές σχέσεις, τα οποία δημιουργούνται και αναπτύσσονται μεταξύ της επιχείρησης - εργοδότη και των απασχολούμενων σ' αυτή, σε εταιρίες Γεωτεχνικών Μελετών και Ερευνών. Στην Ελληνική πραγματικότητα συναντάμε συνήθως Γεωτεχνικά Γραφεία Ερευνών & Μελετών, προσανατολισμένα κυρίως είτε σε εργασίες πεδίου είτε σε μελέτες. Στην παρούσα εργασία εξετάζονται όλες οι περιπτώσεις. Καταρχήν παρουσιάζονται ορισμένες βασικές έννοιες της εργατικής νομοθεσίας και στη συνέχεια παρουσιάζονται οι παράγοντες που διαμορφώνουν τη σχέση εξαρτημένης εργασίας και η ιεραρχία τους, οι βασικότερες γενικές διατάξεις που ισχύουν ως κατώτατα όρια προστασίας για όλους τους εργαζόμενους, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις υποχρεώσεις του εργοδότη, που είναι συγχρόνως δικαιώματα των εργαζόμενων, καθώς και σε όλα τα θέματα που αφορούν τη λήξη της εργασιακής σχέσης και τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης - δήλωσης του εργοδότη προς τις δημόσιες υπηρεσίες. Τέλος παρουσιάζονται οι ειδικότερες ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στους εργαζόμενους των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, μόνο όταν είναι ευνοϊκότερες των γενικών διατάξεων και φυσικά εξετάζεται τι προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία και ποιες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στις περιπτώσεις που δεν ισχύουν τα προαναφερόμενα. Συμπερασματικά, η εργασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «Τεχνικό Κείμενο» και περιλαμβάνει το νομικό πλαίσιο που υφίσταται σήμερα, αλλά και τον τρόπο που πρέπει ν' αναπροσαρμόζεται - επικαιροποιείται στο χρόνο, ενώ παράλληλα είναι «υποδειγματική μελέτη» για την παραγωγή αντίστοιχων εργασιών, για άλλου τύπου Τεχνικά Γραφεία.-

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Γεωτεχνικές εταιρίες
Geotechnical companies
Workmanship's relations
Εργατική Νομοθεσία
Εργασιακές σχέσεις
Labour legislation

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.