Μελέτη της έκφρασης των μορίων κυτταρικής προσκόλλησης σε νεοπλάσματα σιελογόνων αδένων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Expression of cell adhesion molecules in salivery gland tumors
Μελέτη της έκφρασης των μορίων κυτταρικής προσκόλλησης σε νεοπλάσματα σιελογόνων αδένων

Ανδρεάδης, Δημήτριος Α.

Cell adhesion molecules(CAMs) are membrane receptors participating in cell-cell and cell-extracellular matrix interactions. They implicate in tissue architecture, growing, homeostasis and paehology(neoplasms) AIM : our study was focused in expression of CAMs in neoplasms of salivary glands comparing to normal and inflammed tissues : MATERIAL-METHODS : b4 integrin, E-cadherin, desmoglein-2, ICAM-1 and CD44s were examined using the Envision-HRP immunohistochemical technique in 54 cases of benign and 36 of malignant neoplasms and 41 normal controls(parafin tissues). RESULTS : b4 integrin was normally expressed in basolateral surfaces of cells contacted to basal lamina. This CAM was also expressed in both benign and malignant neoplasms as well in a non polarised manner. E-cadherin and desmoglein-2 were descreased in benign and malignant(mainly) tumors companing to their normal expression in cell-cell contacts ICAM-1 was expressed in salivary glands tumors instead of its absence in normal epithelia and finally CD44s was characterized by decreased expression in these tumors mainly in malignantenes. CONCLUSIONS : CAMs help us to understand the normal architecture of salivary glands and furthermore they can be important markers for prognosis in cases of salivary gland malignancy
Τα μόρια κυτταρικής προσκόλλησης(ΜΚΠ) αντιπροσωπεύουν μεμβρανικούς υποδοχείς που βοηθούν στην αλληλεπίδραση του κυττάρου με τα γειτονικά του και το εξωκυττάριο περιβάλλον, συμβάλλοντος στην ιστική αρχιτεκτονική και ομοιστασία καθώς και παθολογία πχ. νεοπλάσματα. Σκοπός είναι η μελέτη της έκφρασης ΜΚΠ στα νεοπλάσματα σιελογόνων αδένων σε σχέση με το φυσιολογικό και φλεγμαίον αδενικό παρέγχυμα. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ : μελετήθηκαν η β4 ιντεγκρίνη, η Ε-καντχερίνη, η δεσμογλεϊνη-2, το ICAM-1 και το CD44s με την ανοσοιστοχημική μέθοδο Envision-HPP σε 54 καλοήθη και 36 κακοήθη νεοπλάσματα και 41 μάρτυρες ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : η β4 ιντεγκρίνη φυσιολογικά εκφράζεται στις πλαγιοβασικές επιφάνειες κυττάρων σε επαφή με βασική μεμβράνη. Στακαλοήθη και κακοήθη νεοπλάσματα υπήρχε διατήρηση ή αύξηση της έκφρασης μεμβρανικό, ανεξάρτητα από επαφή με βασική μεβράνη. Οι Ε-καντχερίνη και δεσμογλεϊνη 2 στα καλοήθη και περισσότερο στα κακοήθη νεοπλάσματα παρουσιάζουν μείωση έως απώλεια έκφρασης στις επιφάνειες διακυτταρικής επαφής. Το ICAM-1 απών από το φυσιολογικό αδενικό επιθήλιο, εκφράζεται ωστόσο στο νεοπλασματικό(καλόηθα και κακόηθα), ενώ το CD44s παρουσιάζει ελάττωση ή απώλεια έκφρασης. Συμπέρασμα : Τα ΜΚΠ βοηθούν στην κατανόηση της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής αλλά και μπορούν να αποτελέσουν δείκτες βιολογικής συμπεριφοράς στα κακοήθη νεοπλάσματα των σιελογόνων αδένων

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Immunohistochemistry
Σιαλογόνοι αδένες, Ασθένειες
Σιαλογόνοι αδένες, Ογκοι
Salivary glands, Tumors
Μόρια προσκόλλησης
Salivary glands, Diseases
Ανοσοϊστοχημεία
Cell adhesion molecules

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2004
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Οδοντιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.