Assessment of an unreinforced masonry structure and evaluation of different seismic strengthening techniques

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διατηρητέο κτίριο από φέρουσα τοιχοποιία. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας και αξιολόγηση μεθόδων αντισεισμικής ενίσχυσης
Assessment of an unreinforced masonry structure and evaluation of different seismic strengthening techniques

Σαμαρά, Ξένια Ιωάννη

Objects of the present dissertation are the assessment of an unreinforced masonrybuilding that lies in Thessalonica (Greece) and a comparative study of two differenttechniques for its seismic upgrade.Initially a few things are mentioned about the history of the building. A brief descriptionof the building and its pathology follow. Additionally the process of the horizontaltransport of the building, as a whole, and the architectural study of its rehabilitation arepresented.Firstly necessary repairing measures are being applied to the masonry structure. Thenthe safety assessment of the masonry structure follows (calculation of the designresistance of piers and spandrels according to EC6). A significant percentage of failurearises. The next step is the application of two different seismic strengthening methods.The first method of intervention refers to the strengthening of masonry wall withreinforced concrete jackets. The strength of the mixed elements (piers and spandrelswith jackets) is calculated under biaxial bending and unilateral shear force.The second strengthening method refers to the installation of seismic isolation units inthe base of masonry structure. The isolators units ALGAPEND (manufactured from Alga)are being used. At first a simple approach of an equivalent elastic SDOF system isexamined. Then a response spectrum modal analysis for an equivalent elastic MDOFsystem is carried out. The safety design of isolation system and the assessment of thesuperstructure according to ΕC8 and EC6 follow. In addition inelastic time historyanalyses are perfomed based on natural recordings where a non-linear model is used forisolator units.Finally comparative conclusions are presented for the two strengthening techniques thatare applied and an interesting suggestion for the seismic upgrade of old buildings thatare going to be transferred as a whole is made.
τοιχοποιία στο Στατόπεδο «Παύλος Μελάς» της Θεσσαλονίκης και η συγκριτική μελέτη δύοπροτάσεων για την αντισεισμική αναβάθμισή του.Αρχικά παρουσιάζεται η ιστορία του κτιρίου ,περιγράφεται η υφιστάμενη κατάστασή του, ηδιαδικασία της ολόσωμης μεταφοράς του και η αρχιτεκτονική μελέτη επανάχρησής του.Ο έλεγχος επάρκειας των κατακορύφων πεσσών και των ζωνών ανωφλείων γίνεται για τοκτίριο στο οποίο έχουν εφαρμοσθεί ενέματα-αρμολογήματα και έχει αποκατασταθεί ηδιαφραγματική λειτουργία στις στάθμες των ορόφων. Ο έλεγχος των τοιχοποιιών γίνεταιμε τρεις μεθόδους οι οποίες αναλύονται διεξοδικά: σε μονοαξονική κάμψη και τέμνουσα(ΕC6) , σε διαξονική κάμψη και διαξονική τέμνουσα και σε διαξονική κάμψη καιμονοαξονική τέμνουσα. Οι έλεγχοι γίνονται για το συνδυασμό βαρύτητας και τουςσεισμικούς συνδυασμούς. Η μέθοδος χωρικής επαλλήλιας των σεισμικών διεγέρσεωνδιαφέρει ανάλογα με τη μέθοδο που ακολουθείται. Επίσης γίνεται συγκριτικός έλεγχος γιαορθογωνικούς πεσσούς και πεσσούς πολυγωνικής διατομής.Οι ανεπάρκειες που προκύπτουν είναι σημαντικές και για την αντισεισμική ενίσχυση τουκτιρίου εφαρμόζονται δύο μέθοδοι.Η πρώτη μέθοδος αφορά την εφαρμογή μιας γενικού τύπου επέμβασης στο διατηρητέοκτίριο με μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Αρχικά γίνεται προεκλογή του τύπου,του πάχους και του οπλισμού των μανδυών. Προσομοιώνονται κατάλληλα οι ενισχυμένεςτοιχοποιίες. Ελέγχονται σε διαξονική κάμψη με ορθή δύναμη και σε μονοαξονική τέμνουσασύμφωνα με τον ΕΚΟΣ2000.Η δεύτερη μέθοδος αφορά την εφαρμογή σεισμικής μόνωσης στο επίπεδο αποκόλλησηςτου κτιρίου κάτα την μεταφορά του. Γίνεται μια γενική αναφορά στις αρχές αυτης τηςμεθόδου και τη φιλοσοφία της. Επιλέγονται να χρησιμοποιηθούν εφέδρανα τύπουανεστραμμένου εκκρεμούς. Το σύστημα σεισμικής μόνωσης προδιαστασιολογείται με τηπροσέγγιση της δυναμικής συμπεριφοράς του κτιρίου με μονοβάθμιο σύστημα. Ακολουθείο έλεγχος των εφεδράνων και της ανωδομής με δυναμικές φασματικές αναλύσεις στοχωρικό προσομοίωμα. Τα αποτελέσματα ελέγχονται με μη γραμμικές δυναμικές αναλύσεις-vii-χρονοϊστορίας. Χρησιμοποιούνται οι καταγραφές των σεισμών της Θεσσαλονίκης, τηςΚαλαμάτας και του Αιγίου.Στο τέλος παρατίθονται συγκριτικά αποτελέσματα των προσομοιωμάτων πουχρησιμοποιούνται στη διπλωματική εργασία, των ανεπαρκειών που προκύπτουν καιεξάγονται γενικά συμπεράσματα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Συστήματα σεισμικής μόνωσης ανεστραμμένου εκκρεμούς
Reinforced concrete jackets
Αποτίμηση
Ανελαστική ανάλυση με χρονοϊστορίες
Transportation of the structure as a whole
Assessment
Φέρουσα τοιχοποιία
Μανδύες οπλισμένου σκυροδέματος
Unreinforced masonry
Non linear time history analysis
Ολόσωμη μεταφορά κτιρίου
Friction pendulum isolators

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.