Χρηματοοικονομική ανάλυση ελληνικών τεχνικών εταιριών με χρήση αριθμοδεικτών για την περίοδο 2004-2006

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2007 (EL)
Financial analysis of hellenic construction companies with arithmetic ratios for the period between 2004 and 2006
Χρηματοοικονομική ανάλυση ελληνικών τεχνικών εταιριών με χρήση αριθμοδεικτών για την περίοδο 2004-2006

Καραμπούτας, Σωτήριος Βασιλείου

This diploma thesis is titled as “Financial Analysis of the Largest Hellenic Construction Companies with Arithmetic Ratios for the period between 2004 and 2006” and aims at drawing useful conclusions about the Construction Companies under examination, in terms of both each Company and the Sector in general. The main sources of information were the Annual Reports and the Synoptic Banance Sheets, which the management of each company is obliged to publish at the end of each year. An auditor working under oath must then validate and cosign these statements, which are considered to be a safe source of information for the financial analyst, the investor community and other third parties.The analysis was carried out using index rates belonging into three distinct categories: The Performance ratios , the Activity ratios and the Margin of Profit Ratios. The Companies under examination were carefully chosen according to the following criteria: their working capital and the negotiation of their stock in the Athens Stock Exchange. The Companies that fulfilled these criteria are: J & P AVAX, AEGEK, ATHINA, AKTOR, ATTIKAT, AFOI MESOCHORITI, BIOTER, GEK, DIEKAT, EDRASI CH. PSALIDA, INTRAKAT, CLOUKINAS LAPPAS, MICHANIKI, MOCHLOS and PANTECHNIKI.In the following charts someone can see the average values as they were calculated in the present research.PERFORMANCE RATIOSPerformance of total energetic before taxes 0.033Performance of private cash before taxes 0.07Performance of total energetic after taxes 0.027Performance of private cash after taxes 0.047ACTIVITY RATIOSCirculatory Speed of Availables 11.859Circulatory Speed of Demands 2.394Circulatory Speed of Stock 99.490Circulatory Speed of standar Energetic 1.471MARGIN OF PROFIT RATIOSMargin of total profit 0.151Margin of operational profit 0.187Margin of clear profit before taxes 0.114Margin of clear profit after taxes 0.083
Η παρούσα εργασία με τίτλο «Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Μεγαλύτερων Ελληνικών Τεχνικών Εταιριών με χρήση Αριθμοδεικτών για την περίοδο 2004 – 2006» έχει ως στόχο την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τις υπό μελέτη τεχνικές εταιρίες σε δύο επίπεδα: το Εταιρικό και το Κλαδικό. Η κύρια πηγή των οικονομικών μεγεθών που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα Ετήσια Δελτία (Annual Reports) και οι Συνοπτικοί Ισολογισμοί, που βάσει νόμου υποχρεούνται να εκδίδουν στο τέλος κάθε οικονομικού έτους οι διοικήσεις των εταιριών.Οι παραπάνω λογιστικές καταστάσεις ελέγχονται και προσυπογράφονται από ορκωτό ελεγκτή και θεωρούνται έγκυρη και ασφαλής πηγή δεδομένων για τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές, τους επενδυτές και κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο. Η ανάλυση έγινε με την χρήση αριθμοδεικτών τριών διακριτών κατηγοριών: Απόδοσης, Δραστηριότητας και Αποτίμησης.Κριτήρια για την επιλογή των υπό μελέτη εταιριών υπήρξαν το σύνολο του ενεργητικού τους κεφαλαίου και η διαπραγμάτευση των μετοχών τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) Τα κριτήρια αυτά πληρούνταν από τις εξής 16 εταιρίες: J & P Αβαξ, ΑΕΓΕΚ, ΑΘΗΝΑ, ΑΚΤΩΡ, ΑΤΤΙΚΑΤ, ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ, ΒΙΟΤΕΡ, ΓΕΚ, ΔΙΕΚΑΤ, ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΙΔΑΣ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ, ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΜΟΧΛΟΣ και ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μέσες τιμές των Αριθμοδεικτών όπως αυτοί προέκυψαν από την παρούσα έρευνα :ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣΑπόδοση συνολικού Ενεργητικού προ φόρων 0.033Απόδοση ιδίων κεφαλαίων προ φόρων 0.07Απόδοση συνολικού Ενεργητικού μετά φόρων 0.027Απόδοση ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων 0.047ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣΚυκλοφοριακή ταχύτητα διαθεσίμων 11.859Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 2.394Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 99.490Κυκλοφοριακή ταχύτητα πάγιου ενεργητικού 1.471ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣΠεριθώριο Μικτού Κέρδους 0.151Περιθώριο λειτουργικού κέρδους 0.187Περιθώριο καθαρού κέρδους προ φόρων 0.114Περιθώριο καθαρού κέρδους μετά φόρων 0.083

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κατασκευαστικός
ισολογισμός
Κυκλοφοριακή ταχύτητα
Ratios
Construction
Balance sheet
Financial analysis
Circulation speed
Companies
Αριθμοδείκτες
Εταιρία
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.