Η τμηματοποίηση των εργασιών στο πλαίσιο της διαχείρισης της κατασκευής

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Work breakdown structure in the field of project management
Η τμηματοποίηση των εργασιών στο πλαίσιο της διαχείρισης της κατασκευής

Δώδος, Μιχάλης Θεόδωρου

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα τη Δομική Ανάλυση τωνΈργων ή των Κατασκευών, η οποία αποτελεί το πυρήνα της χρήσης τωνεξειδικευμένων πακέτων λογισμικού στη διαχείριση μεγάλων έργωνυποδομής.Η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ηεισαγωγή στη διαχείριση έργων και η ανάλυση των εννοιών του έργου (σεαντιδιαστολή με τις διαδικασίες) και της διαχείρισης των έργων. Αναλύονται οιπέντε ομάδες διαδικασίες και οι εννέα περιοχές γνώσης που το ProjectManagement Institute (PMI) καθορίζει ως διαχείριση του έργου. Συνδετικά μετο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια πρώτη σύντομη αναφορά στην έννοια του τουχρονικού προγραμματισμού.Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή στη χρήση τουηλεκτρονικού υπολογιστή και των σχετικών προγραμμάτων στη διαχείρισητων έργων, για να καταλήξουμε σήμερα να υπάρχει μια πλειάδα τέτοιωνπρογραμμάτων, πολλά από τα οποία παρατίθενται.Ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο στο οποίο γίνεται μια πλήρης ανάπτυξη τηςΔομικής Ανάλυσης (WBS). Αρχικά εισάγεται η έννοια της WBS καιπροσδιορίζεται η λειτουργία της στη κατάρτηση του συνολικού προγράμματοςενός έργου και εκ τούτου η αξία της. Στη συνέχεια αναλύεται ο τρόπος χρήσηςτης και ειδικότερα η δομής της, τα διάφορα είδη της, οι μέθοδοι σύνταξής τηςκαι το επίπεδο ανάλυσής της. Το κεφάλαιο κλείνει με συνοπτική παρουσίασητων δυο επόμενων βημάτων διαμόρφωσης του προγράμματος έργου, τη λίσταδραστηριοτήτων και το χρονοδιάγραμμα.Στο τέταρτο κεφάλαιο επιλέγεται ένα έργο οδοποιίας, στο οποίο εφαρμόζονταιόσα θεωρητικά παρουσιάστηκαν προηγουμένως, ήτοι δημιουργείται η WBSκαι παρουσιάζεται σε περιβάλλον του λογισμικού Primavera Project Planner(Ρ3). Στο πέμπτο κεφάλαιο αρχικά αναλύεται ο τρόπος που η Εγνατία Οδόςπαρακολουθεί όλες τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων. Αναλύεται ηΜιχάλης Δώδος Σελίδα -2-διαδικασία ενημέρωσης των χρονοδιαγραμμάτων και διάφορα βασικάχαρακτηριστικά του λογισμικού Ρ3 όπως η ανάθεση και η εξισορρόπησηπόρων, η ιεραρχική δομή εργασιών, το πρόγραμμα «στόχος», η διαχείρισηαλλαγών κλπ. Στη συνέχεια, με βάση το επιλεχθέν έργο οδοποιίας του 4ουκεφαλαίου, παρουσιάζονται οι δυνατότητες που το Π3 παρέχει στηνενημέρωση και παρακολούθηση του προγράμματος έργου, με έμφαση στηνοικονομική διαχείριση και στην ιχνηλασιμότητα των δεδομένων.
The subject of the present thesis is the Work Breakdown Structure ofConstruction Projects, which constitutes the core of the use of specialisedsoftware in the management of major infrastructure projects.The thesis constitutes of five chapters. In the first chapter there is anintroduction to the construction management and an analysis of the conceptsof the construction (in contradiction to the processes) and of the constructionmanagement. In the same chapter the five processes teams and the nineareas of knowledge that the Project Management Institute (PMI) determinesas management of work are analysed. In the same chapter and in connectionto the second chapter there is a first brief report on the concept of timeplanning.In the second chapter one can read a historical retrospection in the use ofcomputer and relative programs in the construction management, which ledtoday to the existence of numerous such programs, many of which arementioned in the thesis.The third chapter follows and in this chapter there is a complete analysis of theStructural Analysis (WBS). Firstly, the concept of WBS is introduced and itsfunction in the laying down of the total program of a construction, andsubsequently its value, is determined. Further on, there is an analysis of theway in which it is used and specifically, its structure, its various types, themethods based on which it is drawn up and the level of its analysis. Thechapter ends with a brief presentation of the two next steps of the formulationof the construction program, its activities list and the timetable.In the fourth chapter a road construction work is selected on which everythingpresented above is applied, namely the WBS is created and is presented inPrimavera Project Planner (R3) software environment. In the fifth chapter, theway in which Egnatia Road monitors all these implementation process of theΜιχάλης Δώδος Σελίδα -4-constructions. The process of the updating of the timetables and various basiccharacteristics of the software R3, such as the assignment and the balance ofresources, the hierarchical structure of the works, the program "objective", themanagement of modifications etc are analysed. Further on, based theselected road construction work of the 4th chapter, the possibilities that P3provides in the updating and follow-up of the construction program, with anemphasis on the financial management and the traceability of the data, ispresented.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Work breakdown structure
Διαχείριση έργων
Χρονικός προγραμματισμός
Λίστα δραστηριοτήτων
Project management
Πακέτα εργασιών
Timeschedule
Δομική ανάλυση
Work packages
Activity list

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)