δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
The language of joke
Η γλώσσα του αστείου

Μισχοπούλου, Αικατερίνη Αλέξανδρου

The present thesis is an attempt to investigate the language of joke, and uses a corpus of thirty five anecdotes to fulfil this aim. The theory we employ for our joke's analysis is the General Theory of Verbal Humor (GTVH, Salvatore Attardo and Victor Raskin, 1991). We find that the GTVH is, in general terms, satisfactory for the analysis of anecdotes. Moreover, we suggest two new points : 1.the narrative strategy question-answer playw a dynamicrole in the production of a joke in these cases, where an anecdote, through its question, raises certain expectations to the listener just in order to cancel them through the answer, and, 2. the suspicion that there are two more logical mechanisms, which we name "multiple focusing" the first, and "prevalence of the exception instead of the rule" the second. Furthermore, we trace a few cases of jokes we believe the GTVH is unable to handle, such are spoonerisms, and the funniness resulting from a joke's unexpected shortness. Finally, we briefly present one theory of humor (not only of linguistic humor this time), the "Incongruity Theory of Laughter" by John Morreall (2007) and discuss it in comparison to the GTVH, as far as the analysis of linguistic humor is concerned.
Στα πλαίσια αυτής της εργασίας γίνεται μια εξέταση της γλώσσας του αστείου που βασίζεται σε ένα σώμα από τριάντα πέντε ανέκδοτα. Ως βασικό εργαλείο χρησιμοποιείται η Γενική Θεωρία του Λεκτικού Χιούμορ (Salvatore Attardo και Victor Raskin, 1991), στο εξής ΓΘΛΧ. Η εργασία βρίσκει τη ΓΘΛΧ σε γενικές γραμμές ικανοποιητική για την ανάλυση του γλωσσικού χιούμορ, ωστόσο εντοπίζει και κάποια θέματα που προσφέρονται για περαιτέρω έρευνα από μελλοντικές εργασίες και είναι τα εξής : 1. ο δυναμικός ρόλος που έχει η αφηγηματική στρατηγική ερώτηση-απάντηση στις περιπτώσεις που το ανέκδοτο, μέσω της ερώτησης, δημιουργεί στη συνομιλήτρια κάποιες προσδοκίες με μοναδικό σκοπό να τις ακυρώσει αργότερα, μέσω της απάντησης και, 2. η υποψία για την ύπαρξη δύο ακόμα (υποκατηγοριών) λογικών μηχανισμών, της "πολλαπλής εστίασης" και της "επικράτησης της εξαίρεσης αντί για τον κανόνα". Στη συνέχεια, εντοπίζονται κάποιες περιπτώσεις γλωσσικών αστείων τις οποίες η ΓΘΛΧ φαίνεται αδύναμη να αναλύσει, όπως είναι τα σαρδάμ, και το αστείο που προκύπτει από την αναπάντεχη συντομία ενός ανέκδοτου. Τέλος, παρουσιάζεται σύντομα μία θεωρία του ευρύτερου φαινομένου χιούμορ, η "θεωρία της Ασυμβατότητας για το Γέλιο" του John Morreall(2007), και φαίνονται τα σημεία στα οποία υπερέχει και στα οποία υστερεί σε σχέση με τη ΓΘΛΧ, όσον αφορά την ανάλυση του γλωσσικού χιούμορ.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ασυμβατότητα-Διευθέτηση της ασυμβατότητας
Narrative strategy question-answear
Αντίθεση σεναρίων
Script opposition
Λογικός μηχανισμός
Logical mechanism
Incogruity-Resolution of the incongruity
Γενική θεωρία του λεκτικού χιούμορ (ΓΘΛΧ)
Αφηγηματική στρατηγική ερώτηση-απάντηση
General theory of verbal humor (GTVH)
θεωρία της ασυμβατότητας για το γέλιο
The incongruity theory of laughter

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.