Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η εφαρμογή τους για την κατασκευή και λειτουργία υποδομων υγείας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Public - Private Partnerships. Their implementation in constructing and operating Health Infrastructure
Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η εφαρμογή τους για την κατασκευή και λειτουργία υποδομων υγείας

Χατζηπουλίδης, Γεώργιος Νικολάου

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής των ΣΔΙΤ στον τομέα της Υγείας στη χώρα μας. Στο πρώτο μέρος, γίνεται μια συνοπτική περιγραφή: της φιλοσοφίας των ΣΔΙΤ (γενικά χαρακτηριστικά, εφαρμοζόμενες μέθοδοι, προσδοκώμενα οφέλη, μειονεκτήματα & κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας), της εμπειρίας από την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και του θεσμικού πλαισίου τόσο της Ευρώπης όσο και της χώρας μας. Ουσιαστικό ζήτημα για την επιτυχία των ΣΔΙΤ είναι η ανάλυση και κατανομή των κινδύνων στα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ανάλογα με τις ικανότητες του καθενός. Στο δεύτερο μέρος επισημαίνεται η Ιδιαίτερη προσοχή που απαιτείται κατά την εφαρμογή των ΣΔΙΤ στον τομέα της Υγείας. Γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης του θέματος με την εξέταση μιας σειράς παραμέτρων, καθώς και της εμπειρίας από τις προσπάθειες άλλων χωρών στον τομέα αυτό. Εξετάζονται οι διοικητικές και οικονομικές ικανότητες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, οι ιδιαιτερότητες του τομέα της Υγείας, ποια είναι η επίδραση των ΣΔΙΤ σε μια σειρά από παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα την κλινική πρακτική, αλλά και πως είναι δυνατόν να αξιολογηθούν αυτές οι επιπτώσεις. Τα έργα ΣΔΙΤ στην Υγεία εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Οι κίνδυνοι αποτυχίας μεγαλώνουν όσο πιο ευρεία είναι η χρήση του μοντέλου για την ανάπτυξη των υποδομών υγείας Οι ΣΔΙΤ στον τομέα της Υγείας είναι καλό να αφορούν μόνο τμήματα ενός συστήματος και όχι ολόκληρα συστήματα. Απαιτούνται επαρκείς διασφαλίσεις για την πλήρη διάρκεια εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα, ουσιαστικές δικλείδες για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των υποδομών καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ισχυρός δημόσιος τομέας & μακροπρόθεσμη σταθερότητα πολιτικής.Εάν δεν πληρούνται οι πιο πάνω προϋποθέσεις υπάρχει σημαντικός κίνδυνος μετατροπής της υγειονομικής περίθαλψης από «κοινωνικό αγαθό» σε «εμπορεύσιμο προϊόν».
Present work aims to investigate possibilities of ppps application in the Health sector of our country. A concise description of ppp’s philosophy is cited in first part (a general characteristics recording of ppp, main applied methods, expected profits, disadvantages, as well as critical factors of its successful growth and application), as well as the experience from corresponding projects concretisation and the legal frame of Europe and our country. In second part, it is pointed out the particular attention that is required at ppp’s application in Health sector, the PFI type. An approach to the subject, is attempted with the examination of a series of parameters, as well as of the experience from the efforts of other countries, in this sector. Administrative and economic faculties of public and private sector are examined as well as Health sector particularities, how ppp effects in a series of factors, they influence immediately the clinical practice, but also evaluation elements. PFI Projects in Health presents important difficulties in all their life cycle. Failure danger grows as long as wider is the use of pfi model for health infrastructures growth. PPP/PFI projects should, therefore, concern simple departments of a system and not entire the system. Sufficient guarantees are required for the complete duration of private sector entanglement and essential guarantee of infrastructures availability is necessary for all the duration of the agreement. It is required powerful public sector and a long-term stability of policy for the particular subject, in Health sector. If the above conditions are not filled, it exists the danger to change the Health care from a "social good" into a "commercial product".

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Υγεία
Partnership
Δημόσιος
Health
Ιδιωτικός
Infrastructure
ΣΔΙΤ
Private
Public
Υποδομές
Σύμπραξη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.