Ο θεσμός των σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας από τη σκοπιά των εκπαιδευτών ενηλίκων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
The constitution of the second chance schools from the print of view of the adult teachers: the example of the second chance school tas of the city of Cologne in Germany
Ο θεσμός των σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας από τη σκοπιά των εκπαιδευτών ενηλίκων

Χαρισιάδης, Αθανάσιος Ιωάννη

This study examines the attitude and the point of view of the adult teachers towards the constitution of the second chance schools. The analysis is concentrates on the impact of the economical side of globalisation, as well as on its contribution in the developing of the knowledge based society. Moreover, the tendency towards internationalization of the lifelong learning and educations policyis examined, as well as the European practice in the field of adult education and second chance schools as a part of the latter. The "second education path" (Der zweite Bildungsweg) of the german educational system is defined while examining the philosophical/educational backround and it's evolution. This study also presents the characteristics of the Second Chance School TAS of the city of Cologne in Germany. The data has been analysed in the terms of the quantitative approach and the content analysis.
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελούν οι στάσεις των εκπαιδευτών ενηλίκων απέναντι στο θεσμό των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται η επίδραση του οικονομικού, κυρίως, χαρακτήρα του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης και η συμβολή της στη δημιουργία της κοινωνίας της γνώσης. Επίσης, διερευνώνται οι τάσεις διεθνοποίησης της πολιτικής της δια βίου εκπαίδευσης καθώς και η σύγχρονη Ευρωπαϊκή πρακτική στην εκπαίδευση ενηλίκων, μέρος της οποίας αποτελεί και η αφετηρία και εξέλιξη των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Σ' αυτό το πλαίσιο διασαφηνίζεται η Δεύτερη Οδός Μόρφωσης του γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος και μελετάται το φιλοσοφικό-παιδαγωγικό του υπόβαθρο καθώς και η ιστορική εξέλιξη της πορείας του. Ως βασικό συστατικό στοιχείο της εκπαίδευσης ενηλίκων εξετάζονται τα στοιχεία που συνθέτουν το διδακτικό, παιδαγωγικό και επαγγελματικό προφίλ των εκπαιδευτών ενηλίκων και επιπλέον προσδιορίζεται ο ρόλος και η σημασία των προσόντων τους. Παρουσιάζονται τέλος, τα χαρακτηριστικά του ΣΔΕ Κολωνίας και παραθέτονται και αναλύονται οι απόψεις και στάσεις ορισμένων εκπαιδευτών σχετικά με τον θεσμό των ΣΔΕ και τη λειτουργία του σχολείου.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Knowledge based society
Δεύτερη οδός μόρφωσης
Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας
Εκπαιδευτής ενηλίκων
Second education path
Adult education
Adult teacher
Second Chance Schools
Εκπαίδευση ενηλίκων
Κοινωνία της γνώσης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.