Αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας του δικτύου αποχέτευσης της πόλης των Γρεβενών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Seismic vulnerability assessments of the waste water system of Grevena
Αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας του δικτύου αποχέτευσης της πόλης των Γρεβενών

Φωτοπούλου, Σταυρούλα Δημητρίου

Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας λόγω εδαφικής ταλάντωσης του δικτύου αποχέτευσης της πόλης των Γρεβενών για 3 διαφορετικά σεισμικά σενάρια (σεισμούς με μέση περίοδο επαναφοράς 100,500 και 1000 χρόνια). Για κάθε στοιχείο του δικτύου αποχέτευσης που εκτείθεται στον άμεσο σεισμικό κίνδυνο (αγωγοί, σήραγγες, εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων) υπολογίστηκε το αναμενόμενο επίπεδο βλάβης λόγω της εδαφικής ταλάντωσης για τα 3 σεισμικά σενάρια με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης σεισμικής απόκρισης των εδαφικών σχηματισμών (μέγιστη εδαφική επιτάχυνση και ταχύτητα στη στάθμη έδρασης των υπό κίνδυνο στοιχείων) τα οποία επίσης προσδιορίστηκαν στα πλαίσια της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας.
The aim of the present thesis is the estimation of seismic vulnerability due to groundshaking of the waste water system of Grevena for the cases of 3 different earthquakescenarios (the ones with a mean return period of 100, 500 and 1000 years).Chapter 1 the importance of lifelines for the community, their special characteristics andtheir social and economic consequences are highlighted. Furthermore, the major concepts oflifeline seismic engineering are defined and the methodology for the application is described.In chapter 2, a description of the wastewater system of Grevena, which is totallydigitalized in G.I.S. format, takes place and the correspondent inventory G.I.S. databases forthe elements exposed to seismic risk (Pipelines, Manholes, Waste Water Treatment Plant) ofthe wastewater system are presented. In addition, the classification of lifelines elementsoccurs in diagrams and maps according to their specific typology and their distinctivegeometric, structural and functional features.In chapter 3, empirical and analytical fragility -vulnerability curves and relationships arepresented for each element at risk of a waste water system for both ground shaking andpermanent ground deformation.In chapter 4, the study of site-specific earthquake response analyses of soil deposits forthe Grevena case is performed for 3 different earthquake scenarios (the ones with a meanreturn period of 100, 500 and 1000 years) in terms of peak ground acceleration and peakground velocity. The above study is based on the existing seismic hazard study of the region,the geological and geotechnical information ,the results of in situ geophysical tests and the 1Dsoil profiles. The results of this study (average acceleration and velocity response spectrum,average spectral amplification ratio, variation of amplification ratio with frequency, variationof peak ground acceleration and maximum shear strain with depth, peak ground acceleration,velocity and displacement at the ground surface and the pipelines’ depth) are presented interms of tables, diagrams and maps in GIS format that describe the spatial distribution of thestrong ground motion.In chapter 5, the expected damage state due to ground shaking is estimated for eachelement at risk of the waste water system using appropriate fragility -vulnerability curves andrelationships for 3 seismic scenarios (the ones with a mean return period of 100, 500 and 1000years). The vulnerability assessment of the components of the waste water system of Grevenais based on the site-specific earthquake response analyses results (peak ground accelerationand peak ground velocity) that estimated in chapter 4.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Site-specific earthquake response analyses
Αποτίμηση
Μελέτη σεισμικής απόκρισης
Pipelines
Assessment
Vulnerability
Αγωγοί
Σεισμικό σενάριο
Τρωτότητα
Δίκτυο αποχέτευσης
Waste water system
Seismic scenario

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)