Η ομιλητική παραγωγή στην εκκλησία της Ρουμανίας κατά το β' μέσω του 20ου αιώνα: ερμηνευτικές αρχές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
The homiletic creation in the romanian Church in the 2nd part of XXth century: hermeneutical principles
Η ομιλητική παραγωγή στην εκκλησία της Ρουμανίας κατά το β' μέσω του 20ου αιώνα: ερμηνευτικές αρχές

Preda, Ionel-Sabin

The present ThD work deals with the hermeneutical problem in a very difficult period of the Romanian Church - the communist period. There are three parts : an historical part, an analytical part and a comparative part. In the 1st chapter the author presents the situation of the Romanian Church in the 2nd part of XX century, the personality of the patriarch Justinian and the legal measures he addopted in order to save the Church. In the 2nd chapter the author analyses five important preachers: the archimandrite Cleopa Ilie, the intelechial monk NiColae Steinhardt, the professor Constantin Galerin, the metropolitan Antonie Plamadeala, and the blind monk Teofil Paraian. The last chapter compares the hermeneutical principles of the five preachers, in order to define an orthodox approach of the Bible
Η διατριβή ασχολείται με μία δύσκολη περίοδο της Εκκλησίας της Ρουμανίας - τη κομμουνιστική περίοδο. Χωρίζεται σε τρία μέρη : ένα ιστορικό, ένα αναλυτικό και ένα συμπερασματικό. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η κατάσταση της Ρουμανικής Εκκλησίας στο β' μισό του 20ου αιώνα, το πρόσωπο του πατριάρχη Ιουστιανιανού και τα μέτρα που έλαβε για να σώσει την εκκλησία. Στο δεύτερο αναλύονται πέντε ομιλητές, ο πατής Cleopa Ilie, ο μοναχός Nicolae Steinhardt, ο καθ. Constantin Galeriu, ο μητροπολίτης Antonie Plamadeala και ο τυφλός μοναχός Teofil Paraian. Το τελευταίο μέρος συγκρίνει τους πέντε ομιλητές στην προσπάθεια μια ορθόδοξης θεώρησης του ερμηνευτικού ζητήματος

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Preaching, History, Romania
Κήρυγμα, Ιστορία, Ρουμανία
Πατριάρχης Ιουστινιανός
Τυπολογία
Typology
Κυριακοδρόμιο
Kyriakodromio
Justinian the Patriarch

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2006
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.