Αστικές εμπορευματικές μεταφορές στη Θεσσαλονίκη

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Urban freight transport in Thessaloniki
Αστικές εμπορευματικές μεταφορές στη Θεσσαλονίκη

Δήμπαλα, Ελένη Βασίλειου

The present postgraduate thesis is entitled "Urban Freight Transport System in Thessaloniki". The thesis was carried out during 2007, in the framework of the Postgraduate Programme "Planninig, Organisation and Management of Transport Systems T.", of the Aristotele University of Thessaloniki.The thesis deals with the acknowledgement of problems that apear in freight transport and distibution activities which take place in the city centre of Thessaloniki. According to the problems that appear in Urban Freight Transport activities and those in which UFT contribute, alternative solutions, have been proposed. These alternative solutions have been evaluated according to the benefits that result in every single stakeholder and their feasibility. Finally, the optimum solution has been selected.The methodology followed to synthesise alternative solutions, way as follows: Initially, the current situation in the field of urban freight transport system in Thessaloniki, has been searched and in particular, this happened in the study area, which is the city center. After that, taking into consideration experiences and applications in European cities, the most efficient models, for the case of Thessaloniki, have been selected for consideration. Next, alternative solutions have been synthesised by utilising various options. The above alternatives have been discussed and verified by an interview with a specialist from the Municipality city traffic department. Finally, conclusions and proposals are presented related to the whole subject of this thesis and refering to various levels such as: country, region, city and bodies.
Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έχει τίτλο «Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές στη Θεσσαλονίκη». Η εργασία εκπονήθηκε το 2007, στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών», του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.Αντικείμενο της εργασίας, είναι η αναγνώριση των προβλημάτων στις διαδικασίες διανομής εμπορευμάτων στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης, οι καλές πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς και η εξέταση της δυνατότητας εφαρμογής τους. Σύμφωνα με τα προβλήματα στα οποία συμμετέχουν και αντιμετωπίζουν οι ΑΕΜ στην πόλη μας, προτάθηκαν διάφορα εναλλακτικά σενάρια για την επίλυσή τους. Αυτά τα σενάρια αξιολογήθηκαν ως προς τα οφέλη που προσφέρουν στους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς και την εφικτότητά τους και τελικά προτάθηκε η προσφορότερη λύση. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την διατύπωση των εναλλακτικών προτάσεων έχει ως εξής: Αρχικά, ερευνήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση στο πεδίο των Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών στην πόλη της Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή μελέτης του κέντρου και εν συνεχεία, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες πρακτικές που εφαρμόζονται σε Ευρωπαϊκές πόλεις, επιλέχθηκαν διάφορα εργαλεία και πρακτικές που φαίνεται να είναι εφαρμόσιμες στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Συνθέτοντας λύσεις με τη χρήση διαφόρων μοντέλων και πρακτικών, διατυπώθηκαν εναλλακτικά σενάρια, τα οποία και αξιολογήθηκαν. Για την αξιολόγηση των σεναρίων, ως προς την εφικτότητά τους και την καταλληλότητα τους, έγινε συζήτηση με στελέχη του αρμόδιου τμήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης.Τέλος, διατυπώνονται συμπεράσματα και προτάσεις που αφορούν το σύνολο της εργασίας και αναφέρονται σε διάφορα επίπεδα όπως: κράτους, περιφέρειας, πόλης και φορέων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κέντρο διανομής
Αστικές εμπορευματικές μεταφορές
Αστικό κέντρο ομαδοποίησης εμπορευμάτων
Φορτοεκφόρτωση
Logistics

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)