Ανάπλαση του επιπολής αγγειακού δικτύου στον δερματικό κρημνό επιμύων, μετά την τοπική εφαρμογή αγγειοδιασταλτικού πριν την ανάπλαση: πειραματική μελέτη

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2007 (EN)
Remodeling of superficial vascular network of skin flaps in rats, after the local application of a vasodilator before the elevation
Ανάπλαση του επιπολής αγγειακού δικτύου στον δερματικό κρημνό επιμύων, μετά την τοπική εφαρμογή αγγειοδιασταλτικού πριν την ανάπλαση: πειραματική μελέτη

Πανταζή, Γλυκερία Θ.

Υπόθεση : σ'αυτή την μελέτη κάναμε την υπόθεση ότι μετά την τοπική εφαρμογή στο δέρμα επίμυος τη ιλοπρόστης σε μορφή κρέμας, τα αιμοφόρα αγγεία του δέρματος θα διασταλούν. Σκοπός μας ήταν να καταδείξουμε ότι μια προθεραπεία με κρέμα ιλοπρόστης οδηγεί σε αύξηση της αιματικής ροής και της βιωσιμότητας των δερματικών κρημνών που ανασπώνται σ'αυτό το δέρμα. Υλικό : τα πειραματόζωα κατανεμήθηκαν τυχαία σε 4 ομάδες. Σχεδιάστηκαν δύο κρημνοί(4Χ2cm) σε κάθε πειραματόζωα(συνολικά 52 κρημνοί) που δέχθηκαν προθεραπεία με συγκεντρώσεις φαρμάκου(2,5 μgv/gv, 5μgr/gr, 10μgr/gr, 20μgr/gr) για 10 ημέρες. Τηεν 10η ημέρα γινόταν παρασκευή-ανάσπαση και επανασυρραφή των κρημνών στο έδαφος. Μέτρηση με laser-Doppler(L.D) την 1η και την 10η ημέρα. Αποτελέσματα : η σύγκριση των τιμών των μετρήσεων με L.D. των κρημνών με προθεραπεία και των κρημνών μαρτύρων την 10η ημέρα οδήγησε σε στατιστικά σημαντική διαφορά, ως επίσης στατιστικά σημαντική διαφορά και των ποσοστών επιβίωσης. Συμπέρασμα : η προθεσμία με κρέμα ιλοπρόστης αυξάνει την αιματική ροή και την επιβίωση των δερματικών κρημνών
In this study, we hypothesized that by applying a vasodilator substance, PGI2 analogue (Iloprost®) topically to the skin, in cream form, the blood vessels of dermis and the sub dermal arterial plexus will be dilated and enlarged. The aim was to demonstrate that this pre-treatment leads to increase in the size of blood vessels increase of blood's flow and improve flap's viability. Material and methods: Wistar rats randomly allocated in four groups A, B, C, and D with 5, 7, 7 & 7 rats with two flaps 4cm x 2cm in the same rat i.e. 52 flaps. Respectively received pre-treatment with different drug concentrations 2,5μgr/gr, 5μgr/gr, 10 μgr/gr και 20μgr/gr for ten days. On 10th day we did flap elevation end resuturing back to bed. The pharmacodynamic action determined by Laser-Doppler measurements of blood flow and measurements of flap's viability. This flap differs from the usual MacFarlane flap in that has been elevated superficial of the panicullus carnosum. This flap model produces a reliable percentage of flap necrosis to the distal end after 7 days with flap survival rates below 50%. We also did dynamic study of circulation with radioisotope 99mTc. Histology did not show any important findings Results Comparison of L.D measurements of pre-treatment flaps with control flaps on the 10th day gave a statistically important result independently of drugs dose. Results of flaps viability. There is statistically significant difference between the percentage of viability of the two compared groups i.e. with pre-treatment and control group. Independently of dosage (p=0.001). Histology showed some capillary dilation and absorption of the cream. The radio isotopic scanning with 99mTc has show hyperemia of the treated area in comparison with the control area. According to the above findings it is concluded that pre-treatment of the flap with Iloprost® cream for 10 days prior to elevation, increases the blood flow of the flap demonstrated with L.D and leads to an improvement in the survival rate of random pattern skin flaps
Histology showed some capillary dilation and absorption of the cream. The radio isotopic scanning with 99mTc has show hyperemia of the treated area in comparison with the control area. According to the above findings it is concluded that pre-treatment of the flap with Iloprost® cream for 10 days prior to elevation, increases the blood flow of the flap demonstrated with L.D and leads to an improvement in the survival rate of random pattern skin flaps

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Ιλοπρόστη
Κρημνοί (Χειρουργική)
Surgery, Plastic
Iloprost
Προστακυκλίνη
Τοπικοί δερματικοί κρημνοί
Χειρουργική, Πλαστική
Prostacyclin
Flaps (Surgery)
Local skin flaps

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)