Τρόποι εφαρμογής των νέων τεχνολογιών και χρήσης του διαδικτύου από τους καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα δημόσια ενιαία λύκεια της Κύπρου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Ways of applying the New Technologies and the use of Internet by the teachers who teach Modern Greek in the public comprehensive school in Cyprus
Τρόποι εφαρμογής των νέων τεχνολογιών και χρήσης του διαδικτύου από τους καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα δημόσια ενιαία λύκεια της Κύπρου

Γαλανοπούλου, Ασημίνα Νικολάου

Στην παρούσα εργασία καταγράφονται οι τρόποι εφαρμογής των Νέων Τεχνολογιών και η χρήση του διαδικτύου από τους καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα δημόσια ενιαία λύκεια της Κύπρου. Αρχικά, ερμηνεύονται οι όροι "Νέες Τεχνολογίες" και "διαδίκτυο" και γίνεται αναφορά στο πως εφαρμόζονται οι δυνατότητές τους στη γλωσσική διδασκαλία. Στη συνέχεια, δίνεται η εικόνα της Κυπριακής πραγματικότητας σχετικά με το πως εφαρμόζονται στην πράξη μέχρι τώρα οι δυνατότητες που προσφέρει ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και το διαδίκτυο από τους καθηγητές που διδάσκουν το γλωσσικό μάθημα. Ακολουθεί, η παρουσίαση της μεθοδολογίας της έρευνας, η περιγραφή του δείγματος, του ερωτηματολογίου καθώς και η παρουσίαση και η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας. Τέλος, συνοψίζονται και ερμηνεύονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ερευνητική διαδικασία και παρουσιάζονται ορισμένες προτάσεις - εισηγήσεις, που αφορούν τη γλωσσική διδασκαλία με την παράλληλη αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και του διαδικτύου.
The ways of applying the New Technologies and the use of Internet by the teachers who teach modern greek in the public comprehensive schools in Cyprus are committed to paper in the present work. To start with, the terms "New technologies" and "internet" are being explained and a reference is made as to how their potentialities are applied in language teaching. Next, the picture of Cyprus reality is given, in relation to how the possibilities, that the personal computer and internet, are being implemented in actual use by the professors who teach the lingual subject. There follows the presentation of research methodology, the description of the sample of the questionnaire as well as the presentation and analysis of the data of the research. Finally, the conclusions that come up from the research process are summarised and explained, and certain suggestions are presented.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Lyceum
Κύπρος
Greek literature
Διαδίκτυο
Ενιαία Λύκεια
Cyprus
Εφαρμογή
Internet
Modern Greek
Νέα Ελληνικά
New technologies
Νέες τεχνολογίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)