δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Εναλλακτικά καύσιμα προς εξοικονόμηση ενέργειας και περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης: εφαρμογή και προοπτική στις ΑΜΜ
Alternative fuels for buses in urban area

Ελευθεριάδης, Παναγιώτης Ιωάννη

Στην παρούσα εργασία, στην προσπάθεια να τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων γίνεται εξ' αρχής αναφορά στα προβλήματα διαχείρισης της ενέργειας και του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και της συσχέτισης αυτών με την ολοένα και αυξανόμενη αστικοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο και των επιπτώσεων που αυτή εμφανίζει .Εν συνεχεία εξετάζουμε διεξοδικά κάθε μια εκ των πηγών ενέργειας που είναι διαθέσιμες σε ευρεία, περιορισμένη ή πειραματική μορφή. Για κάθε εναλλακτικό καύσιμο που δύναται να χρησιμοποιηθεί στις αστικές μαζικές μεταφορές (Α.Μ.Μ.) συμπεριλαμβανομένου και του συμβατικού Diesel, γίνεται μια περιγραφή των χαρακτηριστικών του, εξετάζονται διαθέσιμες εφαρμογές του και καταγράφονται τα αποτελέσματα χρήσης του αναφορικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα οικονομικά δεδομένα της εκμετάλλευσης του.Τέλος γίνεται μια προσπάθεια συγκριτικής αξιολόγησης των διαθέσιμων πηγών ενέργειας για την κίνηση των Α.Μ.Μ., με βάση αφενός τα όσα προαναφέρθηκαν, αφετέρου την ανάλυση κύκλου ζωής των εναλλακτικών καυσίμων και ερευνών που πραγματοποιήθηκαν.Τέλος στο Παράρτημα που ακολουθεί γίνεται αναφορά στους κυριότερους ατμοσφαιρικούς ρύπους, καθώς και στην τεχνολογία του συστήματος κίνησης που χρησιμοποιεί το κάθε καύσιμο.
This project becomes an effort to persuade for the necessity of the alternative fuels, because as we know that the problems of the enrgy management and sustainability of worldwide environmental are rapidly increasing. First we deal with all the available energy sources, either they are in use or in pilot use. For every alternative fuel that is capable to be used to the buses in the urban areas, concluding the conventional diesel fuel, becomes a description of their characteristics. Also available practical examples are examined and their result about the environmental concequencies and financial data are presented. Finally, becomes an effort to compare the available energy sources.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Εναλλακτικά καύσιμα
Αστικές μαζικές μεταφορές
Buses in urban area
Alternative fuels

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.