δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Κοστολόγηση ανά δραστηριότητα σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών
Activity based costing in a service company

Παπαχριστούδη, Αντωνία Ευαγγέλου

This thesis, is divided in two main parts. In the first part, is presented the theoretical approach of cost accounting more generally and activity based costing more specifically. More analytically, are presented and analyzed some basic significances, like that of cost and cost accounting, which are essential for the comprehension of ABC system. They are also presented the discriminations of cost based in various criteria. Then, is analysed the activity based costing system. More specifically, is presented the objective of the system, the characteristics of enterprises that adopt it, the structure of system as well as its planning, the comparison with the traditional systems of cost accounting and finally are presented its advantages and weaknesses.
Η παρούσα διπλωματική εργασία χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, παρουσιάζεται η θεωρητική προσέγγιση της κοστολόγησης γενικότερα και της κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες ειδικότερα. Πιο αναλυτικά, παρουσιάζονται και αναλύονται ορισμένες βασικές έννοιες, όπως αυτή του κόστους και της κοστολόγησης, εννοιών απαραίτητων για την κατανόηση του συστήματος ABC. Ακόμη παρουσιάζονται οι διακρίσεις του κόστους με βάση διάφορα κριτήρια. Έπειτα, αναλύεται το σύστημα της κοστολόγησης ανά δραστηριότητα. Ειδικότερα, παρουσιάζεται ο στόχος του συστήματος, τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που υιοθετούν το σύστημα, η δομή του συστήματος καθώς και ο σχεδιασμός του, επίσης γίνεται σύγκριση του με τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης και τέλος παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες του. Επίσης, γίνεται μια εισαγωγή στον τομέα των υπηρεσιών, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και αναλύεται η χρησιμότητα του συστήματος ABC στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Τέλος, στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται η εφαρμογή του συστήματος της κοστολόγησης ανά δραστηριότητα σε μία ξενοδοχειακή επιχείρηση καθώς και τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτής.
Also, is described the service sector, the characteristics of service enterprises and is analyzed the usefulness of ABC system in service companies .Finally, in the second part, is presented an application of activity based costing in a greek hotel company as well as the results of this application.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Διοικητική λογιστική
Activities
Managerial accounting
Activity drivers
Costing
Δραστηριότητες
Οδηγοί κόστους
Service industry
Cost drivers
Κοστολόγηση
Παροχή υπηρεσιών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.