Η θετική δράση για την προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία κατά το κοινοτικό δίκαιο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Affirmative action for the promotion of equality between men and women in labour in common market law
Η θετική δράση για την προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία κατά το κοινοτικό δίκαιο

Βερβεροπούλου, Ελένη Βασιλείου

Στην παρούσα εργασία ασχολήθηκα με τη θετική δράση στην εργασία κατά το κοινοτικό δίκαιο. Για την κατανόησή της επιχειρήθηκε η εννοιολογική προσέγγιση αυτής με την παράλληλη διερεύνηση του περιεχομένου και του πεδίου εφαρμογής της, μέσα από την ανάλυση του σκοπού, τον οποίο τάχθηκε να υπηρετήσει. Για την πληρέστερη ανάλυσή της θεωρήθηκε σκόπιμο να γίνει αναφορά των εξαιρέσεων και των αντιρρήσεων επ' αυτής, για να καταλήξουμε στην πρακτική εφαρμογή της πλέον στα κράτη μέλη, την πρόοδό της μέσα από τη νομολογία και να εξάγουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα. Ως έννοια μπορούμε να πούμε ότι περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που αποβλέπουν στο να ισοσταθμίσουν τις δυσμενείς διακρίσεις του παρελθόντος, να περιορίσουν τις υπάρχουσες διακρίσεις και να προωθήσουν την ισότητα των ευκαιριών μεταξύ αν-γ στις κατηγορίες των επαγγελμάτων ή τα στάδια της επαγγ.εξέλιξης όπου τα μέλη του ενός φύλου είναι σημαντικά υποεκπροσωπούμενα σε σχέση με τα μέλη του άλλου φύλου. Το πεδίο εφαρμογής εκτείνεται σε όλα τα πόστα εργασίας και όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας. Αφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση, την είσοδο, παραμονή, έξοδο από την εργασία, τις συνθήκες εργασίας μέχρι και τις κοινωνικές παροχές των ασφαλιστικών φορέων (υπό προϋποθέσεις). Εφαρμόζεται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Μορφές θετικής δράσης, ανάλογα με τον ειδικότερο στόχο που επιδιώκει να πετύχει. Επαγγελμ. προσανατολισμός και εκπαίδευση. Στοχεύει στην εξάλειψη των αιτίων των λιγότερων ευκαιριών εργασίας, Badeck συμβατά μέτρα που επιφύλλασσαν θέσεις στον εκπ. τομέα στις γυναίκες με ποσόστωση, προκειμένου ν' αποκτήσουν τα προσόντα. Εξισορρόπηση οικ- επ. ευθυνών ως προορισμό να ενισχύσουν την ισορροπία μεταξύ οικ-επ. ευθ. Lommers περιορισμένες θέσεις σε βρεφονηπ. σταθμούς για γυναίκες στο Υπ. Γεωρ. Δράσεις αντισταθμ. χαρακτήρα, στόχος η ουσιαστική εκ των υστέρων ισότητα Kalanke- ποσοστώσεις και goals. Προϋποθέσεις εφαρμογής. Λιγότερο εκπροσωπούμενο φύλο. νοείται εκείνο που βρίσκεται σε μειοψηφία στην αγορά εργασίας, ήτοι σε ποσοστό κάτω του 50% στον ίδιο εργοδότη, όπως διευκρινίστηκε από την απόφαση Lommers. Ίσα προσόντα. Σύμφωνα με την υπόθεση Abrahamson τίθεται ως προϋπόθεση η αντικειμενική αξιολόγηση των υποψηφίων. Καταρχήν προσλαμβάνεται ο υπάλληλος που έχει τα ανώτερα προσόντα ανεξαρήτως φύλου. Όταν οι υποψήφιοι έχουν τα ίδια ή σχεδόν ίδια προσόντα Badeck και υφίσταται υποεκπροσώπηση ενός φύλου, προτιμάται ο υποψήφιος του υποεκπροσωπούμενου φύλου. Προσωρινό μέτρο. Τα μέτρα επιβάλλεται να έχουν προσωρινή χρονική διάρκεια, μέχρι να εγκαθιδρυθεί πραγματική ισότητα, δηλαδή σε περίπτωση που επέλθει το επιθυμητό αποτέλεσμα, η εφαρμογή των μέτρων είναι αντίθετη με την αρχή της ισότητας. Αρχή αναλογικότητας. Η αρχή της αναλογικότητας εισέρχεται κατά την αξιολόγηση των μέτρων, ώστε να κριθεί αν εξυπηρετούν κάποιο θεμιτό σκοπό (ισότητα φύλων), αν είναι αναγκαία και κατάλληλα για την επίτευξη του σκοπού αυτού και να μην βαίνουν πέραν εκείνου που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Marshall. Τη θετική δράση τη συναντήσαμε στις συνθήκες εργασίας, ήτοι ως προς την πρόσληψη ή και προαγωγή και ως προς την εξισορρόπηση των επαγγ.οικ. ευθυνών, με την εξασφάλιση θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Γίνεται αναφορά στην επίδραση της νομολογίας στα κράτη μέλη και πιο αναλυτικά στην Ελλάδα, όπου νομοθετικά τροποποιήθηκε το άρ. 116 Σ. που κατοχυρώνει πλέον ρητά τη νομιμότητα μέτρων θετικής δράσης και στη νομολογία το ΣτΕ συμπλέοντας με το ΔΕΚ θέτει προϋποθέσεις για τη συμβατότητα των μέτρων με την αρχή της ισότητας τον προσωρινό τους χαρακτήρα, την καταλληλότητα και προσφορότητά τους. Στην πράξη, μπορεί να δοθεί περισσότερη έμφαση στις μισθολογικές πολιτικές και στη διαμόρφωση φιλικών ρυθμίσεων ως προς τα ωράρια εργασίας και με επέκταση των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών. Επίσης, να διευκολυνθεί η είσοδος των γυναικών σε τομείς που παραδοσιακά ανήκουν στους άνδρες και το αντίστροφο, κυρίως με την εκπαιδευτική πολιτική, η οποία να κατευθύνεται προς την εξάλειψη των στερεοτύπων των φύλων. Στο δημόσιο τομέα μπορεί να εφαρμοστεί υποχρεωτικό σύστημα για προγράμματα θετικής δράσης, ενώ στον ιδιωτικό τομέα, με οικονομική υποστήριξη από τις δημόσιες αρχές
In the present case i dealt with affirmative action in favour of women in labour in the common market law. It concerns all the measures that are capable of promoting equality between men and women in all posts of labour were women are less than 50%. In conclusion, the right education is the solution

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Less representation
Ισότητα φύλων
Affirmative action
Equality between men and women
Quota and goals
Θετική δράση
Επαγγελματικός προσαντολισμός και εκπαίδευση
Λιγότερο εκπροσωπούμενο φύλο
Εξισορρόπηση οικογενειακών και επαγγελματικών ευθυνών
Counterbalance family and professional life
Δράση αντισταθμιστικού χαρακτήρα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.