δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Μεταφορές, χρήσεις γης και παρατηρητήρια μεταφορών. Μια πρώτη προσέγγιση με αφορμή την Εγνατία οδό
Transportation, land use, observatories

Κατεμλιάδου, Μαρία Βασιλείου

Η σχέση ανάμεσα στα Συστήματα Μεταφορών και Χρήσεων Γης υπήρξε διαχρονικά ένα ενδιαφέρον ζήτημα για έρευνα. Οι σχέσεις του δίπολου χρήσεις γης - μεταφορές δεν αποτελούν μόνο τους σημαντικούς εκείνους παράγοντες για να κατανοήσει κανείς τη φύση και την εξέλιξη της αστικής μορφής, αλλά παρουσιάζουν και ενδιαφέρον στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η αδιάκοπη ανατροφοδότηση της αλληλεξάρτησής τους, ορίζει άλλοτε την ισορροπία και άλλοτε την ανισορροπία των κοινωνικο-οικονομικών παραμέτρων μιας περιοχής. Είναι, λοιπόν, σημαντική η ολοκληρωμένη θεώρηση και αντιμετώπιση του Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, με σκοπό την ανάπτυξη μιας περιοχής.
The relationship between transport and land use systemw has been diachronically an interesting research subject. Land use - transportation relationships are not only key factors to understanding the nature and evolution of urban form, but also have important policy implications. The constant feedback of their interaction, defines the equilibrium or not of the socio-economical parameters of an area. This explains the importance of an integrated consideration and confrontation of Urban and Transportation Planning, aiming to the evolution of an area.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Χρήσεις γης
Μεταφορές
Observatories
Κόμβοι Κ1-Κ2-Κ4
Παρατηρητήριο
Εγνατία Οδός
Transportaion
Land use

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.