Parcel, the unit of land registration-conceptual determination-processes-problems

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Το γεωτεμάχιο ως μονάδα καταγραφής γης, εννοιολογικός προσδιορισμός-διαδικασίες-προβλήματα
Parcel, the unit of land registration-conceptual determination-processes-problems

Τσιγαρδά, Χαρούλα Θεμιστοκλή

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Τεχνικές και Μέθοδοι στο Σχεδιασμό Ανάλυση και Διαχείριση του Χώρου», στην κατεύθυνση «Κτηματολόγιο και Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων».Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας, όπως αποδίδεται και στον τίτλο «Το γεωτεμάχιο ως Μονάδα Καταγραφής Γης – Εννοιολογικός προσδιορισμός, Διαδικασίες, Προβλήματα», είναι η κατανόηση της έννοιας του γεωτεμαχίου, η παρουσίαση του τρόπου καταγραφής του σε επιμέρους κτηματολογικά συστήματα εκτός του Εθνικού Κτηματολογίου, οι μεταβολές που συμβαίνουν σ’ αυτό είτε στα χωρικά είτε στα περιγραφικά του στοιχεία είτε στον συνδυασμό των παραπάνω, κατά την πραγματοποίηση συγκεκριμένων κτηματολογικών διαδικασιών (π.χ. Πράξη Εφαρμογής, Αγοραπωλησία ακινήτου, κ.λπ.), τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται κατά την διάρκεια καταγραφής του υφιστάμενου ιδιοκτησιακού καθεστώτος μίας περιοχής και τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν ως συνέπεια των παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή στις έννοιες Σύστημα Καταγραφής Γης, Κτηματολόγιο, Σύστημα Διαχείρισης Γης. Έννοιες οι οποίες θεωρούνται σημαντικές για την περαιτέρω ανάπτυξη της εργασίας.Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου γεωτεμαχίου και αυτών που φαίνεται να συνδέονται μαζί του (π.χ. ιδιοκτησία, ακίνητο, γήπεδο, κτήμα, κ.λπ.). Το γεωτεμάχιο είναι μία έννοια που χρησιμοποιείται ευρέως χωρίς όμως να έχει αποσαφηνιστεί σε μεγάλο βαθμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός πως πολύ συχνά συγχέεται με την όρο ιδιοκτησία ή ακίνητο. Επίσης παρουσιάζονται διάφορα κτηματολογικά συστήματα και η αντίστοιχη μονάδα καταγραφής τους και τέλος γίνεται μία αναφορά στα είδη της ιδιοκτησίας που υπάρχουν στην Ελλάδα (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου) και στα είδη ιδιοκτησίας σε διεθνές επίπεδο όπως αυτά ορίστηκαν από την Διεθνή Ομοσπονδία των Τοπογράφων – F.I.G. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται τα δικαιώματα που ασκούνται στο γεωτεμάχιο. Το γεωτεμάχιο αποτελεί πεδίο άσκησης εμπράγματων δικαιωμάτων. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο στην παρούσα εργασία να γίνει η ανάλυση αυτών των δικαιωμάτων τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, εφόσον τα δικαιώματα αυτά αποτελούν την σχέση σύνδεσης που συσχετίζει τα γεωτεμάχια με τους ιδιοκτήτες. Γίνεται επομένως σαφές ότι όσο περισσότερο ξεκαθαρισμένη είναι η σχέση αυτή τόσο περισσότερο μειώνονται τα προβλήματα καταγραφής του γεωτεμαχίου. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται ο προσδιορισμός των δικαιωμάτων και των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του γεωτεμαχίου. Ο προσδιορισμός αυτός επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας της κτηματογράφησης η οποία αποτελείται από δύο στάδια:α) την αναγνώριση δικαιούχων καιβ) την κτηματολογική αποτύπωση.Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται τα στάδια που υπάρχουν σε κάθε διαδικασία.Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η καταγραφή του γεωτεμαχίου στην Ελλάδα. Αναφέρεται ο τρόπος κωδικοποίησης των γεωτεμαχίων καθώς επίσης και το περιεχόμενο των κτηματολογικών βιβλίων και των κτηματολογικών διαγραμμάτων. Τέλος δίνονται παραδείγματα καταγραφής γεωτεμαχίου σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζονται στον στάδιο της κτηματογράφησης. Τα προβλήματα αυτά έχουν να κάνουν είτε με την θέση του γεωτεμαχίου, είτε με τα όρια του γεωτεμαχίου, είτε με το εμβαδόν του, χωρίς όμως να περιορίζονται εκεί. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν στην πράξη κατά την κτηματογράφηση συγκεκριμένων περιοχών και τονίζουν την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός ενιαίου συστήματος το οποίο θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που αφορούν το γεωτεμάχιο σ’ όλη την έκταση της χώρας.Στο έβδομο κεφάλαιο αναφέρονται αναλυτικά οι κτηματολογικές μεταβολές. Παρουσιάζεται ο τρόπος κατηγοριοποίησης τους καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίο αυτές επηρεάζουν το γεωτεμάχιο. Στην συνέχεια στο επόμενο κεφάλαιο (όγδοο) αναφέρονται χαρακτηριστικά παραδείγματα κτηματολογικών μεταβολών και οι μεταβολές που επιφέρουν στην βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου.Κλείνοντας την μεταπτυχιακή διατριβή (κεφάλαιο 9), παρουσιάζονται συμπεράσματα που έχουν να κάνουν με τις διαδικασίες και τα προβλήματα καταγραφής του γεωτεμαχίου, με τις κτηματολογικές μεταβολές και πραγματοποιείται ο προσδιορισμός των εννοιών γεωτεμάχιο, ακίνητο, ιδιοκτησία με βάση τη νομοθεσία και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου.
The thesis was elaborated in the frame of the specialization "Cadastre and Management of Spatial Data" of the Graduated Studies Program "Techniques and Methods for Spatial Analysis, Planning and Management" of the School of Rural and Surveying Engineering of the Aristotle University of Thessaloniki, in Greece. The subject of the present post graduated thesis, as it is clearly reported in the title "Parcel the Unit in Land Registration – Conceptual determination, Processes, Problems" is the comprehension of the meaning of parcel as an object of land registration. Also the way which land is recording in individual cadastral systems except the National Cadastre is presented. Additionally, the changes that happen during the operation of a cadastral system and how they affect the spatial or descriptive data or the combination of them are analytically described. Furthermore, the problems faced during the registration of existing land tenure are reported. Finally the conclusions that result as consequence of the above are presented. Specifically, in the first chapter the meanings of Land Registration System, Cadastre and Land Administration System are reported. The analyzing of these meanings is very important for the further elaboration of the thesis. In the second chapter, the conceptual clarification of the term “parcel” is carried out. The parcel is a meaning that is widely used. However it has not been clarified to a large extent. An example is that the “parcel” is very often confused with the term “property” or “real estate”.Moreover, the various cadastral systems and their departments responsible for the land registration are presented. Finally, the types of real properties that exist in Greece and in international level are reported and excessively described. In the third chapter the rights that are exercised in parcel, are analyzed. Parcel constitutes the field of the exercise of the real rights. For this reason, the analysis of these rights in national and international level follows. The determination of rights and the geometrical characteristics of parcel, constitutes the fourth chapter. This determination is achieved via the process of cadastral survey which is constituted by two stages: a) The land adjudication andb) The cadastral mapping. In this capital the stages that exist in each process, are analyzed.In the fifth chapter the process of land registration in Greece is presented. Specifically, the different codes of parcel as well as the content of cadastral books and cadastral diagrams are reported. Finally some examples of land registration in various countries of abroad are given. In the sixth chapter, the presentation of the various problems that are being faced in the cadastral survey is accomplished. Specifically, the problems concerning the position or the boundaries or the area of the parcel and some other different kind of problems are presented. In this capital some problems that were faced in the practice at the cadastral surveys in Greek regions are presented. In the next two chapters, the cadastral changes are analytically reported. Particularly, the way that these changes are categorised as well as their influence in the parcel is represented. Finally, some examples of cadastral changes are reported and subsequently the update of the Greek Digital Cadastral Database. Closing the postgraduate thesis, the conclusions that concern the processes, the problems of land registration and cadastral changes, are presented. Also the determination of the terms: parcel, real estate and property, based on the legislation and the Technical Specifications of National Cadastre is realised.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Land registration systems
Cadastre
Κτηματολόγιο
Cadastral transactions
Συστήματα καταγραφής γης
Parcel
Γεωτεμάχιο
Κτηματολογικές μεταβολές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.