Αντιμετώπιση των ισχαιμικών-υποξικών εγκεφαλικών βλαβών σε νεογέννητους επίμυες

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2007 (EN)
Treatment of hypoxic-ischemic brain injuries in newborn rats
Αντιμετώπιση των ισχαιμικών-υποξικών εγκεφαλικών βλαβών σε νεογέννητους επίμυες

Παπαδοπούλου, Ζωή Φ.

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του νευροπροστατευτικού ρόλου της NAC, της ΕΡΟ και του συνδυασμού τους: (και η διερεύνηση του δοσολογικού σχήματος της NAC που θα προσφέρει τη μεγαλύτερη προστασία) α) αμέσως μετά την Υ.Ι. βλάβη με ιστολογική και ανοσοϊστοχημική μελέτη, β) 42 ημέρες μετά προκειμένου να εκτιμηθεί: 1) η μακροχρόνια λειτουργική βελτίωση (αισθητικοκινητικές δοκιμασίες), 2) οι ιστολογικές βελτιώσεις (νευροπαθολογική κλίμακα). Η Υ.Ι. εγκεφαλική βλάβη προκλήθηκε με το πειραματικό πρότυπο του Levine (1960), όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Rice και συν. (1981). Επίμυες ηλικίας 7 ημερών υποβλήθηκαν σε μόνιμη απολίνωση της αριστερής κοινής καρωτίδας. Η υποξία προκλήθηκε με έκθεση των πειραματοζώων σε μίγμα αερίων που περιείχε 8% οξυγόνο και 92% άζωτο, επί μία ώρα. Το σύνολο των πειραματοζώων περιλαμβάνει τις παρακάτω ομάδες: Ομάδα Α: 27 επίμυες, γενικοί μάρτυρες (χωρίς ισχαιμία-υποξία). Ομάδα Β: 30 επίμυες, ειδικοί μάρτυρες (εφαρμογή ισχαιμίας-υποξίας). Ομάδα Γ: 37 επίμυες, στους οποίους χορηγήθηκε ενδοπεριτοναϊκά NAC πριν και μετά την υποξία σε διαφορετικές δόσεις (NAC50mg/Kg, NAC150mg/Kg, NAC500 mg/Kg). Ομάδα Δ: 27 επίμυες στους οποίους χορηγήθηκε ερυθροποιητίνη μετά την υποξία (EPO2000IU/Kg). Oμάδα Ε: 27 επίμυες, στους οποίους έγινε συγχορήγηση ΝΑC100mg/Kg πριν την υποξία και ερυθροποιητίνης (EPO2000IU/Kg) μετά την υποξία. Η εκτίμηση των εγκεφαλικών βλαβών έγινε με σταδιοποίηση της βαρύτητας της βλάβης ανάλογα με την εντόπιση και την έκτασή της. Προς το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ημιποσοτική κλίμακα 6 διαβαθμίσεων από 0 έως 5, όπου: 0 = φυσιολογικά ευρήματα, 1= ισχαιμικοί και νεκρωμένοι νευρώνες σε ποσοστό 1- 5%, 2 = ποσοστό νέκρωσης και ισχαιμίας 6- 25%, 3 = νέκρωση και ισχαιμία σε ποσοστό 26- 50%, 4 = οι ίδιες βλάβες σε ποσοστό 51- 75%, 5= οι περιπτώσεις που εμφάνισαν τις παραπάνω βλάβες σε ποσοστό > 75% ή και παρουσία εμφράκτου. Η νευροπροστατευτική δράση των NAC, EPO, NAC+EPO εκτιμήθηκε: α) Με ιστολογική μελέτη 72 ώρες μετά το Υ.Ι. επεισόδιο. β) Με ιστολογική μελέτη 40 ημέρες μετά το Υ.Ι. επεισόδιο (πειραματόζωα ηλικίας 47 ημερών). γ) ανοσοϊστοχημική μελέτη 6 και 48 ώρες μετά το Υ.Ι. επεισόδιο. δ) Με μία σειρά δοκιμασιών της αισθητικοκινητικής συμπεριφοράς που διενεργήθηκαν από την ηλικία των 42 ημερών. Οι αισθητικοκινητικές δοκιμασίες που εφαρμόσθηκαν είναι οι εξής: 1) Επιταχυνόμενος κύλινδρος. 2) Μονόζυγο. 3) Ακροβασία σε πλέγμα. 4) Αντανακλαστικό έκτασης πρόσθιων άκρων. 5) Δοκιμασίες συμπεριφοράς των άκρων. Η συνολική διάρκεια των δοκιμασιών ήταν 6 ημέρες και διακρίθηκε σε 2 ημιπεριόδους
The purpose of the present study is to investigate the neuroprotective role of NAC, EPO and their combination: a) immediately after neonatal hypoxic- ischemic insult by histological and immunohistochemical evaluation, b) assessing long- term functional improvements by sensorimotor tests and structural improvements by neuropathology score. Hypoxic- ischemic brain injury was performed using the experimental model of Levine (1960) as modified by Rice et al, (1981). Seven days old rats were subjected to permanent unilateral ligation of the left common carotid artery. Hypoxia was induced by exposing the animals to a mixture of 8% oxygen- 92% nitrogen for 1 hour. The experimental animals were divided into 5 groups: The first group A consisted of 27 agematched rats which were subjected to identical surgical procedure without ligation and served as control (without H.I.) Group B (n= 30) was subjected to H.I. and received a similar volume by body weight of 0,9% saline(H.I). Groups C, D, E (n=37, n=27, n=27) underwent H.I. and were treated immediately after hypoxia with NAC, EPO, NAC+EPO, respectively. Histological evaluation was performed at the level of dorsal hippocampus and the degree of brain damage in the cerebral cortex was scored on a 6-point scale as follows: 0= normal, 1= 1- 5%, 2= 6- 25%, 3= 26- 50%, 4= 51- 75%, 5= >75% (including infarction) of neurons damaged. The neuroprotective effect of NAC, EPO, NAC+EPO was evaluated: a) 72 hours after the H.I. insult by histological examination. b) 40 days after H.I. (47days old animals) by histological evaluation. c) 6 hours and 48 hours after H.I. by immunohistological evaluation at d) at postnatal day 42 by using a battery of behavioral tests. Sensorimotor function was evaluated for six consecutive days and 5 different tests were conducted. 1) Motor coordination and activity were tested using a Rota-Rod treadmill. 2) The muscle strength of the rat was tested by the grip traction test. 3) The sensorimotor coordination was tested by the foot fault test. 4) In the postural reflex test, assessment of the forelimbs position was tested. 5) In the limb placing test, was estimated the forelimb placement after different sensory stimuli

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

v-Ακετυλοκυστεϊνη
Neuroprotection
Εγκεφαλική ανοξία
Ασφυξία νεογνών
Cerebral anoxia
Erythropoietin
n-Acetylcysteine
Asphyxia neonatorum
Ερυθροποιητίνη
Νευροπροστασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)