Η χρήση υλικών αντικειμένων στη διδασκαλία και τη μάθηση των αριθμητικών πράξεων: Η περίπτωση της πρόσθεσης-αφαίρεσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
The use of material objects in teaching and learning the numerical operations: The case of addition and abstraction in A΄ Class of Elementary school
Η χρήση υλικών αντικειμένων στη διδασκαλία και τη μάθηση των αριθμητικών πράξεων: Η περίπτωση της πρόσθεσης-αφαίρεσης

Παπακωνσταντίνου, Στυλιανός Χρήστου

Αυτή η έρευνα μελετά το ρόλο των χειρισμών στη διδασκαλία και τη μάθηση, της αριθμητικής πράξης της πρόσθεσης και της αντίστροφής της, της αφαίρεσης, στους μαθητές της Α' τάξης του δημοτικού σχολείου. Πραγματοποιούμε μια ανάλυση και επεξεργασία βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών, ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων των δασκάλων στο Πρωτοβάθμιο Σχολείο και των μαθητών της Α' τάξης. Υποθέτουμε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διδασκαλιών που χρησιμοποιούν τα υλικά και των διδασκαλιών στις οποίες υπάρχει απουσία αυτών των μέσων. Είναι ενδιαφέρον να μελετηθεί ο τρόπος που οι μαθητές της Α' τάξης εκτελούν τους χειρισμούς τους για να δημιουργήσουν αναπαραστάσεις ή αντίθετα εργάζονται με την αποκλειστική βοήθεια των εικονικών αναπαραστάσεων και των οδηγιών που συμπεριλαμβάνονται στο σχολικό εγχειρίδιο. Η μελέτη αυτή προσεγγίζει τις έννοιες από μια κοινωνική - πολιτιστική προοπτική και δεν εξαντλείται στη μελέτη της συμπεριφοράς των παιδιών. Μελετά επίσης τις απόψεις των δασκάλων που διδάσκουν τα μαθηματικά
This research studies the role of manipulatives in teaching and learning, the numerical operation of Addition and its inversion,of Abstraction, in students of A΄ class in elementary school. We carry out an analysis and an elaboration of the video-taped teachings, questionnaires and interviews of teachers in the elemetary school and students of the A΄ class. We assume that differences do exist between teachings which use materials and teachings in which there is absence of these means. It is interesting to study the way that students of A΄ class exercise their manipulatives to create representations or on the contrary work with the exclusive help of visual representations and directions that are included in the school handbook. The study approaches the significances from a social -cultural prospect and doesn't make a thoroughly study of children behavior. It also studies the opinions of teachers that teach Mathematics.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Addition
Manipulatives
Πρόσθεση
Χειρισμοί
Αναπαραστάσεις
Materials
Υλικά
Representations
Abstraction
Αφαίρεση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.